Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

 

Tid: Fredagen den 15 februari 2008, kl. 10.00 - 14.45.

Plats: Soft Center, etapp VI, plan III, Seminarierum ITS, Ronneby

 

Närvarande:

Akbar Seddigh, ordförande

Ursula Hass, rektor

Företrädare för allmänna intressen:

Mikael Blomqvist

Håkan Eriksson

Gunilla Jönsson

Henrik Pålsson

Kalle Sandström

Nahid Shahmehri

Företrädare för verksamheten:

Göran Broman

Ingvar Claesson

Eva Pettersson

Företrädare för de studerande:

Martin Bagge

Mikael Karlsson

Jenny Lundberg

Fackliga företrädare:

Mikael Åsman, SACO

May Gulis, OFR

Övriga:

Lennarth Förberg, informationschef

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Michael Mattsson, vicerektor

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Claes Wohlin, prorektor

Benny Lövström, dekanus för grundutbildningsnämnden, närvarande § 8.3

Liane Fredericks, närvarande § 8.4

Kimberly Edwards, närvarande § 8.4

Anders Larsson, närvarande § 8.4

Pong Leung, närvarande § 8.4

Timothy Nichols, närvarande § 8.4

Annie Nolan, närvarande § 8.4

Eva Pihlblad, ekonomichef, närvarande §§ 9.2, 9.4

 

§ 1                 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2                 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs enligt förslaget.

§ 3                 Val av justeringsperson

Ingvar Claesson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 4                 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 5                 Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

§ 6                 Rektors delegationsbeslut

Rektors delegationsbeslut, R006/08 Ändring av IT-organisationen vid BTH, anmäls och läggs till handlingarna.

§ 7                 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 7a               Beslut per capsulam

Beslut fattat per capsulam att fastställa av Forsknings- och utbildningsstrategi 2009-2012 anmäls och läggs till handlingarna.

8                    Informations- och diskussionsärenden

§ 8.1              Allmän information från rektor

Rektor informerar om pågående aktiviteter såsom budgetarbete, utformning av verksamhetsuppdrag, arbete med strategiska satsningar liksom lokalplanering.

§ 8.2              Information om strategiska åtgärder

Rektor informerar om arbetet med strategiska satsningar vid BTH. Återkoppling görs till vision och uppgift i enlighet med Forsknings- och utbildningsstrategin samt till däri utvalda målområden. Informationschefen föredrar kort om målområdet "varumärkesutveckling". Styrelsen diskuterar och fastslår att "varumärkesutveckling" bör behandlas vid nästa sammanträde.

§ 8.3              Redovisning av programutbudet samt nyinrättade program under 2007

Dekanus för grundutbildningsnämnden föredrar programutbud under år 2008. Totalt antal program med nyintag uppgår till 56. Nio nya utbildningsprogram har inrättats med start under året, inkluderande utbildning på såväl grund- som avancerad nivå. Styrelsen föreläggs ny utbildningskatalog. Styrelsen diskuterar och efterfrågar till senare möte en uppföljning av samstämmigheten mellan efterfrågade utbildningar och BTH:s profilering, liksom redovisning av estimerat studentunderlag och planering av rekrytering av internationella studenter.

§ 8.4              Läget i lokalplaneringen för Campus Gräsvik

Förvaltningschefen ger en kort introduktion till ärendet. Pong Leung, programansvarig för Strategic Leadership towards Sustainability, informerar om utbildningen. Annie Nolan och Timothy Nichols, studerande vid utbildningen, ger exempel på områden där BTH ses ha möjlighet att beakta hållbar utveckling och tillämpad IT. Arkitekt Anders Larsson informerar om arbetet med lokalplaneringen för Campus Gräsvik. Förvaltningschefen informerar om pågående förhandlingar. Styrelsen diskuterar och fastslår att förelagt Miljöprogram, Beslutsunderlag hus F, ska utgöra bilaga till dagens protokoll (bilaga 1).

§ 9.1              Revidering av stadgar för Blekinge studentkår

Blekinge studentkår har genomfört en revision av sina stadgar. För att förändringarna ska gälla krävs att styrelsen fastställer föreslagna förändringar. Ordförande föredrar ärendet tillsammans med studentkårsordförande Martin Bagge.

Styrelsen fastställer stadgar för Blekinge studentkår (bilaga 2).

§ 9.2              Årsredovisning för 2007

Rektor ger en kort sammanfattning av året som gått. Ekonomichefen föredrar den ekonomiska redovisningen. Årets ekonomiska resultat visar på ett överskott på 3.3 miljoner. Budgeten föreslås underbalanseras till följd av god likviditet och högt myndighetskapital. Återigen överskrider antalet studenter vid BTH vad som tilldelats medel för från staten.

Styrelsen föreläggs Årsredovisning för Blekinge Forskningsstiftelse, räkenskapsåret 2007 (bilaga 3) vilken tillsammans med bilaga från studenterna (bilaga 4) kommer sändas separat från årsredovisningen.

Styrelsen beslutar

 • - att fastställa BTH:s årsredovisning för 2007 i enlighet med bilaga 5
 • - att disposition av myndighetskapitalet fastställs enligt förslaget, nämligen
  1. att fastställa sektionernas och enheternas utgående balanser för 2007
  2.   att delegera till rektor att efter diskussion med sektions- och enhetschefer besluta om sektionernas och enheternas ingående balanser för 2008.

§ 9.3              Det fortsatta samarbetet inom Akademi sydost

Ett samarbetsavtal mellan BTH, Högskolan i Kalmar och Växjö universitet tecknades 2006. Styrelsen för Högskolan i Kalmar respektive Växjö universitet beslutade i november 2007 att uppdra åt sina rektorer att till regeringen förbereda en skrivelse om fusion av lärosätena. BTH valde att fortsatt diskutera frågan inför dagens sammanträde. Rektor föredrar ärendet och redovisar hur arbetet med att ta fram underlag för dagens beslut har bedrivits.

Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut (bilaga 6):

Med hänvisning till vad som anförts i beslutsunderlaget beslutar högskolestyrelsen:

 • - att uppdra åt rektor att med full kraft realisera forsknings- och utbildningsstrategin

 • - att inte gå in i processen rörande framtagande av ansökan om fusion med lärosätena i Akademi sydost

 • - att uppdra åt rektor att arbeta för en fortsatt samverkan inom redan etablerade verksamheter med Växjö universitet och Högskolan i Kalmar

 • - att uppdra åt rektor att i samråd med rektor vid Växjö universitet och rektor vid Högskolan i Kalmar ta fram förslag på hur verksamheten enligt det gällande samverkansavtalet skall hanteras.

Beslutet är enhälligt.

§ 9.4              Budgetunderlag för BTH avseende perioden 2009-2011

Förvaltningschefen föredrar ärendet. BTH har att till regeringen inkomma med s k budgetunderlag för perioden 2009-2011 i vilken en redovisning av den långsiktiga utvecklingen av BTH ska ges. Styrelsen föreläggs en sammanfattande bedömning. Ekonomichefen föredrar "Tabell bilaga till regeringsbeslut I:16" vilken föreläggs styrelsen. Styrelsen diskuterar och beslutar

 • - att fastställa budgetunderlag för budgetåren 2009-2011 i enlighet med bilaga 7.

§ 10               Remissvar avgivna under perioden

Remissvar avgivna under perioden 071122-080205 anmäls och läggs till handlingarna.

§ 11               Avslutning

Ordförande tackar ledamöterna för deras insatser och avslutar mötet kl. 14.45.

Bilagor:

 • 1. Miljöprogram, Beslutsunderlag hus F
 • 2. Blekinge studentkårs stadga
 • 3. Årsredovisning för Blekinge Forskningsstiftelse, räkenskapsåret 2007
 • 4. Studentinflytande, Blekinge studentkår
 • 5. Årsredovisning 2007, Blekinge Tekniska Högskola
 • 6. Det fortsatta arbetet inom Akademi sydost
 • 7. Budgetunderlag för Blekinge Tekniska högskola avseende budgetåren 2009-2011 i enlighet med direktiven U2007/7983/UH

 

Anna Tinnert

sekreterare

 

Justeras:

Akbar Seddigh                Ingvar Claesson

 

Redigera
Share Dela