Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Onsdagen den 18 juni 2008, kl. 10.00 - 12.30

Plats: Guö värdshus, Trensum, Karlshamn.

Närvarande:

Ordförande                          Akbar Seddigh

Rektor                                 Ursula Hass

Företrädare för allmänna intressen:

Mikael Blomqvist

Håkan Eriksson

Gunilla Jönson

Henrik Pålsson

Företrädare för verksamheten:

Göran Broman

Eva Pettersson

Företrädare för de studerande:

Martin Bagge

Mikael Karlsson

Jenny Lundberg

Fackliga företrädare:

Mikael Åsman, SACO

Övriga:

Irene Bohman, miljösamordnare inom Akademi sydost, närvarande § 37

Eva Pihlblad, ekonomichef, närvarande § 38

Benny Lövström, dekanus för grundutbildningsnämnden, närvarande § 40

Lennarth Förberg, informationschef

Michael Mattsson, vicerektor

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Claes Wohlin, prorektor

 

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen: Kalle Sandström, Nahid Shahmehri.

Företrädare för verksamheten: Ingvar Claesson

Facklig företrädare: May Gulis, OFR

 

§ 27 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 28 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 29               Val av justeringsperson

Gunilla Jönson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 30               Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 31               Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser anmäls. Styrelsen diskuterar kort, förteckningen läggs till handlingarna.

§ 32               Rektors delegationsbeslut

Inga rektorsbeslut finns att anmäla.

§ 33               Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 34               Beslut per capsulam

Inga beslut har fattats per capsulam sedan föregående sammanträde.

§ 35               Allmän information från rektor

Rektor informerar om det fortsatta arbetet med att föra ut och bryta ned BTH:s Forsknings- och utbildningsstrategi. Strategiska projekt har följts upp, ledningsrådet har haft internat och BTH Vision 1.1-1.3 har genomförts. Kort info ges om aktiviteter inbegripna i Visionerna 1.1-1.3 d.v.s. Student, Personal respektive Partners och Pengar.

§ 36               Läget i lokalplaneringen i Karlskrona

Förvaltningschefen visar skisser och ritningar över campus i Karlskrona. Nybyggnationen planeras stå inflyttningsklar sommaren 2010. Information ges om pågående diskussioner avseende avskrivningar, räntor, kostnader för drift och underhåll liksom löpande utgifter för campus i Karlskrona.

§ 37               Plan för att uppnå koldioxidneutral verksamhet vid BTH

Irene Bohman, miljösamordnare inom Akademi sydost, föredrar ärendet.

Information ges avseende begrepp och vilka källor till utsläpp av fossila koldioxidkällor som BTH bedöms ha rådighet över. Förslag ges till hur utsläpp från BTH kan minskas liksom en bedömning av hur möjligheten till påverkan för att få ner dessa utsläpp i dagsläget ser ut.

Styrelsen diskuterar och ger rektor i uppdrag att inför telekonferens med styrelsen den 29 augusti ta fram förslag till vision och plan för hur arbetet för att minska utsläpp från BTH fortsatt bör bedrivas.

§ 38               Ekonomirapport för första tertialen 2008

Ekonomichef Eva Pihlblad föredrar ärendet. Styrelsen har förelagts ekonomirapport för första tertialen. Prognoserna i rapporten stämmer väl mot budgeten. Styrelsen diskuterar och efterfrågar till senare sammanträde mer utförlig information avseende externfinansiering.

§ 39 Kommunikationsstrategi

Informationschef Lennarth Förberg informerar om arbetet med utformandet av ett förslag till övergripande kommunikationsstrategi för BTH liksom förslag till innehåll. Styrelsen fastslår nödvändigheten av att tillse kommunikationsstrategins stringens med mål i styrdokument liksom av identifiering av kanaler för kommunikation. Ett förslag till kommunikationsstrategi för BTH ska föreligga som underlag för beslut inför nästa styrelsesammanträde.

§ 40 Fastställande av huvudområden inom undervisningen vid BTH

Dekanus för grundutbildningsnämnden, Benny Lövström, föredrar ärendet och informerar kort om huvudområden vid BTH. Grundutbildningsnämnden rekommenderar styrelsen att inrätta två huvudområden för examina på grund- och avancerad nivå liksom en namnändring av ett inrättat huvudområde. Styrelsen ger synpunkter varefter ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förelagt förslag till beslut: Högskolestyrelsen beslutar att inrätta huvudområden enligt följande:

Svenskt namn: Interaktionsdesign

Engelskt namn: Interaction Design

Nivå: Master, magister och kandidat

 

Svenskt namn: Utveckling av digitala spel

Engelskt namn: Digital Game Development

Nivå: Master, magister och kandidat

Högskolestyrelsen beslutar att huvudområdet Strategiskt ledarskap för hållbar utveckling byter namn till Strategiskt ledarskap för hållbarhet.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

§ 41               Remissvar avgivna under perioden 080416 - 080609

Remissvar avgivna under perioden 080416 - 080609 anmäls och läggs till handlingarna.

§ 42               Övrigt

Inget övrigt anmäles.

§ 43               Avslutning

Ordförande tackar ledamöterna för deras insatser och avslutar mötet kl. 12.30

 

Anna Tinnert

sekreterare

Justeras:

Akbar Seddigh             Gunilla Jönson

Redigera
Share Dela