Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Fredagen den 3 oktober 2008, kl. 10.00 - 14.45

Plats: Utsikten, Campus Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:
Ordförande
Akbar Seddigh

Rektor
Ursula Hass


Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist
Håkan Eriksson
Gunilla Jönsson
Henrik Pålsson
Kalle Sandström


Företrädare för de studerande

Martin Bagge
Maria Bäcke
Joacim Petersson

 

Företrädare för verksamheten

Göran Broman
Ingvar Claesson
Eva Pettersson

Fackliga företrädare

Mikael Åsman

 

Övriga

Magnus Ekblad, planeringssekreterare
Lennarth Förberg, informationschef
Noél Holmgren, högskoledirektör
Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen, närvarande § 62
Benny Lövström, ordförande grundutbildningsnämnden, närvarande § 61
Michael Mattsson, vicerektor
Claes Wohlin, prorektor

Frånvarande:
Företrädare för allmänna intressen

Nahid Shahmehri


Facklig företrädare

May Gulis, TCO

 

Sammanträdet öppnas § 51
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Särskilt välkomna hälsas den nye högskoledirektören Noél Holmgren och den nye studeranderepresentanten Maria Bäcke.

Fastställande av föredragningslista § 52
Föredragningslistan fastställs enligt förslaget med tillägg under punkten information från rektor: Gunilla Jönsson informerar om sin roll som expert åt KK-stiftelsen.


Val av justerare § 53
Eva Pettersson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.


Föregående mötes protokoll § 54
Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.


Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser § 55
Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Rektors delegationsbeslut § 56
Inga delegationsbeslut finns att anmäla.

Ordförandebeslut § 57
Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

Allmän information
från rektor § 58
Rektor informerar om:
Arbetet med att verkställa beslut om att BTH ska vara koldioxidneutralt.
Fortsatt arbete med implementering av strategin: På nästa styrelsemöte ska strategin operationaliseras i handlingsplaner.
Studerandeperspektivet.
Personalperspektivet: Fortsatt arbete med att uppfylla kraven på åtgärder som ställdes efter Arbetsmiljöverkets inspektion. Rekrytering av sektionschefer påbörjas inom kort.
Partners och pengarperspektivet: BTH har beviljats anslag från KK-stiftelsen för att bli så kallad KK-miljö. Gunilla Jönson redogör för sitt uppdrag som expert åt KK-stiftelsen.

 

Campus 2010 § 59
Rektor informerar om överenskommelse om principer för hyresavtal mellan BTH och Kruthusen Företagsfastigheter AB.

 

 

 

Budgetprocessen § 60
Ekonomichef Eva Pihlblad redogör för budgetprocessen.

 

 

Studentantagning och implikationer 2009

§ 61
Ordförande för grundutbildningsnämnden Benny Lövström redogör för studentantagningen och dess implikationer. Antalet sökande och antalet nyregistrerade ökar, likaså antalet sökande som söker utbildning vid BTH i första hand.

 Fastställande av antagnings-ordningen

§ 62
Chefen för studerandeavdelningen Tomas Johansson redogör för förslaget till ny antagningsordning. Styrelsen diskuterar förhållandet mellan de föreslagna reglerna och deras tillämpning vad gäller beslut om anstånd om att börja på program. Styrelsen understryker att det inom ramarna för reglerna måste finnas möjlighet att göra undantag från dessa om särskilda skäl föreligger.
Beslut
Styrelsen uppdrar åt rektor att retroaktivt bevilja alla ansökningar om anstånd om att börja på program under höstterminen 2008.
Styrelsen fastställer antagningsordningen enligt förslag förutom förslagen till ändringar under punkten 9.2. Förslag på hur detta skall hanteras föreläggs styrelsen vid nästa möte (bilaga 1).

 

Fastställande av ny organisation, TEK

§ 63
Rektor redogör för utredningsgruppens förslag till ny organisation för BTH med en delning av sektionen för teknik, genom att bilda två nya sektioner.
Beslut
Styrelsen beslutar i enlighet med utredningsgruppens förslag att fastställa BTH:s nya organisation med en delning av sektionen för teknik, genom att bilda två nya sektioner.
Styrelsen beslutar om att stryka meningen om rekommenderad avdelningsstruktur ur utredningsgruppens förslag.
Studeranderepresentanterna reserverar sig mot det förstnämnda beslutet och lämnar in en skriftlig motivering (bilaga 2).

 

 

Fastställande av stadgar för Blekinge studentkår § 64
Studeranderepresentanterna redogör för förslag till nya stadgar för Blekinge studentkår.
Beslut
Styrelsen beslutar att fastställa förslaget till nya stadgar för Blekinge studentkår (bilaga 3).


Strategidiskussion § 65
Prorektor Claes Wohlin redogör för PM från utbildningsdepartementet
angående arbetet med att ta fram ett nytt system för resursfördelning.

 

Styrelsen synlighet i organisationen § 66
Rektor redogör för intresse från medarbetare vid BTH att ta del av styrelsens arbete.
Beslut
Styrelsen beslutar att medverka i en så kallad paneldebatt efter nästa styrelsemöte 5 december 2008, kl. 14.30-15.30. Plats meddelas senare.

 

Fastställande av kommande möten § 67
Beslut
Styrelsen fastställer följande tider för kommande möten:
23 februari 2009,
4 maj 2009,
15-16 juni 2009 (styrelseinternat),
8 oktober 2009, kl. 13.00-18.00 (dagen före jubileumshögtiden),
4 december 2009 samt
15 oktober 2010.

 

Övrigt § 68
Rektor informerar om att hon och Mikael Blomqvist deltar i referensgrupp för utveckling av näringslivet i Olofströms kommun.
BTH har tillsammans med Region Blekinge haft ett så kallat strategiskt seminarium i Stockholm.
Rektor informerar om att hon ingår som ledamot i regeringens Teknikdelegation.

Avslutning § 69
Ordföranden tackar ledamöterna för deras insatser och avslutar mötet kl. 14.45.


Magnus Ekblad
sekreterare

 

Justeras:

 Akbar Seddigh       Eva Pettersson

 

Antagningsordningen

Studenternas reservation

Stadgar för BSK

 

Redigera
Share Dela