Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

 

Tid: 2010-05-21, kl 09:55-14:20

Plats: Ankaret, Kanslihuset Campus Gräsvik, Karlskrona

 

Närvarande

Ordförande                       Akbar Seddigh

Rektor                                                Ursula Hass

 

Företrädare för allmänna intressen

Anna-Lena Cederström

Håkan Eriksson

Gunilla Jönson

Eva Lindqvist

Henrik Pålsson

 

Företrädare för de studerande

Gideon Mbiydzenyuy

Robin Nordström

Joacim Petersson

 

Företrädare för verksamheten

Henric Johnson

Jan-Evert Nilsson

Ania Willman

 

Facklig företrädare

Mikael Åsman, SACO

 

Övriga:

Göran Broman, projektledare för ProVision, § 31

Benny Lövström, ordförande för utbildningsnämnden, § 32

Kristina Fridensköld, informationschef

Michael Mattsson, högskoledirektör

Eva Pihlblad, ekonomichef, § 36

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Claes Wohlin, prorektor

 

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Nahid Shahmehri

 

Övriga:

May Gulis, facklig företrädare OFR  

 

§ 21               Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. De nya representanterna, Anna-Lena Cederström och Eva Lindqvist, välkomnas till styrelsen.

 

§ 22               Styrelsens arbetsformer

Ordförande informerar om styrelsens arbetsformer. Strategisk verksamhetsutveckling utgör fortsatt det huvudsakliga arbetet.

 

§ 23               Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.  

 

§ 24               Val av justeringsperson

Anna-Lena Cederström väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

 

§ 25               Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

 

§ 26               Inkomna och avgivna ärenden 100206 – 100510

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden anmäls och läggs till handlingarna. Styrelsen föreläggs Budgetunderlag för BTH 2011-2013, Studentprognos 2010-2013 samt Årsredovisning 2009.

 

§ 27               Avgivna yttranden under perioden 100206 – 100510

Avgivna yttranden anmäls och läggs till handlingarna.

 

§ 28               Rektors delegationsbeslut

Rektors delegationsbeslut ”Fastställande av de utgående balanserna för respektive sektion och enhet”, anmäls. Rektor informerar kort.

 

§ 29               Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

 

§ 30               Information från rektor

Rektor informerar om:

 • Ny byggnad på campus BTH har tilldelats GULD-diplom enligt svenska miljöklassningssystemet Miljöklassad Byggnad.
 • Övergripande styrning och uppföljning:
  - årsredovisning, budgetunderlag samt grundutbildningsprognos från BTH,
  - genomförd dialog med utbildningsdepartementet,
  - tre propositioner släppta sedan sista styrelsesammanträdet. Högskoledirektören informerar ytterligare om den s.k. autonomiutredningen. Styrelsen avser diskutera ärendet under kommande internat i juni.
 • Intern styrning och uppföljning:
  - avveckling av s.k. plattformar och REAL,
  - Ronnebygruppen, som inrättades i samband med styrelsebeslut om flytt av verksamhet från Ronneby, har haft sitt sista sammanträde,
  - pågående arbete med strategiska satsningar enligt verksamhetsplanen.
 • Student:
  - ca 17 % ökning av ansökningar till BTH:s utbildningar hösten 2010 utifrån antagningsomgång i april,
  - Karriärcentrum igångsatt,
  - fortsatt arbete med studentmix enligt plan.
 • Personal:
  - en rekrytering är klar medan ytterligare förberedelser inför strategiska rekryteringar pågår.
 • Partners & Pengar:
  - varumärkesarbetet ”Bilden av Blekinge” etapp 1 är klar,
  - information om pågående arbeten med samarbetsavtal och ansökningar.

 

§ 31               Information från ProVision

Göran Broman, projektledare för KK-miljön ProVision, informerar om tidsplaner och ansökningar. Styrelsen diskuterar.

 

§ 32               Information om söktryck höstterminen 2010

Benny Lövström, ordförande för utbildningsnämnden, informerar om söktryck inför höstterminen baserat på ansökningsomgång i april. Förstahandssökande till program vid BTH ökar och trenden är i enlighet med BTH:s strategi.

 

§ 33               Rapporter från Riksrevisionen

Högskoledirektör Michael Mattsson föredrar av riksrevisionen upprättad revisionsberättelse, revisionsrapport respektive revisors rapport vilka förelagts styrelsen.

 

§ 34               Campus BTH 2010

Högskoledirektören informerar om status för om- och nybyggnation av campus Gräsvik i Karlskrona.

 

§ 35               Revision av Forsknings- och utbildningsstrategi

Prorektor Claes Wohlin informerar om att arbetet med revidering av strategin fortskrider enligt styrelsens plan.

 

§ 36               Ekonomi. Information om tertialrapport och prognos 2010

Eva Pihlblad, ekonomichef, föredrar ärendet. Ledamöterna föreläggs internrapport ekonomi tertial 1 – 2010. Utfallet för tertialen överrensstämmer med budget och prognos. Ytterligare information om aktiviteter med anledning av tertialrapporten föreläggs vid nästa sammanträde.

 

§ 37               Utseende av vice ordförande för styrelsen

Styrelsen har att utse en vice ordförande. Rektor föreslår professor Håkan Eriksson. Ordförande föreslår att styrelsen beslutar enligt förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar enhälligt att utse Håkan Eriksson till vice ordförande för styrelsen.

 

§ 38               Mötestider 2010 t om februari 2012

Högskoledirektören förelägger förslag till mötestider. Styrelsen diskuterar och beslutar om följande sammanträdestider:

2010:

 • 14-15 juni
 • 3 september
 • 14 oktober (start em)
 • 3 december

2011:

 • 15 februari
 • 26 maj
 • 20-21 juni
 • 15 september
 • 13 oktober (start em)
 • 8 december

 

2012:

 • 15 februari

Ytterligare sammanträdestider 2012 beslutas senare.

 

§ 39 Finansiering av forskarskola inom ProVision

Rektor föredrar ärendet. Till mötet har förelagts ett förslag om finansiering av ProVisions Forskarskola under 2010. Styrelsen diskuterar.

Ordförande föreslår att styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

-          att rektor får disponera upp till 2,4 MSEK av Rektors strategiska pott för finansiering
av ProVisions Forskarskola under 2010.

-          att ge rektor uppdrag att utforma en alternativ finansieringsplan, i händelse av att finansiering från KKS inte erhålles i enlighet med vår ambition.

 

 

§ 40 Ansökan om ställning som studentkår

Högskoledirektören föredrar ärendet. Blekinge studentkår har ansökt om att få ställning som studentkår vid BTH.

Beslut

Styrelsen beslutar

-          att Blekinge studentkår får ställning som studentkår vid Blekinge Tekniska Högskola för perioden 2010-07-01 till 2013-06-30.

I detta beslut deltar inte styrelsens företrädare för de studerande. Beslutet justeras omedelbart. Studentkårens stadgar biläggs protokollet. 

 

 

§ 41 Fastställande av stadgar Blekinge studentkår

Högskoledirektören föredrar ärendet. Blekinge studentkår har genomfört en revision av sina stadgar. Ordförande föreslår att bilagda stadgar fastställs.

Beslut

Styrelsen beslutar

-          att fastställa föreslagna reviderade stadgar för Blekinge studentkår.

 

 

§ 42 Process rörande prorektor

Rektor föredrar ärendet. Prorektors förordnande går ut 2010-09-30. Till dagens möte har förelagts ett förslag till process för att utse ny prorektor. Ordförande föreslår att styrelsen beslutar enligt förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Håkan Eriksson utses till styrelsens representant för de externa ledamöterna medan Ania Willman och Robin Nordström utses till styrelsens lärar- respektive studentrepresentant i arbetsgruppen. I arbetsgruppen ingår även Bengt Aspvall som har utsetts av de fackliga organisationerna vid BTH.

 

§ 43               Övrigt
Ordförande föreslår ärenden inför styrelsens kommande internat i juni. Styrelsen diskuterar och föreslår ytterligare ärenden inför internatet.

 

§ 44               Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl 14:20 och tackar ledamöterna för deras insatser.

 

Bilagor:

-          Blekinge studentkårs stadga i enlighet med medlemsmöten 2009-11-28 och
2010-04-19.

-          Blekinge studentkårs stadga i enlighet med medlemsmöten 2009-11-28 och 2010-04-19, för perioden 2010-05-21 - 2010-06-30.

 

 

Justeras:

 

 

Anna-Lena Cederström                                                 Akbar Seddigh

                                                                                                            

                                                                                                  ordförande

 

Anna Tinnert

sekreterare

Redigera
Share Dela