Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid:               2011-02-15, kl 10:00-14:35

Plats:             Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona.

 

Närvarande

Ordförande                       Akbar Seddigh

Rektor                                Ursula Hass

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist, §§ 1­ -14

Anna-Lena Cederström

Håkan Eriksson, vice ordförande

Gunilla Jönson

Eva Lindqvist

Nahid Shahmehri

Företrädare för de studerande

Gideon Mbiydzenyuy

Robin Nordström

Företrädare för verksamheten

Henric Johnson

Jan-Evert Nilsson

Ania Willman

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Övriga

Göran Broman, projektledare ProVision, § 10

Kristina Fridensköld, informationschef

Anders Hederstierna, prorektor 

Margaretha Lewenhagen, högskoledirektör

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Eva Pihlblad, ekonomichef §§ 14-15

Frånvarande

Henrik Pålsson, företrädare för allmänna intressen

Fredrik Lindblad, företrädare för studenterna

Mikael Åsman, SACO, facklig företrädare

                                                                                                                                                                                                                                              

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 3 Val av justeringsperson

Eva Lindqvist väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 5 Inkomna och avgivna ärenden 101121- 110204 

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 6 Avgivna yttranden under perioden 101121-110204

Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 7 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 8 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 9 Information från rektor

Rektor informerar om:

Övergripande:                    

 • HSV rektorskonferens 2011-01-25--26, ministern, statssekreteraren medverkade.
 • Möte med statssekreterare, Peter Honeth, 2011-01-25
 • Möte med universitetskansler Lars Haikola, 2011-02-02

Forskning & utbildning:

 • Ny fakultetsnämnd är i gång.
 • Ny utbildningsnämnd är i gång.
 • ECTS och DS i slutskedet (15/5 deadline).
 • Förberedelser inför avgifter och sökläget; tot. ca 3 000 (1 240 1:a) sökande tredjeland.

Partners & Pengar:

 • BTH-delegation i Indien 2011-02-09--13

- Informationsutbyte pågående aktiviteter (double degree-studenter hos oss)

- Nytt MoC (memorandum of collaboration) med JNTU Kakinada, 300 närvarande och media.

- Diskussioner om fortsatt utvecklat samarbete.

Personal:

 • Sektionschef för ING Nader Asnafi har gått vidare till annan anställning. Ny tillförordnad chef är Eva Pettersson.
 • Rekrytering av professorer - inte riktigt nöjda med antalet sökande, nya insatser för rekrytering.

Student:

 • Studentpanel startats upp.
 • Studentspegeln är klar - 83 % nöjda, med det finns förbättringsområden.

§ 10 Information om ProVision

Ursula Hass och Göran Broman informerar om arbetet sedan senaste styrelsemötet avseende KK-miljön ProVision.

§ 11 Omorganisation av vissa stödfunktioner vid BTH

Rektor informerar om BTH:s kommande omorganisation av vissa stödfunktioner. Samtliga

anställda har blivit informerade om processen via e-post.

Bakgrund:

 • Från och med höstterminen 2011 avgifter för tredjelandsstudenter - anpassa organisationen för de nya förhållandena; rekrytering, antagning och försäljning.
 • Bokslutet visar att externfinansieringen inte är tillräcklig ­- anpassa organisationen m.a.p. marknadsföring och försäljning.

Detta medför:

 • Nuvarande funktioner som finns vid EXR samorganiseras med avdelningar vid FOR.
 • Möjlig avknoppning av BCY:s verksamhet till en mer lämplig organisation.

Utredningsgrupp:

 • Tillsätta en grupp som ger förslag till styrelsen på fördelning av funktioner, projekt och personal.

Nytt styrelsemöte den 22 mars 2011, kl 10.30 -12.00, för att besluta om omorganisationen.

§ 12 Inneliggande ansökningar om externfinansierng     

Prorektor, Anders Hederstierna, informerar om BTH:s inneliggande ansökningar om externfinansierng.

§ 13 Uppföljning av BTH:s styrkort

Prorektor, Anders Hederstierna, informerar om BTH:s styrkort och uppföljningen av detta.

§ 14 Fastställande av Årsredovisning för verksamhetsåret 2010

Föredras av rektor, högskoledirektör Margaretha Lewenhagen och ekonomichef Eva Pihlblad. Ett förslag till Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår styrelsen att fastställa Årsredovisningen för verksamhetsåret 2010 med redaktionella ändringar. Ordföranden föreslår även styrelsen att delegera till rektor att fördela myndighetskapitalet.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Årsredovisningen för verksamhetsåret 2010, i enlighet med förslag, med redaktionella ändringar. Styrelsen delegerar till rektor att fördela myndighetskapitalet.

§ 15 Fastställande av Budgetunderlag för BTH 2012­-2014

Föredras av rektor och ekonomichef Eva Pihlblad. Ett förslag till Budgetunderlag för BTH 2012-2014 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår styrelsen att fastställa Budgetunderlaget för åren 2012-2014 med redaktionella ändringar.

Beslut
Styrelsen beslutar:

- att fastställa Budgetunderlaget för åren 2012-2014, i enlighet med förslag, med redaktionella ändringar.

§ 16 Utseende av nya ledamöter i Blekinge Forskningsstiftelse

Rektor informerar om förslag till nya ledamöter i Blekinge Forskningsstiftelse. Enligt stadgarna till Blekinge Forskningsstiftelse ska ledamöterna utses av Högskolestyrelsen. Styrelsen har förelagts ett förslag till ledamöter. Ordföranden föreslår styrelsen att fastställa det förelagda förslaget om nya ledamöter.

Anna-Lena Cederström och Anders Hederstierna deltar inte i beslutet.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa förslaget till nya ledamöter för Blekinge Forskningsstiftelse.

§ 17 Styrelseutvärdering

Rektor informerar om enkät till styrelsen gällande utvärdering av densamma. Enkäten fylls i av styrelsens ledamöter och resultatet presenteras vid nästkommande styrelsemöte.

§ 18 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 19 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:35 och tackar ledamöterna för deras insatser.

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Bilagor:

-          Årsredovisning för verksamhetsåret 2010.

-          Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2012-2014.

 

Justeras:

 

Eva Lindqvist                                                           Akbar Seddigh

                                                                                ordförande

 

Ulrika Nilsson

sekreterare

Redigera
Share Dela