Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid:               2011-03-22, kl 10:30 - 11:25

Plats:             Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona.

 

Närvarande

Ordförande                       Akbar Seddigh, via telefon

Rektor                                Ursula Hass

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist, via telefon

Håkan Eriksson, vice ordförande, via telefon

Gunilla Jönson, via telefon

Henrik Pålsson, via telefon

Nahid Shahmehri, via telefon

Företrädare för de studerande

Fredrik Lindblad

Robin Nordström

Företrädare för verksamheten

Jan-Evert Nilsson

Mats Walter

Ania Willman, via telefon

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO, facklig företrädare

Övriga

Göran Broman, projektledare ProVision, §§ 20 - 25

Kristina Fridensköld, informationschef

Anders Hederstierna, prorektor

Henric Johnson, vicerektor

Margaretha Lewenhagen, högskoledirektör

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Frånvarande

Företrädare för allmänna intressen

Anna-Lena Cederström

Eva Lindqvist

Företrädare för de studerande

Gideon Mbiydzenyuy

                                                                                                                                                                                                                                              

§ 20 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 21 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 22 Val av justeringsperson

Fredrik Lindblad väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 23 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 24 Ersättare som ordinarie lärarrepresentant i Högskolestyrelsen

Rektor informerar om att Henric Johnson har begärt att bli entledigad som företrädare för verksamheten i Högskolestyrelsen med anledning av att han har tillträtt som vicerektor. Som ersättare till företrädare för verksamheten är Mats Walter. Mats Walter hälsas välkommen till Högskolestyrelsen.

§ 25 Information om ProVision

Ursula Hass och Göran Broman informerar om arbetet sedan senaste styrelsemötet avseende KK-miljön ProVision. Till nästa möte ska en kommunikationsplan framtagas samt en konsekvensanalys göras och presenteras för styrelsen.

§ 26 Avsiktsförklaring från utredningsgruppen för att finna ny huvudman för BCY

Rektor har beslutat att uppdra åt en arbetsgrupp att ta fram ett underlag till beslut om avyttring av BCY till ny huvudman. Uppdraget ska vara slutfört senast 2011-05-13. Rektor avser att återkomma till styrelsen med ett förslag på beslut när tillräckligt beslutsunderlag föreligger.

§ 27 Omorganisation av vissa stödfunktioner vid BTH

Rektor har tidigare informerat om BTH:s kommande omorganisation av vissa stödfunktioner. Styrelsen beslutar i ärenden som rör högskolans organisationsplan. Styrelsen har förelagts underlag i frågan. Styrelsen diskuterar bilagt underlag.

Styrelsen beslutar:

- att fastställa förelagt underlag om upphörande av Externa relationer och att samorganisera dess funktioner med avdelningar inom Förvaltningen.

§ 28 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 11:25 och tackar ledamöterna för deras insatser.

                                                                                                                                                                                                                                              

Justeras:

Fredrik Lindblad                                                                                  Akbar Seddigh

                                                                                                               ordförande

Ulrika Nilsson

sekreterare

Redigera
Share Dela