Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid:               2011-05-26, kl 10:00­ -- 14:05

Plats:             Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona.

Närvarande

Ordförande Akbar Seddigh

Rektor Ursula Hass

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Anna-Lena Cederström

Håkan Eriksson, vice ordförande

Eva Lindqvist, via telefon

Nahid Shahmehri, via telefon

Företrädare för de studerande

Robin Nordström

Företrädare för verksamheten

Jan-Evert Nilsson

Mats Walter

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Göran Broman, projektledare ProVision, § 38

Kristina Fridensköld, informationschef

Anders Hederstierna, prorektor

Margaretha Lewenhagen, högskoledirektör

Michael Mattsson, ordförande i utbildningsnämnden, § 41

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Lena Vogelius, enhetschef, § 40

Frånvarande

Företrädare för allmänna intressen

Gunilla Jönson

Henrik Pålsson

Företrädare för verksamheten

Ania Willman

Företrädare för de studerande

Fredrik Lindblad

Gideon Mbiydzenyuy

                                                                                                                                                                                                                                              

§ 29 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 30 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 31 Val av justeringsperson

Robin Nordström väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 32 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 33 Inkomna och avgivna ärenden 110205 -- 110515 

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 34 Avgivna yttranden under perioden 110205 -- 110515

Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna. Rapportering till Utbildningsdepartementet avseende Utgiftsprognos maj 2011-05-06 och Budgetunderlag BTH 2012 -- 2014 delas ut till styrelsen.

§ 35 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla. Till kommande styrelsemöte ska rektor ta fram en uppdaterad modell och fördela BTH:s myndighetskapital.

§ 36 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 37 Information från rektor

Rektor informerar om:

Övergripande:

 • Media - Avgifter tredjelandsstudenter, forskning/utbildning/innovation. Större pressträff 27/4 med gott genomslag fo/utb i världsklass.
 • Departement och regering - inbjudan till minister Jan Björklund har överlämnats. Dialog med Utbildningsdepartementet genomförd.
 • Sociala medier - ökad aktivitet.
 • Autonomigruppens arbete lite försenat - förslag läggs till styrelsen under H2011.

Forskning & utbildning:

 • Prof. Claes Wohlin invald i IVA, avdelning för Informationsteknik
 • Prof. Karl-Henrik Robèrt och prof. Göran Broman uttagna, bland sex finalister, till The Globe Sustainability Research Award.
 • ECTS och DS-ansökningar har gått in till Internationella programkontoret, sedan till EU-kommissionen.
 • Mycket goda resultat från Svenskt Näringslivs barometrar avseende utbildning och forskarutbildning.
 • BTH Career Day genomförts 3/5. Ca 30 företag/verksamheter deltog. Direkta resultat av dagen är att 40 studenter har fått anställningar av olika slag.

Partners & pengar:

 • Confucius Institute - avtal klart och undertecknat med kinesiska utbildningsdepartementet.
 • Ledningen tillsammans med samarbetspartners besök i Bryssel och Brysselkontoret. Kommer att ligga som underlag för EU-strategi.
 • BTH tar över koordineringen av Baltic University Programme - ansvarig prof. Lars Emmelin
 • Pågår utvecklande av internship för studenter tillsammans med Ericsson. Kommer att vara modell för större regional satsning.
 • Påbörjat samarbete med Nanjing University, Kina, om utbildning på hållbarhetsområdet.

Personal

 • Margaretha Lewenhagen, högskoledirektör (HD) kommer att sluta på BTH den 1/9.
 • Fram till att ny HD och personalchef finns på plats kommer:
  • Henrick Gyllberg att vara tf. HD.
  • Christina Thorstensson att vara tf. personalchef.

Rektor redovisar den enkät som styrelsemedlemmarna fick för ifyllande i februari 2011. Tio styrelsemedlemmar har svarat.

§ 38 Information om ProVision

Rektor Ursula Hass och Göran Broman informerar muntligt och skriftligt om arbetet sedan senaste styrelsemötet avseende KK-miljön ProVision. Informationen omfattar också konsekvensanalys och tidplan.

§ 39 Uppföljning av omorganisation av vissa stödfunktioner vid BTH

Anders Hederstierna redovisar uppföljning av omorganisationen av vissa stödfunktioner vid BTH.

 1. Informationsavdelningen + Externa Relationer är nu samlad i ny marknadsavdelning (ca. 30 pers.) på förvaltningen.
 2. Uppdrag: ansvara för högskolans nationella och internationella information, kommunikation och marknadsföring, inklusive aktiviteter som bidrar till att öka högskolans externa forskningsfinansiering, uppdragsutbildning och attraherar studenter. Ansvarar för arbetet med att utveckla varumärket och för att realisera kommunikationsstrategin.
 3. Nästa steg: 1. Chefsrekrytering 2. Konkretisering av mål 3. Budget 4. Samlokalisering.

§ 40 Lägesrapport från utredningsgruppen för att finna ny huvudman för BCY

Lena Vogelius informerar muntligt och skriftligt om vad utredningsgruppen kommit fram till gällande uppdraget att finna ny huvudman för BCY.

§ 41 Information om ansökningsläget höstterminen 2011                     

Ordförande för utbildningsnämnden Michael Mattsson informerar om ansökningsläget för höstterminen 2011.

§ 42 Information gällande Centrum för territoriell utvecklingsplanering (CTUP)

Rektor informerar om Centrum för territoriell utvecklingsplanering. På uppdrag av rektor har CTUP:s ledning gjort en utredning om sin verksamhet. CTUP:s styrelse har gjort en sammanfattande bedömning och föreslår att CTUP avvecklas. Rektor har därför intentionen att avveckla CTUP och genomföra detta på ett sätt som säkrar de värden och den verksamhet som finns i CTUP men inom ramen för linjeorganisationen.

§ 43 Överenskommelse avseende ombyggnad av lokaler för BTH på Campus Gräsvik, Karlskrona

Högskoledirektör Margaretha Lewenhagen anmäler till styrelsen överenskommelse avseende ombyggnad av byggnad 1 för BTH på Campus Gräsvik, Karlskrona. Avsikten är att Karlskrona kommuns fastighetsbolag Kruthusen Företagsfastigheter AB ska bygga om lokalerna och Blekinge Tekniska Högskola ska hyra lokalerna.

§ 44 Analys av externa intäkter för verksamhetsåret 2010

Ekonomichef Eva Pihlblad presenterar analys av externa intäkter för verksamhetsåret 2010.

§ 45 Ekonomisk rapport över första tertialet 2011

Ekonomichef Eva Pihlblad informerar om den ekonomiska rapporten över första tertialet 2011.

§ 46 Fastställande av arbetsordning för BTH

Föredras av högskoledirektör Margaretha Lewenhagen. Med anledning av omorganisation av högskolans stödfunktioner ska organisationsplanen uppdateras. Arbetsordningen ersätter Beslutsordning, Organisationsplan, Attestregler samt Bilaga till attestregler fastställda av Högskolestyrelsen 2010-12-03.

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola med redaktionella ändringar.

§ 47     Tidsbegränsning vid anställning som lärare inom konstnärlig verksamhet vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av högskoledirektör Margaretha Lewenhagen. Blekinge Tekniska Högskola har behov av att anställa lärare inom konstnärlig verksamhet, varför styrelsen bör förtydliga att Högskoleförordningens reglering avseende tidsbegränsning av anställning som lärare inom konstnärlig verksamhet enligt 4 kap. 10 § HF ska tillämpas vid BTH. 

Styrelsen beslutar:

- att Blekinge Tekniska Högskola ska tillämpa tidsbegränsning vid anställning av lärare inom konstnärlig verksamhet enligt 4 kap. 10 § HF, trots att denna tidsbegränsning inte är upptagen i BTH:s lokala anställningsordning.

§ 48 Mötestider fr.o.m. mars 2012 t.o.m. juni 2013

Föredras av rektor Ursula Hass. Styrelsen har bilagts ett förslag till mötestider under perioden mars 2012 t.o.m. juni 2013.

Styrelsen beslutar:

2012

24 april

18 -19 juni

18 september

11 oktober (eftermiddagsmöte)

4 december

 

2013

14 februari

23 april

17-18 juni 

§ 49 Förberedelse inför styrelsens strategimöte i juni 2011

Föredras av rektor Ursula Hass. Strategimötet kommer att vara i BTH:s lokaler.

§ 50 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:05 och tackar ledamöterna för deras insatser.

                                                                                                                                                                                                                                                              

Bilagor:

-          Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola.

 

Justeras:

 

______________________________     _______________________________

Robin Nordström                                      Akbar Seddigh, ordförande

 

_______________________________

Ulrika Nilsson, sekreterare

Redigera
Share Dela