Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid:               2011-06-21, kl 10:50­ - 11:25

Plats:             Hus J, plan 1, rum J 1504 (Multisalen), Campus Gräsvik, Karlskrona.

Närvarande

Ordförande Akbar Seddigh

Rektor Ursula Hass

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Håkan Eriksson, vice ordförande

Henrik Pålsson

Nahid Shahmehri

Företrädare för de studerande

Fredrik Lindblad

Företrädare för verksamheten

Jan-Evert Nilsson

Mats Walter

Ania Willman

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Kerstin Andersson, tillträdande ordförande Studentkåren

Kristina Fridensköld, informationschef

Henrick Gyllberg, tillträdande tf. högskoledirektör

Anders Hederstierna, prorektor

Henric Johnson, vicerektor

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

 

Frånvarande

Företrädare för allmänna intressen

Anna-Lena Cederström

Gunilla Jönson

Eva Lindqvist

Företrädare för de studerande

Gideon Mbiydzenyuy

Robin Nordström

                                                                                                                                                                                                                                              

§ 51 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 52 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 53 Val av justeringsperson

Nahid Shahmehri väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 54  Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 55 Inkomna och avgivna ärenden 110516 - 110609 

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 56 Avgivna yttranden under perioden 110516 - 110609

Inga avgivna yttranden under perioden 110516 - 110609 finns att anmäla.

§ 57 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 58 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 59  Information från rektor

Rektor informerar om:

Övergripande:

 • Inbjudan till mingelträff den 4:e juli Almedalen, Visby.
 • Den 25:e augusti kommer det att vara en träff för BTH:s ambassadörer i Stockholm.
 • Den 11 - 12 oktober kommer kick-off för ”Hållbarhetsforum Blekinge” att hållas.
 • Den 10 - 12 augusti äger en vetenskaplig poliskonferens rum på BTH.
 • Den 14:e oktober äger Akademisk högtid rum.
 • Studenterna har haft examensfestligheter.

Forskning & utbildning:

 • BTH har skickat in en detaljerad uppföljning för tertial 1 till departementet. BTH har även där angett att behov finns av fler utbildningsplatser liksom högre forskningsanslag.
 • BESQ-profilen har erhållit medel från KK-stiftelsen under kommande två år á 10 miljoner.
 • BTH har erhållit innovationssatsningar från Region Blekinge.
 • Sophie Hallstedt, ING, har fått Vinnovamedel.

Personal

 • Rekryteringsprocessen vad gäller marknadschef, personalchef och högskoledirektör är på gång.
 • Löneprocesserna för år 2011 och 2012 är nu klara.

§ 60 Information om fördelningsmodell av myndighetskapitalet

Rektor Ursula Hass informerar om fördelningsmodell av myndighetskapitalet. BTH ska använda sig av en annan typ av fördelningsmodell, som ännu inte är färdigutarbetad.

§ 61 Information om ProVision

Rektor Ursula Hass informerar om arbetet sedan senaste styrelsemötet avseende KK-miljön ProVision. Projeket ProVision är nu avslutat.

§ 62 Beslut gällande Centrum för territoriell utvecklingsplanering (CTUP)

Rektor informerar om Centrum för territoriell utvecklingsplanering. På uppdrag av rektor har CTUP:s ledning gjort en utredning om sin verksamhet. CTUP:s styrelse har gjort en sammanfattande bedömning och föreslår att CTUP avvecklas. Rektor har intentionen att avveckla CTUP och genomföra detta på ett sätt som säkrar de värden och den verksamhet som finns i CTUP men inom ramen för linjeorganisationen.

Styrelsen diskuterar.

Styrelsen beslutar:

-          att avveckla CTUP per 2011-06-30.

§ 63 Beslut rörande ny huvudman för BCY

Vicerektor Henric Johnson informerar om intentionen att avveckla Blekinge College och Yrkeshögskola BCY som högskolan för närvarande är huvudman för. Vicerektorn informerar även om bakgrunden till avvecklingen och åtgärder för att söka ny huvudman som kan ta över verksamheten.

Styrelsen diskuterar bilagt material.

Styrelsen beslutar:

-          att avveckla BCY vid en tidpunkt som rektor finner mest lämplig.

§ 64 Övrigt

Till nästa styrelsemöte önskar styrelsen en sammanställning och återkoppling på de strategidiskussioner som har ägt rum under 20 - 21 juni.

§ 65 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 11:25 och tackar ledamöterna för deras insatser.

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Justeras:

______________________________     _______________________________

Nahid Shahmehri                                          Akbar Seddigh, ordförande

 

 

_______________________________

Ulrika Nilsson, sekreterare

Redigera
Share Dela