Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid:               2011-09-15, kl 10:00­ - 15:05

Plats:             Rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona.

 

Närvarande

Ordförande    Akbar Seddigh

Rektor             Ursula Hass

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Håkan Eriksson, vice ordförande

Gunilla Jönson

Eva Lindqvist

Företrädare för de studerande

Kerstin Andersson

Kristian Nilsson

Robin Nordström

Företrädare för verksamheten

Jan-Evert Nilsson

Mats Walter

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, tf. informationschef

Henrick Gyllberg, tf. högskoledirektör

Anders Hederstierna, prorektor

Henric Johnson, vicerektor §§ 78 - 83

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Frånvarande

Företrädare för allmänna intressen

Anna-Lena Cederström

Henrik Pålsson

Nahid Shahmehri

Företrädare för verksamheten

Ania Willman

                                                                                                                                                                                                                                              

§ 66 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 67 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 68 Val av justeringsperson

Mats Walter väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 69 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 70 Inkomna och avgivna ärenden 110610 - 110902 

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 71 Avgivna yttranden under perioden 110610 - 110902­

Inga avgivna yttranden under perioden 110610 - 110902 finns att anmäla.

§ 72 Rektors delegationsbeslut

Beslut över myndighetskapital (R117/11) finns att anmäla. Beslutet läggs till handlingarna.

§ 73 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 74 Information från rektor

Rektor informerar om:

Övergripande:

 • Media.
 • Departement & regering.
  • Skrivelser och rapporter enligt redovisade ärenden 110610 - 110902
  • 5/9 möte med statssekreterare Peter Honeth
  • 7/9 besök av utbildningsministern
  • 9/9 briefingmöte för rektorer på departementet om budgetpropen 2012
 • Almedalsaktiviteter (mingel, deltagande i seminarier).
 • Medverkar i OECD-studie.  

Forskning, utbildning och innovation:

 • Ca 30 ansökningar har gått in till KKS, Vinnova, VR, EU och BFR. Profilansökan kring hållbar produktutveckling (Tobias Larsson och Göran Broman).
 • Rektor har välkomnat nya studenterna på BSK:s upprop den 20 augusti.
 • De första självvärderingarna i HSV:s kvalitetsutvärdering har lämnats in.
 • BFS pressträff om resultat in real life.
 • Stödverksamhet; StudC och Marknadsavdelningar (avdelningar i FOR).

Partners och pengar:

 • Diskussion på IVA om kompetensförsörjning.
 • Konfuciusinstitutet invigt 8/8 kl 08:00.
 • International Police Executive Symposium 10 - 14/8 2011.
 • Catwalk 11 samt prisutdelningen i Cut The Wire Awards.  110914 -16.

Personal:

 • Strategiska professurer.
 • Rekrytering av ny marknadschef.

§ 75 Information om antagningsstatistik     

Prorektor Anders Hederstierna informerar om antagningsstatistiken för höstterminen 2011.

§ 76 Ekonomiuppföljning; Tertial 1 - handlingsplan                

Prorektor Anders Hederstierna och ekonomichef Eva Pihlblad informerar om ekonomin per Tertial 1 och dess handlingsplan.

§ 77 Verksamhetsinformation; Professor Claes Wohlin informerar om sin och forskargruppens forskning         

Professor Claes Wohlin informerar om sin och forskargruppens forskning inom programvaruteknik.

§ 78 Sammanfattning av gruppdiskussioner vid styrelseinternat juni 2011

Rektor Ursula Hass sammanfattar gruppdiskussionerna från styrelseinternatet i juni 2011.

§ 79 Strategiska satsningar 2012

Vicerektor Henric Johnson informerar om BTH:s strategiska satsningar 2012. Styrelsen diskuterar.

§ 80 Intensifierad strategiimplementering

Rektor Ursula Hass informerar om BTH:s intensifierade strategiimplementering. Styrelsen diskuterar.

§ 81 BTH:s inspel till Forskningspropositionen

Rektor Ursula Hass informerar om den kommande Forskningspropositionen. Styrelsen diskuterar.

§ 82 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 83 Avslutning

Ordförande avslutar mötet kl. 15:05 och tackar ledamöterna för deras insatser.

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Justeras:

______________________________     _______________________________

Mats Walter                                                        Akbar Seddigh, ordförande

 

_______________________________

Ulrika Nilsson, sekreterare

Redigera
Share Dela