Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2011-10-21, kl 08:30 - 10:00

Plats: Rum J 4209 (Nattsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona.

 

Närvarande

Ordförande Akbar Seddigh, via telefon

Rektor Ursula Hass

 

Företrädare för allmänna intressen

Anna-Lena Cederström

Håkan Eriksson, vice ordförande, via telefon

Gunilla Jönson, via telefon

Eva Lindqvist, via telefon

Nahid Shahmehri, via telefon

 

Företrädare för de studerande

Kerstin Andersson

Kristian Nilsson, §§ 93-98

 

Företrädare för verksamheten

Mats Walter

Ania Willman, via telefon

 

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO, via telefon

 

Övriga

Margareta Ahlström, tf. informationschef

Henrick Gyllberg, tf. högskoledirektör

Anders Hederstierna, prorektor

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Eva Pihlblad, ekonomichef

 

Frånvarande

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Henrik Pålsson

 

Företrädare för verksamheten

Jan-Evert Nilsson

 

Företrädare för de studerande

Robin Nordström

                                                                                                                                                                               

§ 84 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 85 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs efter tillägg av punkt 9.3 Betänkande kring remiss (U2011/5414/UH) Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelsen för universitet och högskolor.

§ 86 Val av justeringsperson

Kerstin Andersson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 87 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 88 Inkomna och avgivna ärenden 110903 - 111010 

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 89 Avgivna yttranden under perioden 110903 - 111010

Avgivna yttranden under perioden 110903-110902 har bilagts kallelsen. Yttrandena läggs till handlingarna.

§ 90 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 91 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 92 Information från rektor

Rektor informerar om:

Övergripande:

 • Departement, regering, HSV, SUHF.
  • 20/9 pressträff på BTH om budgetpropen.
  • 22/9 SUHF-seminarium om avgiftsreformen.
 • Ny landshövding har tillträtt den 1/10: Berit Andnor Bylund.

Forskning, utbildning och innovation:

 • Akademisk högtid 14/10, fyra professorer installerades och nio (tio) doktorer promoverades och Jeanette Blomberg, USA, promoverades till hedersdoktor.
 • Ja till ECTS-label och DS ackreditering!
 • Erasmus Mundus-status PLANET Europe - Joint Masters Programme on European Spatial Planning, Environmental Policies and Regional Development.
 • Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) satsar 10 miljoner kronor i forskningsmiljön inom programvaruteknik vid BTH.
 • Kick off för Hållbarhetsforum Blekinge 11/10.

Partners och pengar:

 • Besök av Kaliningrad och undertecknande av samarbetsavtal med Kaliningrad State Technical University.
 • Deltagande i Baltic University Programme Rectors’ Conference, 2011-10-12, i Uppsala.
 • Besök av Rwanda State University (fo-utb, master med KI, GU)
 • Gästvistelse från Zhiejang University of Technology.

§ 93 Budgetuppföljning kvartal tre. Prognos helår 2011

Prorektor Anders Hederstierna och ekonomichef Eva Pihlblad informerar om budgetuppföljning kvartal tre och prognosen för helåret 2011. Styrelsen diskuterar.

§ 94 Betänkande kring remiss (U2011/5414/UH) ”Ett förändrat                nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelsen för universitet och                     högskolor

Tf. högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar om BTH:s betänkande kring remiss (U2011/5414/UH) Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelsen för universitet och högskolor. Styrelsen diskuterar.

§ 95 Inrättande av centrumbildningen Konfuciusinstitutet vid Blekinge Tekniska Högskola                

Ett förslag till inrättande av centrumbildningen Konfuciusinstitutet vid Blekinge TekniskaHögskola (BTH) har förelagts ledamöterna. Prorektor Anders Hederstierna informerar.Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

-          att Konfuciusinstitutet vid BTH inrättas som en centrumbildning med namnet Konfuciusinstitutet vid BTH / Confucius Institute at BTH.

§ 96 Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola               

Ett förslag till Arbetsordning har förelagts ledamöterna. Tf. högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar om Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola. Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget. 

Beslut

Styrelsen beslutar

-          att fastställa Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola med redaktionella ändringar.

§ 97 Övrigt

 • Blekinge Studentkår önskar göra stadgeändringar. Detta tas upp som ärende vid kommande styrelsemöte för Högskolestyrelsen. 
 • Högskolestyrelsens webbplattform, Cambridge, har fått nytt utseende. Där finns all information om kallelse, protokoll och material utdelat vid möten.

§ 98  Avslutning

Ordförande avslutar mötet kl. 10:00 och tackar ledamöterna för deras insatser.

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Bilagor:

- Inrättande av centrumbildningen Konfuciusinstitutet vid BTH / Confucius Institute at BTH. (Dnr124-0749-2011)

-  Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola. (Dnr. 130-0729-2011)

 

Justeras:

 

Kerstin Andersson                                 Akbar Seddigh, ordförande

 

 

Ulrika Nilsson, sekreterare

Redigera
Share Dela