Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2011-12-16, kl 10:00 - 14:20

Plats: Rum J4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona.

 

Närvarande

Ordförande Akbar Seddigh

Rektor Ursula Hass

 

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Håkan Eriksson, vice ordförande

Henrik Pålsson, §§ 108 - 111

Nahid Shahmehri

 

Företrädare för de studerande

Kerstin Andersson

Kristian Nilsson

Daniel Palm

 

Företrädare för verksamheten

Mats Walter

Jan-Evert Nilsson

Ania Willman, §§ 108 - 111

 

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

 

Övriga

Margareta Ahlström, tf. informationschef

Henrick Gyllberg, tf. högskoledirektör

Henric Johnson, vicerektor, § 109

Tobias Larsson, professor, § 110

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare , sekreterare

Eva Pihlblad, ekonomichef, § 109

Louise Stjernberg, sektionschef, § 110

 

Frånvarande

Företrädare för allmänna intressen

Anna-Lena Cederström

Gunilla Jönson

Eva Lindqvist

 

Övriga

Anders Hederstierna, prorektor

                                                                                                                                                     

§ 99 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 100 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 101 Val av justeringsperson

Mikael Blomqvist väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 102 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 103 Inkomna och avgivna ärenden 111011 - 111206

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 104 Avgivna yttranden under perioden 111011 - 111206

Avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Yttrandena läggs till handlingarna.

§ 105 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 106 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 107 Information från rektor

Rektor informerar om: ­

Övergripande:

 • Departement, regering m.m. - rapporteras i § 108
 • HSV:s kvalitetsutvärderingar
 • SUHF arbetsgivardag
 • SULF-stämma 111116
 • Arbetsgrupp kring ny Arbetsordning/anställningsordning:
  • Deadline styrelsemöte 120215 - anställningsordningen
  • Översyn Arbetsordningen deadline 120501
 • VP/Budgetarbete, intensivt skede november - december

 

Forskning, utbildning och innovation:

 • Task force bildad med uppdrag att se över utbildningsutbudet
 • BTH instiftade ett Innovationspris på Guldekengalan 111028. Priset gick till Malvacom
 • Blekinge Health Arena – kunskapsseminarium 121208
 • BTHstudenter premierades med sex stipendier från Sparbanksstiftelsen november 2011
 • Partnerskapet för Skåne/Blekinge beslutat om att bevilja medel ur Europeiska Socialfonden, ESF och Europeiska Utvecklingsfonden, ERUF för 3 projekt med BTH-koppling:
  • Operation Jobb med 7 111 479 kronor
  • Datorbaserat stöd för ökad kunskap avseende brott av seriebrottskaraktär med 2 790 978 kronor
  • Entreprenörskap och företagande i Blekinge/Bromölla 2015 med 2 126 612 kronor
 • Soft Center stiftelsen, styrelsemöte 24/11 – avveckla stiftelsen med anledning av att BTH sedan 2007 har nästan uteslutande verksamhet i Karlshamn och Karlskrona
 • Dagens Industris Gasellpris för Blekinge – Tarsier Studios med rötter i BTH

 

Partners och pengar:

 • Status rekrytering HD, MA-chef och HR-chef
 • Lönerevision för 2011/12 2,5 % rakt över

§ 108 Strategidiskussion

Rektor informerar om bakgrund och nuläge. Styrelsen diskuterar:

 • BTH och utbildningspolitiken
 • Inledande omvärldsanalys och riskbedömning
 • BTH:s inspel till forsknings- och innovationspropositionen

§ 109 Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2012

Förslag till Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2012 har förelagts ledamöterna. Rektor, ekonomichef Eva Pihlblad och vicerektor Henric Johnson informerar om Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2012.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2012 med redaktionella ändringar.

 

§ 110   Verksamhetsinformation; Sektionschef Louise Stjernberg informerar om Sektionen för hälsa. Hälsoteknik, forskning, utbildning och innovation

Sektionschef Louise Stjernberg informerar om Sektionen för hälsa och dess verksamhet. Professor Tobias Larsson informerar om projektet PrimCare IT.

§ 111 Avslutning

Ordförande avslutar mötet kl. 14:20 och tackar ledamöterna för deras insatser.

                                                                                                                                                                                        

Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2012.

 

Justeras:

 

Mikael Blomqvist                                     Akbar Seddigh, ordförande                                                

Ulrika Nilsson, sekreterare

Redigera
Share Dela