Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2012-02-15, kl 10:00-14:55

Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona.

Närvarande

Ordförande Akbar Seddigh

Rektor Ursula Hass, §§ 1-14, 16-17

           Anders Hederstierna, § 15

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Anna-Lena Cederström

Håkan Eriksson, vice ordförande

Gunilla Jönson

Eva Lindqvist

Nahid Shahmehri

Företrädare för de studerande

Kerstin Andersson

Kristian Nilsson

Daniel Palm

Företrädare för verksamheten

Jan-Evert Nilsson

Mats Walter

Fackliga företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, tf. informationschef

Anders Hederstierna, prorektor, §§ 1-14, 16-17

Henrick Gyllberg, tf.  högskoledirektör

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Eva Pihlblad, ekonomichef §§ 13-14

Karl-Henrik Robèrt, professor § 9

Frånvarande

Henrik Pålsson, företrädare för allmänna intressen

Ania Willman, företrädare för verksamheten

 


§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 3 Val av justeringsperson

Anna-Lena Cederström väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 5 Inkomna och avgivna ärenden 111207 - 120205

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 6 Avgivna yttranden under perioden 111207 - 120205

Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 7 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 8 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 9 Verksamhetsinformation; Professor Karl-Henrik Robèrt informerar om sin verksamhet; Strategisk hållbar utveckling

Professor Karl-Henrik Robèrt informerar som sin verksamhet Strategisk hållbar utveckling.

§ 10 Information från rektor

Rektor informerar om:

Övergripande:                    

 • BTH:s inspel till Forsknings- och innovationspropen skickats in till departementet, 6/1
 • Arbetsordningen / anställningsordningen ny deadline 120501
 • Utbildningspolitiken
  • Besök i Blekinge / BTH
  • Artiklar och skrivelser
  • Näringsministern använder BTH som gott exempel
  • Kick-off för styrelsens Framtidsgrupp.120215
  • Planerade möten med riksdagen

Forskning, utbildning och innovation:

 • Task force bildad med uppdrag att se över utbildningsutbudet
  • Rapport klar
  • Lars Bengtsson, MAM, uppmärksammades på Entreprenörskapsforums småföretagardagar, för sin rapport Vad är entreprenöriella universitet och best practice?
  • Nytt avtal mellan NetPort Karlshamn och BTH om fyra miljoner kronor under åren 2012-2014. Dessa pengar ska investeras i utveckling av transportrelaterade mobila IT-lösningar.
  • Studenter vid internationella masterprogrammet i hållbar produkt- och tjänsteinnovation vid BTH har under fyra månader jobbat tätt tillsammans med externa uppdragsgivare för att skapa innovativa lösningar.
  • Finansiering avseende Konfuciusinstitutet klar från Kina, samt uppehållstillstånd från Migrationsverket klara.

Personal:

 • HR-chef klar - Fredrik Sjöström.
 • HD-tjänsten och Marknadschefstjänsten under beredning.
 • Information om storlek på varsel tillsvidareanställda gått ut 13/2
 • Ny professor på väg in på DSN; Jana Revedin Arch, tidigare Umeå universitet.

 

§ 11 Uppföljning av BTH:s styrkort

Föredras av prorektor, Anders Hederstierna.

Prorektor Anders Hederstierna informerar om BTH:s styrkort och uppföljningen av detta.

 

§ 12 Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2013 - 2015

Föredras av tf. högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Ett förslag till Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2013 - 2015 har  förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår styrelsen att fastställa Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2013 - 2015.

Beslut

Styrelsen beslutar:

 • att fastställa Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2013 - 2015.

 

§ 13 Fastställande av Årsredovisning 2011 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor, tf. högskoledirektör Henrick Gyllberg och ekonomichef Eva Pihlblad. Ett förslag till Årsredovisning 2011 för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår styrelsen att fastställa Årsredovisning 2011 för Blekinge Tekniska Högskola med redaktionella ändringar.

Beslut

Styrelsen beslutar:

 • att fastställa Årsredovisning 2011 för Blekinge Tekniska Högskola, med redaktionella ändringar.

 

§ 14 Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2013 - 2015

Föredras av prorektor Anders Hederstierna och ekonomichef Eva Pihlblad. Ett förslag till Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2013 - 2015 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår styrelsen att fastställa Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2013 - 2015 med redaktionella ändringar.

Beslut
Styrelsen beslutar:

 • att fastställa Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2013 - 2015 med redaktionella ändringar.

 

Rektor Ursula Hass lämnar möteslokalen. Övriga mötesdeltagare och de fackliga företrädarna uppmanas lämna möteslokalen.

 

§ 15 Rektor vid BTH från 2013-07-01         

Tf. högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar styrelsemedlemmarna om processen kring rektor vid BTH fr.o.m. 2013-07-01. Gyllberg lämnar härefter möteslokalen. Styrelsen diskuterar.

Övriga mötesdeltagare, de fackliga företrädarna, tf. högskoledirektör samt prorektor Anders Hederstierna släpps efter diskussionen in i möteslokalen.

Prorektor Anders Hederstierna träder in som rektor.

Beslut

Styrelsen beslutar:

 • att inrätta en beredningsgrupp bestående av Akbar Seddigh som ordförande, Håkan Eriksson som vice ordförande, Mikael Blomqvist som sammankallande, Anna-Lena Cederström, Nahid Shahmehri, en representant från Utbildningsnämnden, en representant från Fakultetsnämnden, en studeranderepresentant samt två representanter från arbetstagarorganisationen.

 

 • att delegera till ordförande att utse en företrädare från Utbildningsnämnden, en företrädare från Fakultetsnämnden, en studeranderepresentant samt en representant från arbetstagarorganisationerna.

 

Efter beslutspunkten träder åter rektor Ursula Hass in i möteslokalen.

 

§ 16 Övrigt

 • Styrelsen önskar få ekonomiska kvartalsrapporter under 2012, i stället för delrapporter efter T1 (tertial 1) och Q3 (kvartal 3).
 •  Nästa möte är den 24 april 2012.

 

§ 17 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:55 och tackar ledamöterna för deras insatser.


 

Bilagor:

 

 

Justeras:

 

Anna-Lena Cederström                                      Akbar Seddigh, ordförande                                        

 

Ulrika Nilsson, sekreterare

 

Redigera
Share Dela