Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2012-04-24, kl 10:00 - 16:05

Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona.


Närvarande

Ordförande Håkan Eriksson (vice ordförande)

Rektor Ursula Hass, §§ 18 - 34

           Anders Hederstierna, §§ 35 - 36

Företrädare för allmänna intressen

Anna-Lena Cederström

Gunilla Jönson

Nahid Shahmehri

Företrädare för de studerande

Kerstin Andersson

Kristian Nilsson

Daniel Palm

Företrädare för verksamheten

Jan-Evert Nilsson

Johanna Törnquist Krasemann

Mats Walter

Fackliga företrädare

Carina Petersson, OFR, §§ 18 - 33

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, informationschef, §§ 18 - 34

Lars Bengtsson, professor § 28

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Anders Hederstierna, prorektor

Martin Jacobsson, kanslichef, § 31

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Eva Pihlblad, ekonomichef § 29

Frånvarande

Mikael Blomqvist, företrädare för allmänna intressen

Eva Lindqvist, företrädare för allmänna intressen

Henrik Pålsson, företrädare för allmänna intressen

Akbar Seddigh, styrelseordförande

 


§ 18 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 19 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs efter tillägg av ärende 9.2 Riksrevisionens granskning av Årsredovisning 2011 Blekinge Tekniska Högskola.

§ 20 Val av justeringsperson

Gunilla Jönson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 21 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 22 Inkomna och avgivna ärenden 120206 - 120413

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 23 Avgivna yttranden under perioden 120206 - 120413

Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 24 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 25 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 26 Information från rektor

Rektor informerar om:

Politik och varumärke

 • Forsknings- och utbildningspolitiken
  • Ny handlingsplan från JKL
  • Bl.a. besök på BTH av Jonas Sjöstedt (v) 18/4, möte med Ibrahim Baylan (s) 29/3
  • Artiklar i regional/nationell press
  • Debatt om högskolestrukturen i Universitetsläraren mellan Björklund och Baylan

 

 • Departementsdialogen 22/3 - bra dialog
 1. Utbildningsdepartementets inledning
 2. Högskolans strategiska val avseende profilering och samverkan med andra lärosäten och hur dessa val förväntas påverka effektivitet och ekonomi
 3. Ekonomiskt utfall
 4. Forskning
 5. Utbildning
 6. Ev. utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen

Media - ökad synlighet

 • Satsning på filmproduktion - studenter, alumner, forskare
 •  Ny webb med tydligare koppling till varumärket
 •  Ökad synlighet lokalt ­­- busskurskampanj under 3 veckor
 •  Deltagande i ytterligare en nationell mässa ­­- Gamex, Kista

Nu deltar BTH i totalt 5 nationella mässor.

 •  Ökat fokus på civilingenjörsprogram i rekrytering

Forskning, utbildning och innovation

 • Forskningsanslag; Hållbarhetsdriven innovation 1,7 mkr
 • Irakiska ministeriet för högre utbildning på besök
 • + 12 % ansökningar till program
 • Masterstudenter i programvaruteknik vann tävlingen Startup Weekend i Trento, Italien, i mars 2012
 • BTH 12 av 26 i Fokus ranking
 • BTH 8 av 22 i teknikrankingen och 21 av 29 totalt -  U-rank

Personal

 • Henrick Gyllberg har tillträtt som högskoledirektör
 • Varselprocessen är i gång
 • Rekrytering av marknadschef: Joakim Ekberg ny tf. marknadschef, Adecco lämnar offert på rekryteringsprocess

Ledning/styrning 2012

 • Verksamhetsplaner 2012 för sektioner och enheter
 • Månadsvis uppföljning -  under uppstart
 • Q1-rapport
 • Strategiska projekt har gått igång
 • Makthavare lär sig mer om EU. Småland/Blekinge EU-satsning; Finansiering fr. Europeiska Socialfonden 8,3 mkr.

§ 27 Riksrevisionens granskning av Årsredovisning 2011 Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Riksrevisionen har granskat Årsredovisning 2011 Blekinge Tekniska Högskola. Riksrevisionen anser att de revisionsbevis som har inhämtats är tillräckliga och ändamålsenliga.

§ 28 Verksamhetsinformation; Professor Lars Bengtsson informerar om sin verksamhet; innovation och entreprenörskap

Professor Lars Bengtsson informerar om sin verksamhet innovation och entreprenörskap.

§ 29 Ekonomisk uppföljning ­- kvartalsrapport 1 2012

Föredras av ekonomichef Eva Pihlblad.

Ekonomichef Eva Pihlblad informerar om kvartalsrapport 1 2012 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 30 Strategidiskussion med utgångspunkt från OECD-Territorial Reviews - Småland   - Blekinge, U-Rank m.m.

Strategidiskussionen leds av rektor.

§ 31 Fastställande av Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av kanslichef Martin Jacobsson. Ett förslag till Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår styrelsen att fastställa Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr 130-0301-2012. Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola gäller från och med 2012-07-01.

§ 32 Fastställande av Policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå

Föredras av prorektor Anders Hederstierna. Ett förslag till Policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår styrelsen att fastställa Policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, dnr 130-0206-2012.

§ 33 Fastställande av Policy för kallelse till anställning som professor vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg. Ett förslag till Policy för kallelse till anställning som professor vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår styrelsen att fastställa Policy för kallelse till anställning som professor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Beslut
Styrelsen beslutar:

- att fastställa Policy för kallelse till anställning som professor vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr 130-0302-2012. Policy för kallelse till anställning som professor vid Blekinge Tekniska Högskola gäller från och med 2012-07-01.

§ 34 Inför styrelseinternat

Riktlinjer inför styrelseinternatet i juni diskuteras.

Rektor Ursula Hass lämnar möteslokalen. Övriga mötesdeltagare uppmanas lämna möteslokalen. Högskoledirektör Henrick Gyllberg och sekreterare Ulrika Nilsson samt de fackliga företrädarna ombeds stanna kvar.

 

Prorektor Anders Hederstierna träder in som rektor.

§ 35 Rektor vid BTH från 2013-07-01, information om pågående arbete                

Nuvarande rektors förordnande sträcker sig till 2013-06-30.

Beslut

Styrelsen beslutar:

En enig styrelse beslutar att konkurrensutsätta tjänsten som rektor vid Blekinge Tekniska Högskola genom utlysning. Styrelsen ser gärna att nuvarande rektor söker tjänsten.

Styrelsen beslutar att den beredningsgrupp som utsågs vid styrelsemötet den 15 februari 2012 ska handlägga rekryteringsprocessen och lämna förslag på rektorskandidater till styrelsen.

Styrelsen beslutar att ett rekryteringsföretag ska anlitas och att processen ska ske så skyndsamt som möjligt.

Beredningsgruppen ska hålla styrelsen löpande informerad.

 

Beslutet justeras omedelbart

§ 36 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 16:05 och tackar ledamöterna för deras insatser.

 Bilagor:

- Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr 130-0301-2012.

- Policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, dnr 130-0206-2012.

- Policy för kallelse till anställning som professor vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr 130-0302-2012.

 

Justeras:

Gunillla Jönson                   Håkan Eriksson,ordförande                                             

 

Ulrika Nilsson, sekreterare

Redigera
Share Dela