Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse

Tid: 2012-09-18, kl. 10.00 - 13.55

Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona.

Närvarande

Ordförande Akbar Seddigh, styrelseordförande

Rektor Ursula Hass, ej § 65

           Henric Johnson, § 65

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Anna-Lena Cederström

Håkan Eriksson, vice ordförande

Gunilla Jönson

Henrik Pålsson

Företrädare för de studerande

Kerstin Andersson

Kristian Nilsson

Daniel Palm, §§ 53 - 66

Företrädare för verksamheten

Jan-Evert Nilsson

Johanna Törnquist Krasemann

Fackliga företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, informationschef

Tony Gorschek, professor, § 66

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Anders Hederstierna, prorektor, ej §§ 64 - 66

Martin Jacobsson, kanslichef

Eva Pihlblad, ekonomichef, § 62

Frånvarande

Eva Lindqvist, företrädare för allmänna intressen

Nahid Shahmehri, företrädare för allmänna intressen

Mats Walter, företrädare för verksamheten

 


 

§ 53 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 54 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs med ändringen att punkten 9.2 slås samman med punkten 10.1 och behandlas under 10.1.

 § 55 Val av justeringsperson

Henrik Pålsson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 56 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 57 Inkomna och avgivna ärenden 120606 - 120907

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 58 Avgivna yttranden under perioden 120606 - 120907

Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 59 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 60 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 61 Information från rektor

Rektor informerar om:

Varumärke/media

 • BTH i nationell press.
 • Fortsatt mediebevakning om lärosätenas representation.

Forskning & Utbildning & Innovation

 • Av 1 600 nya studenter är 500 mantalsskrivna i Blekinge.
 • 80 avgiftsbetalande studenter hösten 2012.
 • Besök har ägt rum vid indiska och kinesiska universitet.
 • Campusfestival ägde rum 2012-09-07.
 • TeleCom City-konferens vid BTH i september 2012.
 • HSV-anmälningar.

Personal

 • Sofia Moestedt-Westerberg är ny marknadschef.
 • Ytterligare en anställning som professor via kallelse har genomförts.

Nya större affärer

 • Tre nya avtal med indiska universitet om utbildning.
 • Avtal med VHS om utförande av antagningstjänster.


§ 62 Ekonomiuppföljning

Föredras av prorektor Anders Hederstierna och ekonomichef Eva Pihlblad.

Prorektor Anders Hederstierna och ekonomichef Eva Pihlblad informerar om det ekonomiskaläget. Diskuteras.

§ 63 Organisationsutredning

Föredras av rektor.

En uppdaterad bilaga distribueras. Rektor informerar om eventuell organisationsutredning. Diskuteras. Tas upp vid kommande sammanträde.

§ 64 Information om representationsregler

Föredras av rektor.

Rektor informerar om befintliga representationsregler och representationspolicy vid Blekinge Tekniska Högskola. Diskuteras.

§ 65 Information om rektorsrekryteringen

Ordförande informerar om pågående arbete gällande rektor vid BTH från 2013-07-01. Dis­kuteras. Styrelsen konstaterar att den var helt enig i sitt tidigare beslut rörande rekryterings­processen och att denna enighet kvarstår.

§ 66 Verksamhetsinformation: professor Tony Gorschek informerar om sin och forskargruppens forskning

Föredras av professor Tony Gorschek.

Professor Tony Gorschek informerar om sin och forskargruppens forskning.

§ 67 Forsknings- och utbildningsstrategi

Föredras av rektor och prorektor.

Rektor och prorektor informerar om ny forsknings- och utbildningsstrategi vid Blekinge Tekniska Högskola. Diskuteras. I anslutning till detta lämnades också återkoppling från styrelseinternatet av rektor.

§ 68 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 69 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 13.55 och tackar ledamöterna för deras insatser.

 

Justeras:

Henrik Pålsson                                               Akbar Seddigh, ordförande

 

Martin Jacobsson, sekreterare

 

Redigera
Share Dela