Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse

Tid: 2012-10-11, kl. 13.00 - 15:45

Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona.

Närvarande

Ordförande Akbar Seddigh, styrelseordförande, §§ 70 - 84

                   Håkan Eriksson, vice ordförande, §§ 85 - 87

Rektor Ursula Hass, ej § 82

           Henric Johnson, § 82

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Anna-Lena Cederström

Håkan Eriksson, vice ordförande

Henrik Pålsson

Nahid Shahmehri

Företrädare för de studerande

Kerstin Andersson

Kristian Nilsson

Daniel Palm

Företrädare för verksamheten

Jan-Evert Nilsson

Johanna Törnquist Krasemann

Mats Walter, företrädare för verksamheten

Fackliga företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, informationschef

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Eva Pihlblad, ekonomichef, § 80

Frånvarande

Gunilla Jönson, företrädare för allmänna intressen

Eva Lindqvist, företrädare för allmänna intressen


§ 70 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§ 71 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 72 Val av justeringsperson

Nahid Shahmehri väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 73 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 74 Inkomna och avgivna ärenden 120908 - 121002

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 75 Avgivna yttranden under perioden 120908 - 121002

Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 76 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 77 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 78 Information från rektor

Rektor informerar om:

Övergripande/varumärke

  • Regeringen har lagt BP2013 120920

Rektorsbeslut och pågående processer

  • BTH:s riktlinjer för hantering av plagiering på grund-, avancerad- och forskarnivå, R079/12
  • Valberedning för val av lärarrepresentanter till styrelsen för mandatperioden 2013 ­- 2015, R085/12
  • Budget / VP2013-processen
  • Ekonomi HP2012

Forskning & Utbildning & Innovation

  • Akademisk högtid 12:e oktober; fem professorer, åtta doktorander -  ny form som främjar kontakter och kunskap om vår forskning
  • Utbildning i hållbarhet för förskolelärare, lärare och fritidshemspersonal, 120919
  • Ny svensk förening för kravhantering; Swedish Association for Requirement Engineering, SA. BTH-forskare i ledningen
  • Nya medel från EU-programmet Leader: Kallade till KKS för hearing; SIDUS-programmet och Forskningsprofiler 2012

§ 79 Anmälan av VHS-avtalet

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Högskoledirektör Henrick Gyllberg anmäler avtalet mellan Verket för högskoleservice (VHS) och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) gällande Överenskommelse om Granskning och registrering.

§ 80 Budgetuppföljning Tertial 2 och Handlingsplan 2012

Föredras av ekonomichef Eva Pihlblad.

Ekonomichef Eva Pihlblad informerar om budgetuppföljning Tertial 2 och Handlingsplan 2012 (R087/12).  Styrelsen begär månadsvis uppföljning och avvikelserapportering av Handlingsplan 2012.

§ 81 Information om det fortsatta arbetet gällande Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar om det fortsatta arbetet gällande Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.  Till nästa styrelsesammanträde ska ett förslag till beslut på mått presenteras som är möjliga att redovisa. Dessa mått ska i större utsträckning harmoniseras med de mål som tas fram i och med det pågående arbetet med den nya forsknings- och utbildningsstrategin.

§ 82 Information om rektorsrekryteringen

Vice ordförande Håkan Eriksson informerar om pågående arbete gällande rektor vid BTH från 2013-07-01. Dis­kuteras.

§ 83 Organisationsutredningen - jämförelse andra lärosäten

Föredras av rektor.

Rektor informerar om Organisationsutredningen och jämförelse med andra lärosäten. Styrelsen begär en mer utförlig analys av de jämförande lärosätenas gemensamma kostnader, vilken ska presenteras på nästa styrelsesammanträde.

§ 84 Strategiska samarbeten

Föredras av Maria Engelmark och Lena Vogelius.

Maria Engelmark och Lena Vogelius informerar om strategiska samarbeten vid Blekinge Tekniska Högskola. Styrelsen begär en redovisning av BTH:s strategiska samarbeten som kan ligga till grund för en strategisk diskussion på nästa styrelsesammanträde.

§ 85 FUS - nulägesrapportering

Föredras av rektor.

Rektor informerar om ny forsknings- och utbildningsstrategi (FUS) vid Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till beslut om forsknings- och utbildningsstrategi kommer att föreläggas vid nästa styrelsesammanträde.

§ 86 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 87 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 15:45 och tackar ledamöterna för deras insatser.


Justeras:

Nahid Shahmehri                                                 Akbar Seddigh, ordförande

 

Håkan Eriksson, vice ordförande

 

Ulrika Nilsson, sekreterare

 

Redigera
Share Dela