Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse

 

Tid: 2010-06-15, kl. 10.00-12.00

Plats: Scandic Hotel, Karlskrona

Närvarande

Ordförande Akbar Seddigh

Rektor Ursula Hass

Företrädare för allmänna intressen

Anna-Lena Cederström

Håkan Eriksson

Henrik Pålsson

Företrädare för de studerande

Gideon Mbiydzenyuy

Robin Nordström

Företrädare för verksamheten

Henric Johnson

Jan-Evert Nilsson

Fackliga företrädare

Mikael Åsman, SACO

Övriga:

Kristina Fridensköld, informationschef

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Benny Lövström, ordförande för Utbildningsnämnden, § 59

Michael Mattsson, högskoledirektör

Heleen Podsedkowska, miljösamordnare, § 56

Claes Wohlin, prorektor

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Gunilla Jönson

Eva Lindqvist

Nahid Shahmehri

Företrädare för de studerande

Joacim Petersson

Företrädare för verksamheten

Ania Willman

Fackliga företrädare

May Gulis, OFR


§ 45 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 46 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.  

§ 47 Val av justeringsperson

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Håkan Eriksson.

§ 48 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäldes justerat och lades till handlingarna.

§ 49 Inkomna och avgivna ärenden 2010-05-10-2010-05-31

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden anmäldes och lades till handlingarna.

§ 50 Avgivna yttranden under perioden 2010-05-10-2010-05-31

Avgivna yttranden anmäldes och lades till handlingarna.

§ 51 Rektors delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut förelåg.

§ 52 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 53 Information från rektor

Rektor informerade om följande:

 • Möte med statssekreterare Peter Honeth den 9 juni 2010.
 • Forskningsministern inviger BTH:s nya campus den 9 september 2010.
 • Nybildad stiftelse som grund för svenskt campus i Pakistan.
 • Uppstart i maj av processutvecklingsprojekt tillsammans med Sirius IT.
 • Telemedicin beviljad satsning av Tillväxtverket, totalt 18 mkr. Samarbetsparters är Landstinget Blekinge (huvudman), BFS, TelecomCity och BTH.
 • Examensfestligheter arrangerade av sektionerna i Karlskrona och XPO i Karlshamn.

§ 54 Information om ProVision

Rektor informerade om de ansökningar som kommit in avseende ProVisions forskarskola, och bedömargruppens bedöm­ning. Information lämnades även om finansieringsplan för projekten. Styrelsen disku­terade.

§ 55 Tertialprognos och fortsättning

Högskoledirektören informerade om tertialprognosen. Rektor informerade om bedöm­ningen av denna och planerade åtgärder. Styrelsen diskuterade.

§ 56 Klimatneutral verksamhet vid BTH

Miljösamordnare Heleen Podsedkowska redogjorde för BTH:s miljöarbete, klimatpåverkan och miljöledningssystem. Styrelsen diskuterade.

§ 57 Fastställande av ny version av forsknings- och utbildningsstrategin (Föredra­gande: Prorektor)

Bakgrund

På regeringens uppdrag tog samtliga svenska lärosäten under 2007 fram en forsknings- och utbildningsstrategi för tidsperioden 2009-2012. BTH:s styrelse fastställde strate­gin i december 2007. Sedan 2007 har en rad förändringar skett både i regeringens styrning av högskolesektorn, i BTH:s närmsta omgivning och inom BTH.

Beslut

Utgående från förändringar ovan har förändring av strategin i två steg föreslagits. I det första steget korrigeras strategin i förhållande till den strategi som beslutades av styrelsen i december 2007. I det andra steget uppdateras strategin baserat på större förändringar i omvärlden som t.ex. de fem högskoleorienterade propositionerna som lagts av regeringen under de senaste tre åren. Den bilagda strategin är steg ett i revisionen.

Styrelsen beslöt

 • att med redaktionella ändringar fastställa den reviderade versionen av forsknings- och utbildnings­stra­tegin för perioden 2009-2012 i enlighet med bilaga 1: "Forsknings- och utbildningsstrategi 2009-2012".
 • att uppdra åt rektor att ta fram en plan för framtagning av en ny strategi för BTH baserad på högskolans behov i relation till de förändringar som rege­ringens olika propositioner medför.

§ 58 Utseende av prorektor (Föredragande: Rektor)

Bakgrund

Nuvarande prorektors förordnande går ut 2010-09-30, varför en ny prorektor ska utses. Vid styrelsens senaste sammanträde utsågs en arbetsgrupp med uppgift att redovisa sitt förslag till förordnande av prorektor fr.o.m. 2010-10-01 vid styrelsens nästa samman­träde.

Beslut

Styrelsen beslöt

 • att till prorektor för Blekinge Tekniska Högskola för perioden 2010-10-01-2013-12-31 utse Anders Hederstierna.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 59 Inrättande av huvudområden (Föredragande: Benny Lövström)

Bakgrund

Enligt beslutsordning vid BTH ska styrelsen besluta "i viktigare frågor om verksam­hetens övergripande inriktning och BTH:s organisation", vilket bland annat innefattar "inrättande och nedläggning av huvudområden".

Beslut

Styrelsen beslöt

 • att inrätta huvudområdet Digital kultur.
 • att inrätta huvudområdet Tillämpad hälsoteknik.

§ 60 Utseende av ledamöter för Blekinge forskningsstiftelse (Föredragande: Rektor)

Bakgrund

Enligt stadgarna för Blekinge forskningsstiftelse (BFS) utses dess styrelse för en mandatperiod av högst tre år. BTH:s styrelse utser även bland stiftelsens styrelse­ledamöter ordförande och vice ordförande.

Beslut

Styrelsen beslöt

 • att utse styrelse för BFS under perioden 2010-01-01-2012-12-31 enligt följande.
 • att för samma period utse ordförande och vice ordförande i styrelsen för BFS enligt följande.

Hans Hedman (ordförande)

Mikael Blomqvist (vice ordförande)

Ursula Hass

Sture Hägglund

Bernt Johnson

Claes Wohlin

§ 61 Ny styrelse för stiftelsen RSN (Föredragande: Högskoledirektören)

Bakgrund

Enligt stadgarna för stiftelsen RSN ska BTH:s styrelse fastställa stiftelsens styrelse. RSN är en oberoende stiftelse med syftet att tillhandahålla ett datanät för studenter vid BTH. För närvarande är lägenheter i Karlshamn och Ronneby anslutna till nätet.

Stiftelsens styrelse ska enligt stadgan bytas ut årligen på rekommendation av avgående styrelse. Enligt bilagt mötesprotokoll rekommenderas följande sammansättning av styrelse för Stiftelsen RSN det kommande året.

 • Diddi Oskarsson (ordförande)
 • Johan Andersson
 • Björn Stormwall

Beslut

Styrelsen beslöt

 • att fastställa förslag till ny styrelse för stiftelsen RSN.

§ 62 Övrigt

Styrelsen uttryckte sin oro över oklarheten i utvecklingen av samarbetet mellan högskolan och KK-stiftelsen inom ramen för den strategiska satsningen på KK-miljön  "ProVision". Styrelsen ser behov av en gemensam förståelse avseende målsättningar och ambition med KK-miljön "ProVision".

§ 63 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 12.00 och tackade ledamöterna för deras in­satser.

 

Bilagor:

 1. Forsknings- och utbildningsstrategi 2009-2012

Justeras:

Håkan Eriksson

Akbar Seddigh

ordförande

Martin Jacobsson

sekreterare

Redigera
Share Dela