Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2009-12-04, kl 10:00 -14:25

Plats: Ankaret, Kanslihuset, Karlskrona

 

Närvarande

Ordförande                 Akbar Seddigh

Rektor                          Ursula Hass

 

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Madeleine Cæsar

Håkan Eriksson

Gunilla Jönson

Kalle Sandström

Nahid Shahmehri

 

Företrädare för de studerande

Gideon Mbiydzenyuy

Robin Nordström

Joacim Petersson

 

Företrädare för verksamheten

Göran Broman

Ingvar Claesson

Eva Pettersson

 

Fackliga företrädare

May Gulis, OFR

Mikael Åsman, SACO

 

Övriga:

Anders Hederstierna, vice rektor, § 87

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Helena Persson, informationssekreterare

Eva Pihlblad, ekonomichef, § 90-91

Claes Wohlin, prorektor

 

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Henrik Pålsson

                                                                                                                                   

§ 77     Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 78     Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes efter byte av ordningsföljden av punkterna 7.5 och 7.6.

§ 79     Val av justerare

Kalle Sandström valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 80     Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäldes och lades till handlingarna.

§ 81     Inkomna och avgivna ärenden 090926--091123

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden anmäldes och lades till handlingarna.

§ 82     Avgivna yttranden under perioden 090926--091123

Avgivna yttranden anmäldes och lades till handlingarna.

§ 83     Information från rektor

Rektor informerade om:

Övergripande

-         Besök av Utbildningsdepartementet vid BTH 12:e oktober

-         Akademisk Högtid och Jubileumsfest vid BTH den 9:e oktober

-         Rektors medverkan i "Teaming up for the e-Union" 18-20:e november

-         SUHF:s förbundsförsamling i Trollhättan

-         Arbete med Verksamhetsplan och Budget 2010

-         Intensifierat förändringsarbete, fortsätter på samma linje

Student

-         Fördjupat studentmixarbete

-         Tillsammans med ytterligare fyra lärosäten hade BTH en dialog på departementet om                studentavgifter

-         Planering av seminarieserie kring "generella förmågor" i utbildningen riktad till lärare med start i januari

Personal

-         Rekryteringsprocessen för ny högskoledirektör är nästan klar

-         Strategiska rekryteringar drar igång, fem st

-         Meriteringsprojektet i full gång

-         Jobbskuggning TA-personal (Tyskland och Kina)

Partners & Pengar

-         Varumärkesarbete "Bilden av Blekinge"

-         MoU med GTT, Uma Ganesh, Indien

-         BTH Future Summit -  ProVision 25:e november

-         Nytt samarbete Volvo Personvagnar och BTH inom Lean production

§ 84     ProVision

Föredrogs av projektledare Göran Broman.

Styrelsen diskuterade.

§ 85     Avtal med Karlshamns kommun

Föredrogs av rektor.

Styrelsen diskuterade.

§ 86     Antagningen HT 2009

Föredrogs av prorektor Claes Wohlin.

Styrelsen diskuterade.

§ 87     Studentmixen och förslag på insatser och handlingsplan - strategisk diskussion

Föredrogs av vice rektor Anders Hederstierna.

Styrelsen diskuterade.

§ 88     BTH Campus 2010

Föredrogs av rektor.

Byggnationerna går enligt plan.

§ 89     Framtida behov av stiftelser/fonder

Föredrogs av prorektor Claes Wohlin.

Styrelsen diskuterade.

§ 90     Ekonomisk kvartalsrapport och prognos för verksamhetsåret 2009

Föredrogs av ekonomichef Eva Pihlblad.

Styrelsen diskuterade.

§ 91     Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2010

Föredrogs av rektor och ekonomichef Eva Pihlblad.

Bakgrund

Rektor och ekonomichefen redogjorde för verksamhetsplanen och förslag till budget för verksamhetsåret 2010.

Beslut

Styrelsen fastställde verksamhetsplanen och budgeten för verksamhetsåret 2010 med redaktionella ändringar.

§ 92     Övrigt

  • Ordförande avtackade lärarrepresentanterna för deras insats i Högskolestyrelsen.
  • Ett pressmeddelande kommer att skrivas utifrån dagens möte. 

§ 93     Avslutning

Ordförande avslutade mötet kl 14:25 och tackade ledamöterna för deras insatser.

 

______________________________            _______________________________

Ulrika Nilsson                                                   Akbar Seddigh

sekreterare                                                      ordförande

 

_______________________________

Kalle Sandström

 

 

           

 

 

 

 

 

Redigera
Share Dela