Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

 

Tid:                                     Fredagen den 25 april 2008, kl. 10.15 - 13.50.

Plats:             Konferensrum 3236, plan 2, Ö Piren 2, Karlshamn.

 

Närvarande:

Akbar Seddigh, ordförande

Ursula Hass, rektor

 

Företrädare för allmänna intressen:

Mikael Blomqvist

Håkan Eriksson

Gunilla Jönsson

Kalle Sandström

Nahid Shahmehri

 

Företrädare för verksamheten:

Göran Broman

Ingvar Claesson

Eva Pettersson

 

Företrädare för de studerande:

Martin Bagge

Mikael Karlsson

 

Fackliga företrädare:

Henrick Gyllberg, SACO

May Gulis, OFR

 

Övriga:

Lennarth Förberg, informationschef

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef, sekreterare

Michael Mattsson, vicerektor

Claes Wohlin, prorektor

Margareta Ahlström, informationsproducent BTH, närvarande § 21

Håkan Burlin, Centrum för Marknadsanalys AB, Linköping, närvarande § 21

Benny Lövström, dekanus för grundutbildningsnämnden, närvarande § 22

 

Frånvarande:

Henrik Pålsson,                                          företrädare för allmänna intressen

Jenny Lundberg,                                        företrädare för studenterna

 

 

§ 12               Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

 

§ 13               Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs enligt förslaget.

 

§ 14               Val av justeringsperson

Håkan Eriksson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

 

§ 15               Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

 

§ 16               Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

 

§ 17               Rektors delegationsbeslut

Rektors delegationsbeslut, R037/08, Fastställande av ingående balanser för respektive sektion och enhet 2008, anmäls och läggs till handlingarna.

 

§ 18               Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

 

§ 19               Allmän information från rektor

Rektor informerar om

 • Hur Akademi Sydost-beslutet landade.
 • Arbetet med att föra ut och bryta ner strategin.
 • Verksamhetsuppdrag till sektioner och enheter för 2008.
 • Marknadsföring och rekrytering av studenter.
 • Personalrelaterade frågor såsom arbetsmiljö, rekryteringar och lönerevision.
 • Kontakter i form av ansökningar och avtal med aktörer i omvärlden. En nyligen inlämnad ansökan, ProVision, till KK-stiftelsen delades ut.

§ 20               Revisionsberättelse

                                            Förvaltningschefen föredrar den av riksrevisionen upprättade revisionsberättelsen

för räkenskapsåret 2007.

 

§ 21               Marknadskommunikation/varumärkesutveckling

Håkan Burlin föredrar en nyligen genomförd imageundersökning om BTH. Ca 1100 intervjuer har genomförts. Han konstaterar

 • att BTH ligger väl i nivå med andra jämförbara lärosäten.
 • att hälften av de som känner till BTH inte kan associera till något.
 • att kunskap om fokusområden och utbildningsutbud är liten.
 • att i ranking hamnar BTH något efter övriga.
 • att allmänheten är mer positiv än vad de presumtiva studenterna är.

Inför den fortsatta diskussionen delas följande diskussionsunderlag ut:

 • Kommunikationsmål till målområden,
 • Kommunikationsmål till insatsområden och
 • Underlag till varumärkesdiskussion.

Styrelsen konstaterar att frågan kräver mycket mer tid, varför en fortsatt diskussion kommer att genomföras på styrelsens internat i juni.

 

§ 22               Utbudet av utbildningsprogram och kurser vid BTH

Dekanus för grundutbildningsnämnden redogör för utbildningsutbud och studenttillströmning i form av sökande och antagna till program hösten 2007 och sökande till program hösten 2008. Trots att siffrorna är mycket preliminära och inte har kunnat analyseras tillräckligt kan konstateras

 • att antalet sökande i 1:a hand har ökat.
 • att antalet sökande i 1:a hand till grundnivå har ökat kraftigt medan motsvarande till avancerad nivå har minskat något.

Utbildningsprogram som har fler sökande i 1:a hand än utbildningsplatser är

 • Civilingenjörsprogram i spel- och programvaruteknik,
 • Digitala spel,
 • Ekonom online,
 • Electrical Engineering with emphasis on Telecommunikation,
 • Sjuksköterskeprogrammet,
 • Specialistsjuksköterskeprogrammen och
 • Fysisk planering

 

En redovisning av hur studenterna fördelades på huvudområden, nätbaserad undervisning, strategiska insatsområden och från internationell rekrytering gjordes också.

 

§ 23               Revidering av Organisationsplan och beslutsordning för BTH

Styrelsen fastställer Organisationsplan och beslutsordning (exklusive rektors delegation) för Blekinge Tekniska Högskola, BTH, enligt förslag.

 

§ 24               Remissvar avgivna under perioden

Remissvar avgivna under perioden 080206-080415 anmäls och läggs till handlingarna.

 

§ 25               Övrigt

Styrelsen önskar att ett förslag om plan för att uppnå en koldioxidneutral miljö vid BTH tas fram till nästa styrelsemöte.

 

§ 26               Avslutning

Ordförande tackar ledamöterna för deras insatser och avslutar mötet kl. 13.50.

 

Bilaga:

Organisationsplan och beslutsordning för Blekinge Tekniska Högskola, BTH

 

Sven-Ove Nilsson

sekreterare

 

Justeras:

Akbar Seddigh                                                                                                                                 Håkan Eriksson

 

Redigera
Share Dela