Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

  

Tid:               2010-12-03, kl 10:30 - 14:35

Plats:            Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona.

 

Närvarande

Ordförande                       Akbar Seddigh

Rektor                                Ursula Hass

 

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Anna-Lena Cederström

Håkan Eriksson, vice ordförande, via telefon §§ 107--118

Gunilla Jönson, via telefon §§ 107--118

Nahid Shahmehri, via telefon §§ 107--118

Eva Lindqvist, via telefon §§ 107--118

 

Företrädare för de studerande

Fredrik Lindblad, §§ 99--108

 

Företrädare för verksamheten

Henric Johnson

Jan-Evert Nilsson

 

Facklig företrädare

Mikael Åsman, SACO

Carina Petersson, OFR

 

Övriga

Göran Broman, projektledare ProVision, § 108

Kristina Fridensköld, informationschef

Anders Hederstierna, prorektor 

Martin Jacobsson, planeringssekreterare, § 116

Margaretha Lewenhagen, högskoledirektör

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Eva Pihlblad, ekonomichef § 112

 

Frånvarande

Gideon Mbiydzenyuy, företrädare för de studerande

Robin Nordström, företrädare för de studerande

Henrik Pålsson, företrädare för allmänna intressen

Ania Willman, företrädare för verksamheten

 

§ 99 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 100 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs. 

§ 101 Val av justeringsperson

Margaretha Lewenhagen väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 102 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 103 Inkomna och avgivna ärenden 101001 - 101120

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna. 

§ 104 Avgivna yttranden under perioden 101001 - 101120

Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna. 

§ 105 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla. 

§ 106 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla. 

§ 107 Information från rektor

Rektor informerar om:

Övergripande:        

  • Inspirationsseminarier för In real life - varumärkessatsningen. Tre stycken              tillsammans med SPIRIT Stockholm.

Personal:                

  • BTHs personalchef har gått i pension.
  • Ansökningstiden för våra sju professorer är fram till den 15 december.

Student:                 

  • Studentprognos inskickad till Utbildningsdepartementet.
  • Studentspegeln är i sin slutfas, mer information på kommande styrelsemöte.
  • Sparbanksstiftelsen Kronan hade stipendieutdelning på BTH den 19 november.
  • Studentkårens medlemstal ökar.

Forskning och innovation - partners & pengar:

BTH Innovation

  • Praktisk Innovation för det Innovativa Blekinge, total omsättning 15,8 mkr på tre år, varav 12 384 tkr intäkter (4 530 tkr under 2011).
  • Fundament för det Innovativa Blekinge total omsättning 11,8 mkr på tre år, varav 8 869 tkr intäkter (2 998 tkr under 2011).
  • Hållbar tillväxt i Intäktsbasen på ca 2,5 miljoner kronor över 1,5 år, varav 1 825 tkr intäkter (därav 1 676,2 tkr under 2011) (Region Blekinge koordinerar).

COM har beviljats medel från: Vinnova, Swell, Swedish Verification and Validiation Excellence - forskarskola. Totalt 2,875 mkr under tre år och 1,5 mkr under 2011. Partners: Mälardalen, Chalmers och LTH.

ING har beviljats 605 tkr från Vinnova. Samarbete med OSAS/IUC rörande nya typer av funktionsytor på pressverktyg.

§ 108 Information om ProVision

Göran Broman informerar om arbetet sedan senaste styrelsemötet avseende KK-miljön ProVision.

ProVisionsgruppen får beröm för sitt senaste inskick (Verksamhets- och handlingsplan 2011-2013 samt projektansökningar) till KK-stiftelsen. Rektor ska ha möte med GD för KK-stiftelsen i mitten av december.

§ 109 Strategidiskussion om Forsknings- och utbildningsstrategin

Rektor initierar strategidiskussion om Forsknings- och utbildningsstrategin. Återkoppling på

mötets diskussioner kommer att behandlas på kommande styrelsemöte.

§ 110 Ekonomisk kvartalsrapport och prognos för verksamhetsåret 2010                

Prorektor, Anders Hederstierna, informerar om BTHs ekonomiska kvartalsrapport och prognos för verksamhetsåret 2010.

§ 111 Information om budgetläget och BEA

Rektor informerar om pågående sparprogram vid BTH (BEA) och budgetläget.

Alla kostnader analyseras och åtgärder görs för att bromsa. Sedan sommaren har fyra mkr sparats mot budget. Handlingsaktiviteter görs för att analysera läget.

§ 112 Fastställande av Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2011

Förslag till Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2011 har förelagts ledamöterna. Rektor och ekonomichef, Eva Pihlblad, informerar om Verksamhetsplanen och Budget för verksamhetsåret 2011.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2011 med redaktionella ändringar.

§ 113 Fastställande av Anställningsordning

Ett förslag till Anställningsordning har förelagts ledamöterna. Högskoledirektören, Margaretha Lewenhagen, informerar om Anställningsordningen.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Anställningsordning med redaktionella ändringar.

§ 114 Fastställande av Antagningsordning

Ett förslag till Antagningsordning har förelagts ledamöterna. Högskoledirektören, Margaretha Lewenhagen, informerar om Antagningsordningen.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

-  att fastställa Antagningsordning med redaktionella ändringar.

§ 115 Fastställande av Arbetsordning

Ett förslag till Arbetsordning har förelagts ledamöterna. Högskoledirektören, Margaretha Lewenhagen, informerar om Antagningsordningen.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Arbetsordning med redaktionella ändringar. 

§ 116 Fastställande av uppgifter som ska redovisas i årsredovisningen

Ett förslag till uppgifter som ska redovisas i årsredovisningen har förelagts ledamöterna. Högskoledirektören, Margaretha Lewenhagen, och planeringssekreteraren, Martin Jacobsson,  informerar om uppgifter som ska redovisas i årsredovisningen.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att uppdra åt rektor att låta upprätta en redovisning som möter kraven i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag med den inriktning som framgår av bilagan i utskicket.

§ 117 Övrigt

Frågan väcks om utskicket till styrelsen fortsättningsvis ska vara i pappersform.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att kommande utskick till styrelsen endast ska ske elektroniskt.

§ 118 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:35 och tackar ledamöterna för deras insatser. Ordförande önskar deltagarna en god jul och ett gott nytt år.

 

                                                                                                                                                                               

Bilaga:

- Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2011

- Anställningsordning

- Antagningsordning

- Arbetsordning

Uppgifter som ska redovisas i årsredovisningen

 

Justeras:

 

Margaretha Lewenhagen                        Akbar Seddigh, ordförande

                                                                                                                                

Ulrika Nilsson, sekreterare

 

Redigera
Share Dela