Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

 

Tid:               2010-10-14, kl 13:00 - 15:30

Plats:             Hus J, byggnad 6, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona

 

Närvarande

Ordförande                       Akbar Seddigh

Rektor                                Ursula Hass

 

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Anna-Lena Cederström

Håkan Eriksson, vice ordförande

Gunilla Jönson

Henrik Pålsson

Nahid Shahmehri

 

Företrädare för de studerande

Fredrik Lindblad

Gideon Mbiydzenyuy

Robin Nordström

 

Företrädare för verksamheten

Henric Johnson

Jan-Evert Nilsson

Ania Willman

 

Facklig företrädare

Mikael Åsman, SACO

Carina Pettersson, OFR

 

Övriga:

Kristina Fridensköld, informationschef

Vicky Johnson Gatzouras, § 95

Margaretha Lewenhagen, högskoledirektör

Benny Lövström, ordförande för utbildningsnämnden, § 93

Anna Tinnert, planeringssekreterare

 

Frånvarande:

Eva Lindqvist, företrädare för allmänna intressen

Anders Hederstierna, prorektor 

 

§ 82 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 83 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 84 Val av justeringsperson

Gunilla Jönson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 85 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 86 Inkomna och avgivna ärenden 100825 - 100930

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 87 Avgivna yttranden under perioden 100825 - 100930

Inga avgivna yttranden finns att anmäla för perioden.

§ 88  Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 89 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 90  Information från rektor

Rektor informerar om:

-          Varumärkesarbetet. Förslag till kommunikationsplattform utarbetat, inspirationsseminarier för personalen kommer genomföras under hösten,

-          Lyckad invigning av huvudcampus den 9:e september,

-          BTH rankat 5:a i världen inom system- och programvaruteknik,

-          Personal; sju professorstjänster kommer utannonseras inom kort,

-          Partners och pengar samt utbildning; avtal slutna mellan BTH och lärosäten i Indien och Kina (avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå),

-          Student; såväl BTH International Day som BTH-ruset genomfördes den 30:e september.

§ 91 Information om ProVision

Rektor informerar om arbetet sedan senaste styrelsemötet avseende KK-miljön ProVision.

Uppföljning med VD för Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling har resulterat i positivt utfall avseende två masterprojekt. En kvalitetsrådgivare har knutits till miljön och grupper har formerats i syfte att ytterligare konkurrensförstärka miljön. Rektor aviserar förslag till utveckling av dagens KK- miljö, och den verksamhetsplan som i dagarna skickas in till KKS jämte projektansökningar för forskning och utveckling. Styrelsen diskuterar.

§ 92 Information om budgetläget och BEA

Rektor informerar om pågående sparprogram vid BTH (BEA). Arbetet med sammanställning av kvartalsrapport pågår; planering av verksamhet inkluderat budget 2011 görs med ledning av slutsatser ur rapporten. Styrelsen efterfrågar analys över förväntade men uteblivna intäkter.

Högskoledirektör Margaretha Lewenhagen informerar om Budgetproposition 2011 och dess konsekvenser för BTH. År 2013 beräknas anslaget för grundutbildningen ha minskat med nära 50 miljoner jämfört med 2010, detta till följd av att den tillfälliga satsningen på högskoleplatser upphör samt införandet av studieavgifter för studenter från länder utanför EES-området och Schweiz (s.k. tredjelandsstudenter).

§ 93  Information om antagning av studenter och information om inrättande av en stipendienämnd

Benny Lövström, ordförande i utbildningsnämnden, informerar. Antalet registrerade studenter på program över året något lägre jämfört föregående år, främst till följd av färre studenter på internationella program. Ansökningsprocessen inför våren 2011 pågår; ca 10 000 sökande till BTH:s fem internationella masterprogram, av de program som ges på svenska visar sjuksköterskeprogrammet flest antal sökande. Hösten 2011 tas avgifter för s.k. tredjelandsstudenter och rektor informerar kort om principerna för fastställandet av avgiftsnivån vid BTH. B. Lövström informerar vidare om åtgärder inför avgiftsbeläggningen inbegripet stipendier och andra former av avtal. Styrelsen diskuterar.

§ 94 Information om anställningsordning

Högskoledirektören informerar om arbetet med att revidera anställningsordningen vid BTH. En arbetsgrupp är tillsatt och ett första förslag till reviderad anställningsordning kommer presenteras vid nästa styrelsesammanträde.

§ 95 Information om kvalitetsarbetet

Vicky Johnson Gatzouras, kvalitetssamordnare, informerar om kvalitetsarbetet vid BTH.

Kvalitetspolicyn vid BTH konkretiseras med program och handlingsplan utformat i enlighet med riktlinjer för nationellt kvalitetssäkringsarbete. Som en konsekvens av beslutet att införa ett nytt nationellt system för kvalitetsutvärdering och prövning av examenstillstånd minskar fokus på förutsättningar och process till förmån för utbildningens resultat. Från år 2013 kommer utbildningar av hög kvalitet premieras, högskoleverket är ansvarigt för utvärdering och prövning. Vid BTH har inrättats ett kvalitetsråd för att ytterligare utveckla kvalitetsarbetet.

§ 96 Fastställande av Informationssäkerhetspolicy

Ett förslag till informationssäkerhetspolicy har förelagts ledamöterna. Högskoledirektören informerar om planer för att arbeta vidare med detaljfrågor liksom om parallella säkerhetsstrategier. BTH:s information och dess ramverk ska vara utformade baserade på standarden ISO/IEC 27000-serien. Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

-          att fastställa informationssäkerhetspolicy i enlighet med Informationssäkerhetspolicy vid Blekinge Tekniska Högskola

§ 97 Övrigt
Inget övrigt finns att anmäla.

§ 98 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 15.30 och tackar ledamöterna för deras insatser.

  

Bilaga:

-          Informationssäkerhetspolicy vid Blekinge Tekniska Högskola

 

Justeras:

 

Gunilla Jönson                                                                                      Akbar Seddigh

                                                                                                                ordförande

Anna Tinnert

sekreterare

Redigera
Share Dela