Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Tisdagen 10 februari 2009, kl. 10.00 - 14.20

Plats: Utsikten, Campus Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:


Ordförande

Rektor Akbar Seddigh

 

Rektor

Ursula Hass


Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist
Håkan Eriksson
Gunilla Jönson
Kalle Sandström
Nahid Shahmehri


Företrädare för de studerande

Martin Bagge
Maria Bäcke
Joacim Petersson


Företrädare för verksamheten

Ingvar Claesson
Eva Pettersson

Fackliga företrädare

May Gulis
Mikael Åsman

Övriga

Marie Aurell, vice ordförande i Grundutbildningsnämnden § 12-13
Magnus Ekblad, planeringssekreterare
Kristina Fridensköld, informationssekreterare
Noél Holmgren, högskoledirektör
Claes Wohlin, prorektor

 

Frånvarande:


Företrädare för allmänna intressen

Henrik Pålsson

 

Företrädare för verksamheten

Göran Broman

 

 

 

 

 

Sammanträdet öppnasm § 1
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 


Fastställande av föredragningslista § 2
Fördragningslistan fastställs enligt förslaget med tillägget att paragraf 16 och 17 justeras omedelbart.

 

Val av justerare § 3
Mikael Blomqvist väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

Föregående mötes protokoll § 4
Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna med följande justeringar: Nahid Shahmehri antecknas som närvarande vid föregående möte och namnet på det av styrelsen inrättade huvudområdet korrigeras till Industriell ekonomi och management.

 

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser § 5
Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.


Remissvar avgivna under perioden 081127-090130 § 6
Förteckning över avgivna remissvar anmäls och läggs till handlingarna.

 

Ordförandes delegationsbeslut § 7
Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

 


Rektors delegationsbeslut § 8
Inga rektorsbeslut finns att anmäla.

 

 

Information från rektor § 9
Rektor informerar om:
• Varumärkesutveckling: ökat genomslag, medieträning, rektors blogg är nu igång och nås via BTH:s hemsida.


• Fortsatt arbete med implementering av strategin: handlingsplan, strategiska projekt, uppföljning och styrning.


• Studentperspektivet: teknikdelegationens arbete har startat, förberedelse för införande av avgifter för studenter utanför ESS-området och fortsatt ökat tryck på nationella rekryteringsmässor. Eva Pettersson informerar om att samarbetet med Ehrensvärdska gymnasiet när det gäller satsning i matematik för gymnasiet, har varit framgångsrikt och lett till att nämnda gymnasieskola kommer att bedriva riksrekryterande spetsundervisning i matematik i samverkan med BTH.


• Personalperspektivet: rekrytering av sektionschefer i slutfasen, förberedelser av omorganisation av TEK, svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande inskickat, krisledningsutbildning HT 2008, jullunch med ceremoni för Nit och redlighet i rikets tjänst.


• Partners och pengar: arbete med förslag på insatser med anledning av varsel i fordonsindustrin har resulterat i 240 nya högskoleplatser till BTH, och 5 + 5 mkr från Region Blekinge och Blekinge Forskningsstiftelse. Arbetet med strategiska ansökningar med anledning av forskningspropositionen pågår.

 

 

Campus 2010 § 10
Högskoledirektören redogör för status i om- och nybyggnationerna på campus Gräsvik:
• Universitetslektor Henrick Gyllberg har uppdraget som campus-koordinator sedan 1 februari.


• PEAB är entreprenör för nybygget och man håller angiven tidsplan.


• Ombyggnationen (etapp II) startar mars 2009 och JSB i Karlshamn är entreprenör. Erforderliga bygglov har varit uppe i byggnadsnämnden. Vissa delar kvarstår att åtgärda med förenklat beslutsförfarande.

Styrelsen vill träffa arkitekterna vid sitt nästa möte med syfte att bland annat diskutera miljö- och hållbarhetsaspekten av om- och nybyggnationerna.

 

Diskussion av handlingsplan 2009-2012 § 11
Högskoledirektören informerar om handlingsplan för att genomföra BTH:s forsknings- och utbildningsstrategi. Styrelsen vill ha återkoppling till handlingsplanen med nedbrutna ekonomiska mål.

 

 

Diskussion av revidering av befintlig urvalsprocess § 12
Vice ordförande i Grundutbildningsnämnden Marie Aurell informerar om avsikten att, med stöd av dispens från Högskoleverket, införa alternativt urval genom personligt brev och tester till mer än en tredjedel av platserna inom utbildningsprogrammen Digital ljudproduktion, Digital bildproduktion och Digitala spel, inför HT 2009. Styrelsen ska föreläggas förslag till beslut per capsulam om en revidering av antagningsordningen med anledning av det ovan nämnda.

 

 

Redovisning av programutbudet § 13
Vice ordförande i Grundutbildningsnämnden Marie Aurell informerar om programutbudet 2009 och processen kring att hantera ansökningarna inför antagningen till kurser och program HT 2009. Aurell informerar också om planläggningen av programutbudet 2010.
Styrelsen vill vid sitt nästa möte ha en presentation av planläggningen av programutbudet för 2010 med en tyngdpunkt på målbilden, och hur grundläggande nivå och avancerad nivå kopplas till forskarutbildningen.

 


Rapport om KK-satsningen § 14
Prorektor Claes Wohlin informerar om KK-stiftelsens satsning på BTH, den s.k KK-miljön ProVision. Prorektor informerade om programförklaringen, målbilden, samproduktionen, organisation och styrning (styrdokument), processen och förestående insatser.

 

 

 

Fastställande av reviderad organisationsplan § 15
Högskoledirektören föredrar förslag till revidering av BTH:s besluts- och organisationsplan.
Beslut
Ärendet bordläggs till nästa möte.


Fastställande av årsredovisningen för 2008 § 16
Rektor, högskoledirektören och ekonomichefen föredrar årsredovisningen för 2008.
Beslut
Styrelsen fastställer årsredovisningen för 2008 med redaktionella ändringar och delegerar till rektor att göra tillägg under rubriken Åtgärder inom utbildningar med ojämn könsfördelning. Styrelsen delegerar till rektor att fördela myndighetskapitalet.


Beslutet justeras omedelbart.

 

 

 

Fastställande av budgetunderlag 2010-2012 § 17
Högskoledirektören föredrar budgetunderlaget för åren 2010-2012.
Beslut
Styrelsen fastställer budgetunderlaget för åren 2010-2012 med redaktionella ändringar.

Beslutet justeras omedelbart.

 

 

Övrigt § 18
Följande diskuteras:
• Styrelsen diskuterar studentbostadssituationen för BTH:s studenter. Styrelsen uppdrar åt högskoledirektören att ta fram ett underlag för fortsatt diskussion.
• Styrelsen diskuterar förslag till pressmeddelande om dagens styrelsemöte.

 

Avslutning § 19
Ordföranden avslutar mötet kl. 14.20 och tackade de närvarande för deras insatser.

 

 


Magnus Ekblad
Sekreterare

 

Justeras:

 


Akbar Seddigh       Mikael Blomqvist

 

Årsredovisningen

Budgetunderlag 2010-2012

 

 

 

Redigera
Share Dela