Protokollsutdrag fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

 

Tid: 2012-04-24, kl 10:00-16:05

Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona.


Närvarande

Ordförande Håkan Eriksson (vice ordförande)

Rektor Ursula Hass, §§ 18-34

           Anders Hederstierna, §§ 35–36

                  

Företrädare för allmänna intressen

Anna-Lena Cederström

Gunilla Jönson

Nahid Shahmehri

 

Företrädare för de studerande

Kerstin Andersson

Kristian Nilsson

Daniel Palm

 

Företrädare för verksamheten

Jan-Evert Nilsson

Johanna Törnquist Krasemann

Mats Walter

 

Fackliga företrädare

Carina Petersson, OFR, §§ 18-33

Mikael Åsman, SACO

 

Övriga

Margareta Ahlström, informationschef, §§ 18-34

Lars Bengtsson, professor § 28

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Anders Hederstierna, prorektor

Martin Jacobsson, kanslichef, § 31

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Eva Pihlblad, ekonomichef § 29

 

Frånvarande

Mikael Blomqvist, företrädare för allmänna intressen

Eva Lindqvist, företrädare för allmänna intressen

Henrik Pålsson, företrädare för allmänna intressen

Akbar Seddigh, styrelseordförande


§ 18 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 19 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs efter tillägg av ärende 9.2 Riksrevisionens granskning av Årsredovisning 2011 Blekinge Tekniska Högskola.

§ 20 Val av justeringsperson

Gunilla Jönson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

                                                                                                                                               

Rektor Ursula Hass lämnar möteslokalen. Övriga mötesdeltagare uppmanas lämna möteslokalen. Högskoledirektör Henrick Gyllberg och sekreterare Ulrika Nilsson samt de fackliga företrädarna ombeds stanna kvar.

Prorektor Anders Hederstierna träder in som rektor.

§ 35 Rektor vid BTH från 2013-07-01, information om pågående arbete                

Nuvarande rektors förordnande sträcker sig till 2013-06-30.

Beslut

Styrelsen beslutar:

En enig styrelse beslutar att konkurrensutsätta tjänsten som rektor vid Blekinge Tekniska Högskola genom utlysning. Styrelsen ser gärna att nuvarande rektor söker tjänsten.

Styrelsen beslutar att den beredningsgrupp som utsågs vid styrelsemötet den 15 februari 2012 ska handlägga rekryteringsprocessen och lämna förslag på rektorskandidater till styrelsen.

Styrelsen beslutar att ett rekryteringsföretag ska anlitas och att processen ska ske så skyndsamt som möjligt.

Beredningsgruppen ska hålla styrelsen löpande informerad.

Beslutet justeras omedelbart


§ 36 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 16:05 och tackar ledamöterna för deras insatser.

                                                                                                                                

Bilagor:

- Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr 130-0301-2012.

- Policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, dnr 130-0206-2012.

- Policy för kallelse till anställning som professor vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr 130-0302-2012.

 

Justeras:

Gunilla Jönson 

Håkan Eriksson, ordförande

Ulrika Nilsson, sekreterare

Redigera
Share Dela