Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

 

Tid: Fredagen den 5 december 2008, kl. 10.00 - 14.05

 

Plats: Utsikten, Campus Gräsvik, Karlskrona

 

Närvarande:

Ordförande

Rektor

Akbar Seddigh

Ursula Hass

 

 

Företrädare för allmänna intressen

 

 

Mikael Blomqvist

Håkan Eriksson

Gunilla Jönson

 

 

Företrädare för de studerande

 

 

 

Företrädare för verksamheten

 

Martin Bagge

Maria Bäcke

Joacim Petersson

 

Göran Broman

Ingvar Claesson

Eva Pettersson

 

Fackliga företrädare

 

 

Övriga

 

May Gulis

Mikael Åsman, ej närvarande § 84

 

 

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Lennarth Förberg, informationschef

Noél Holmgren, högskoledirektör

Benny Lövström, ordförande grundutbildningsnämnden, närvarande § 61 

Claes Wohlin, prorektor

 

Frånvarande:

 

Företrädare för allmänna intressen

Henrik Pålsson

Kalle Sandström

 

 

Facklig företrädare

May Gulis

 

                                                                                                                                                                             

 

Sammanträdet öppnas

§ 70

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

 

Fastställande av föredragningslista

§ 71

Fördragningslistan fastställs enligt förslaget.

 

 

 

 

Val av justerare

§ 72

Martin Bagge väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

 

 

 

Föregående mötes protokoll

 § 73

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

 

 

 

 

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

§ 74

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

 

 Rektors delegationsbeslut

§ 75

Inga delegationsbeslut finns att anmäla.

 

 Ordförandebeslut

§ 76

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

 

Information från rektor

§ 77

Rektor informerar om:

  • - Fortsatt arbete med implementering av strategin.
  • - Studentperspektivet: teknikdelegationens arbete igång, kvalitetsarbetet igång, förberedelse för studieavgifterna, positivt resultat av HSV-granskning av utbildningar: sjuksköterskeexamen, specialistsjuksköterskeexamen samt examensrätt i folkhälsovetenskap.
  • - Personalperspektivet: rekryteringssatsningar bland lärare och forskare, rekrytering av sektionschefer, organisationsförändringar inom TEK.
  • - Partners och pengar: ProVision-satsningen påbörjas, förberedelser IXC3, insatser med anledning av varslen i fordonsindustrin.

 

 

 

Campus 2010

§ 78

Högskoledirektören redogjorde för status i om- och nybyggnationerna på campus Gräsvik.

 

 

 

 

 

 

 Information från

KK-stiftelsen

 

 

 

 

 § 79

Verksamhetchef på KK-stiftelsen Stefan Östholm, redogjorde för stiftelsens s.k KK-miljöer, där BTH:s ProVision är en del av KK-miljösatsningen.

 

 

 

 

 

 

 

Organisations-

planen

 

 

 

 

 

Kommunikations-

strategi

 

 

 

 

 

 

Handlingsplan

 

 

 

 

§ 80

Högskoledirektören redogjorde för pågående förändringsarbete av BTH:s organisation. Styrelsens föreläggs ett förslag till ny organisationsplan vid sitt nästa möte.

 

 

 

§ 81

Rektor redogjorde för arbetet med att ta fram en ny kommunikationsplan. Styrelsen biföll den föreslagna kommunikationsplattformen, och riktlinjerna för det fortsatta arbetet. Styrelsen vill se en samordning av användandet BTH:s logotyp.

 

 

 

§ 82

Rektor informerade om arbetet med att omsätta utbildnings- och forskningsstrategin i handlingsplaner.

 

 

 

 

 

 BTH

innovation

§ 83

Rektor informerade om BTH innovation. Styrelsen biföll förslaget att ta fram ett förslag avseende den praktiska innovationsverksamheten "BTH innovation", vilket syftar till att:

  • stärka BTH:s varumärke med avseende på innovation,
  • öka kapaciteten i innovationsprocessen samt,
  • tydliggöra processerna.

 

 

 

Antagnings-

ordningen

§ 84

Högskoledirektören redogjorde för förslag till tillägg till antagningsordningen. Den fackliga representanten Mikael Åsman lämnade möteslokalen och deltog inte i beslutet.

Beslut

Styrelsen fastställde tillägg till antagningsordningen enligt förslag (se bilaga 1).

 

 Huvudområde

 

 

 

 

 

 

Kvalitetspolicy

 

 

 

 

 

 

 

§ 85

Dekanus Benny Lövström redogjorde för förslag till inrättande av ett nytt huvudområde industriell ekonomi och organisation.

Beslut

Styrelsen inrättar området enligt förslag.

 

 § 86

Projektledaren för kvalitetsarbetet Marie Aurell föredrog förslaget till kvalitetspolicy.

Beslut

Styrelsen fastställer kvalitetspolicyn enligt förslag med redaktionella ändringar (se bilaga 2).

 

 

 

 

 

Budget

 

 

 

 

 

 

 

Datum för möte

 

 

 

 

 

 

§ 87

Ekonomichefen och högskoledirektören redogjorde för förslag till budget för verksamhetsåret 2009.

Beslut

Styrelsen fastställde budgeten för verksamhetsåret 2009 med redaktionella ändringar.

 

 

§ 88

Högskoledirektören redogjorde för förslag att flytta styrelsens möte i februari 2009 från 23/2 till 10/2.

Beslut

Styrelsen fastställde nytt datum för mötet i februari: 10/2 kl. 10-15. Det tidigare fastställda mötet 23/2 annuleras.

 

 

Övrigt

 

 

 

 Avslutning

 

 

 

§ 89

Styrelsen diskuterar vad man särskilt vill lyfta fram i ett pressmeddelande efter mötet.

 

 § 90

Ordföranden avslutade mötet kl. 14.05 och tackade för de närvarandes insatser.

 

 

 

 

 

_________________________

Magnus Ekblad

sekreterare

 

 

 

Justeras:

 

Akbar Seddigh                                                               

 

 

Martin Bagge

 

 

Budget 2009

Antagningsordningen

 

 

 

 

Redigera
Share Dela