Fastställd av Högskolestyreslen 2010-12-03 § 116

 

Årsredovisning 2010

Bakgrund

Sedan något år tillbaka är universitet och högskolor i Sverige skyldiga att i sin årsredovisning följa Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, vari vissa nyare bestäm­melser ingår, vilka bl.a. innebär att lärosätena åläggs redovisa de viktigaste prestationerna och deras kostnader. Vilka uppgifter en myndighet har framgår normalt av myndighetens instruk­tion. Som instruktion för universitet och högskolor fungerar högskolelagen (HL) och hög­skoleförordningen (HF). Detta leder till tämligen stora problem, eftersom mängden arbets-uppgifter eller prestationer som kan härledas ur HL och HF är stor och kan tolkas på olika sätt. Det faller således på det enskilda läro­sätet att avgöra vilka prestationer och deras kostnader man önskar redovisa för regeringen. 

 

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt rektor att låta upprätta en redovisning som möter kraven i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag med den inriktning som framgår nedan.

Utgångspunkter för en lösning

Följande matris redovisar vilka uppgifter enligt HL som skulle kunna ingå i en redovisning.

Följande huvuduppgifter/uppdrag är inte medtagna i tabellen eftersom de inte är möjliga att kvantifiera eller alls särskilja från annan verksamhet.

 • kvalitetsarbete,
 • hållbar utveckling,
 • antidiskrimineringsarbete,

För varje ruta i matrisen analyseras i vad mån data/indikatorer är tillgängliga.

Uppgifterna i matrisen klassificeras enligt följande.

1 – Kostnad och prestation finns/går att beräkna

2 – Prestationsuppgift finns men ingen kostnadsuppgift möjligt i nuläget

3 – Kostnadsuppgift finns men ingen motsvarande prestation

4 – Varken kostnad eller prestationsuppgift finns

5 – Redovisningen görs inte enligt FÅB 3 kap. 1 §

Blank – uppgiften inte relevant inom verksamhetsområdet.

 

Huvuduppgifter/

Uppdrag

Härleds ur

Utbildning på grundnivå

Utbildning på avancerad nivå

Utbildning på forskarnivå

Forskning

Undervisning

HL 1 kap. 2 § 1 st 1. och 7 §

2

2

2

 

Examination

HL 1 kap. 2 § 1 st 1. och 7 §

2

2

2

 

Forskning

HL 1 kap. 2 § 1 st 2.

 

 

 

4

Samband mellan forskning och utbildning

HL 1 kap. 3 §

4

4

4

4

Samverkan med det omgivande samhället

HL 1 kap. 2 § 2 st.

4

4

4

4

Studentinflytande

HL 4a §

2

2

2

 

Jämställdhet

HL 1 kap. 5 § 2 st.

4

4

4

 

Internationalisering

HL 1 kap. 5 § 3 st.

4

4

4

 

Rekrytering

HL 1 kap. 5 § 4 st.

4

4

4

 

Studenternas tillgång till hälsovård

HF 1 kap. 11 §

2

2

2

 

Försäkring inrikes

HF 1 kap. 11a §

3

3

3

 

Försäkring utrikes

HF 1 kap. 11b §

3

3

3

 

Kursvärderingar

HF 1 kap. 14 §

2

2

2

 

Enligt bibliotekslagen lämna service

HF 3 kap. 10 §

2

2

2

 

 

Ytterligare återrapporteringskrav direkt härledda ur FÅB

 • Kompetens för att redovisa enligt FÅB 3 kap. 1 § enligt FÅB 3 kap. 3 §      
 • Ersättningar m.m. till styrelseledamöter och rektor enligt FÅB 7 kap. 2 §
 • Sjukfrånvaro enligt FÅB 7 kap. 3 §

Efter denna genomgång kan vi dela in redovisningen i två eller tre verksamheter (utbildning på grundnivå resp. avancerad nivå samt eventuellt utbildning på forskarnivå) där i första hand totalkostnaden för respektive del redovisas. Därefter sker en redovisning av prestationerna inom respektive verksamhet och om det är möjligt även av kostnad per prestation. Vi kommer också att kommentera varför kostnaden inte kan beräknas.

 

Mål och återrapporteringskrav enligt regleringsbrev

1.1.1 Nya högskoleplatser

1.1.2 Studieavgifter för tredjelandsstudenter

1.2.2 Samarbeten som universitet och högskolor har med de länder som Sverige har forskningsavtal med

Egna återrapporteringar

Rektors förord

Verksamhetsåret 2010

BTH:s vision och mål

Kvalitet i verksamheten

 • Pedagogisk kompetens
 • Handledarutbildning

Internationalisering

 • Strategi
 • T.ex. avtal – fullständig förteckning
 • Antal inresande och utresande studenter, såväl free movers som inom avtal
 • Antal inresande och utresande lärare
 • Inom utbildning på forskarnivå och inom forskning

Jämställdhet

 • Åtgärder inom jämställdhetsarbetet
 • Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 • Inom utbildning på forskarnivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på forskarnivå

Forskning

Rekrytering och befordran av lärare

Rekrytering av akademiska ledare

Rekrytering av professorer

Samverkan

BTH Innovation

Samarbeten med andra lärosäten

Studentinflytande

Alumni

Publikationer

Sjukfrånvaro

 

Finansiell redovisning

 

Styrelsens fastställande av årsredovisningen

Redigera
Share Dela