Länkar till information om jämlikhet jämställdhet och mångald

 

Diskrimineringslagen: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/

Sveriges förenade studentkårers handbok: Att arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald i högskolan

http://www.sfs.se/Jamstalldsida/handbok.pdf

Diskrimineringsombudsmannen: http://www.do.se/ 

Jämställdhet i högskolan: http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/jamstalldhet.4.539a949110f3d5914ec800057095.html

Universitets- och högskolerådet:http://www.uhr.se/sv/Om-UHR/Delegationen-for-jamstalldhet/

 

Övrigt

SOU 2011:1 Svart på vitt - om jämställdhet i akademin: http://www.regeringen.se/sb/d/14067/a/159432

Redigera
Share Dela