HSV Direkt

I november 2009 hjälpte BTH, tillsammans med Stockholms och Karlstads universitet, Högskoleverket (HSV) att utveckla HSV direkt, det elektroniska utvärderingssystem som ska användas för leverans av dokument och data till HSV inför kvalitetsutvärderingarna.

I den externa pilottestning som ägde rum bidrog BTH med data om våra lärare och studenter inom sjuksköterskeprogrammet, uppgifter såsom lärarnas akademiska titel, kön, anställningsform, undervisningstid på utbildningen, omfattning av högskolepedagogisk utbildning och tid för egen forskning. Vi registrerade även data om helårsstudenter och helårsprestationer för utbildningen samt tog fram en lista över examensarbeten från senaste året.

Tanken med pilottestet var att det material som lärosätena bidrog med skulle hjälpa HSV testa och utveckla systemets logik och gränssnitt. En annan viktig del av testningen var att undersöka möjligheten att leverera önskad information. För BTH:s del gav testningen oss möjlighet att bekanta oss med systemet, till viss del även forma det. Den absolut viktigaste lärdomen av högskolans medverkan i pilottestningen var dock kunskapen om processen att ta fram de efterfrågade siffrorna inför kommande utvärderingar.

 

Redigera

Aktuellt

BTH:s kvalitetsarbete 2014. Uppföljningsrapport.

 

 HSV:s system för kvalitetsutvärdering 2011-2014. Reviderad 19 juni 2012. Läs rapporten

 

 Generell vägledning för självvärdering i HSV:s system för kvalitetsutvärdering.       (Rapport 2011:4 R)

 

 .Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139).

 

 

Share Dela