Högskolepedagogisk utveckling

Undervisning i Högskolepedagogik projektkursHögskolepedagogisk utveckling är en avdelning inom Högskolebiblioteket vid Blekinge Tekniska Högskola, och bedriver en del av högskolans kvalitetsarbete.

För att all utbildning och undervisning skall hålla hög kvalitet, även under perioder med stark förändring, måste en pedagogisk diskussion ständigt föras om vad en förändring betyder för studenternas lärande. Utveckling av den pedagogiska verksamheten är en del av högskolans kvalitetsarbete. För att ett sådant arbete skall vara framgångsrikt måste alla som berörs känna ansvar och delaktighet. Det pedagogiska utvecklingsarbetet bedrivs, som allt kvalitetsarbete, bäst så nära verksamheten som möjligt.

Högskolepedagogisk utveckling håller bland annat behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningar, agerar stöd i kvalitetsutvecklandet av våra kurser och program och håller en rad olika workshoppar och seminarier kring pedagogisk utveckling vid BTH. Vi har också tagit fram BTH:s nya kursutvärderingssystem och samordnat arbetet med vår interna Studentspegel. Varje år arrangerar vi en högskolepedagogisk konferens, Lärarlärdom, tillsammans med Högskolan i Kristianstad. 

Högskolepedagogik i utveckling

I utvecklingssyfte presenterar Högskolepedagogisk utveckling och Learning Lab en rad NYHETER, som är både kvalitetshöjande och flexibla i sin utformning.

 1. Kurser & kompetensmoduler (Hp-baserat)

Vi har via kursutvärderingar och samtal kunna utröna att de högskolepedagogiska kurserna (Introduktionskurs 7,5 hp samt Projektkurs 7,5 hp) varit framgångsrika genom åren vad gäller lärarnas pedagogiska och didaktiska kompetens. Kurserna bidrar till konkreta kvalitetsutvecklande åtgärder inom såväl fristående kurser som programkurser och lägger en solid grund för vår undervisande personal när det gäller deras utveckling inom Scholarship of Teaching and Learning. 

För att ytterligare kunna bidra till utvecklandet av Scholarship of Teaching and Learning planerar vi ett utöka vårt kursutbud till att inkludera sk kompetensmoduler på vardera 2,5 hp. Dessa ska löpa kontinuerligt under det akademiska läsåret och kommer att bestå av 2-3 seminarium och innehålla diskussions- och workshop-delar samt uppgiftsdelar för den individuella deltagaren. De ska ses som en möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling för vår personal och flexibilieten består just i att man inte binder upp sig på många utbildningstillfällen eller på tidskrävande projektarbeten. Kompetensmodulerna kommer inte enbart att behandla direkt pedagogiska och didaktiska frågeställningar för undervisande personal utan kommer även att inbegripa andra för vår organisation aktuella frågeställningar, däribland ledningsfrågor, gruppdynamik och Supplemental Instruction (SI). 

Under utveckling är också en projektkurs med fokus på handledning tillsammans med Linnéuniversitetet. Kursen kommer endast ett ges på engelska och kommer att ges på samtliga tre campus: Karlskrona, Växjö och Kalmar. Minst ett tillfälle erbjuds på distans. Kursen är ett resultat av ett samarbete med Högskolepedagogiskt centrum på Linnéuniversitetet och ges fr.om. hösten 2013. 

2. Creative Camps / Konsultering

Tillsammans med en sektion eller ett program erbjuder vi 1-2-3 dagars workshoppar där man tillsammans arbetar aktivt kring ett förändrings- eller utvecklingsarbete. Detta sker på beställning från sektioner eller program (eller olika grupper inom BTH) och utformingen sker i dialog med beställaren. 

3. Seminarier

Utöver verksamheten gällande kurser och kompetensmoduler erbjuder vi en rad seminarier. Under utveckling är en seminarieserie kring "Lärande på hållbar väg." Första tillfället är 11 december då Berit Larsson talar om högre utbildning. Nästa tillfälle kommer att erbjudas i maj månad. Mer information kommer inom kort. Dessa föreläsningar finns tillgängliga på medieportalen

4. Programansvarigas utbildning

Under VT 12 höll vi i den första utbildningen för programansvariga vid BTH. Denna utbildning gavs vid tre skilda tillfällen och innehöll komponenter kring högskolan som myndighet, akademiskt ledarskap och visionsarbete. Denna ämnar vi hålla kontinuerligt (i mån av behov) för nytillträdda programansvariga. Nytt från och med hösten 2013 är att vi erbjuder en årlig inspirations- och utbildningsdag för programansvariga. Denna dag kommer att erbjudas i augusti varje år.  

5. Generella förmågor – fortsatt utvecklingsarbete

Högskolepedagogik & CareerCenter har sedan 2009 ha arbetet med att utveckla generella förmågor vid BTH. Tanken har varit att arbeta ifrån tre olika håll; genom att öppna och driva ett Study Lab, genom att planera och genomföra sk START-kurser samt genom att integrera generella kompetenser inom program. Arbetet har ändrat inriktning i och med organisationsförändringar och fokuserar i dagsläget på CDIO-implementering på våra ingenjörsutbildningar. Nästa steg är att stötta i byggandet av mer strukturella pedagogiska ramverk för övriga utbildningar. 

MEDARBETARE

Åse Nygren, pedagogisk utvecklare

 


 

KALENDARIUM 2014

Läs mer om behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning

Föreläsningsserie: Lärande på hållbar vä

Högskolepedagogisk utveckling medverkar i implementeringen av CDIO vid våra Civilingenjörsprogram. För mer information kring CDIO, se www.bth.se/cdio

Högskolepedagogisk utveckling deltar i det KK-finansierade projektet PROMPTPROMPT är ett projekt som utifrån industrins behov av kompetensutveckling inom området programvaruteknik, ska etablera ett nationellt utbildningsinitiativ med mål att säkerställa tillförsel av mjukvarurelaterad avancerad kompetens och innovationskraft till svenskt näringsliv. Mjukvara är en affärskritisk resurs för stora delar av svenskt näringsliv och en viktig källa till innovation och konkurrenskraft.

PROMPT finansieras av KK-stiftelsens program ”Expertkompetens för innovation” och leds av Mälardalens högskola i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola och Swedish Institute of Computer Science, med medverkan av Chalmers Tekniska Högskola och Swedsoft.

PROMPT är ett öppet initiativ som välkomnar deltagande av ytterligare företag och lärosäten. Vi har ett speciellt fokus på ändamålsenliga metoder för flexibelt lärande som möjliggör kursdeltagande oberoende av tid och rum för att underlätta deltagande även för företagens nyckelpersoner.

 KALENDARIUM VT 2013

Läs mer om behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning

Föreläsningsserie: Lärande på hållbar väg

Läs mer om pedagogiska caféer

 KAlendarium ht 2012

Läs mer om behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning

Föreläsningsserie: Lärande på hållbar väg

Läs mer om pedagogiska caféer

Läs mer om forskarcaféer

Utbildning för programansvariga våren 2012

 KALENDARIUM VT 2012

Läs mer om behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning

Läs mer om pedagogiska caféer

Läs mer om forskarcaféer

Utbildning för programansvariga våren 2012

Workshoppar om lärandemål och betygskriterier våren 2012

 


Pedagogisk meritportfölj

Enligt högskoleförordningen ska den pedagogiska skickligheten ska väga lika tungt som den vetenskapliga vid anställnings och befodringsförfaranden. Men vad ska meritportföljen innehålla och hur ska den bedömas? Detta är frågor som HPU arbetar med och ett förslag ska presenteras för Lärarförslagsnämnden under våren. För bra information kring vad en pedagogisk meritportfölj är, vad den kan innehålla och hur man kan arbeta fram en, se http://www.meritportfolj.se/.

Om du arbetar med din pedagogiska meritportfölj och vill ha inspiration, titta gärna på filmen från UPC, Umeå universitet :

 

Högre utbildning

Högre utbildning är en ny vetenskaplig e-tidskrift som vi rekommenderar för våra medarbetare vid BTH. Tidskriften syftar till att stödja framväxten av kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning och på så vis bidra till utvecklingen av undervisning inom högre utbildning.

 Relevanta länkar

Allmänt

Högskoleverket

Högskolan & kvalitet

BTHs kvalitetsarbete

BTHs kursutvärderingssystem


Undervisning

Nya sätt att examinera

I Dalarna har man dragit igång ett projekt som utforskar nya sätt att examinera. Vilka alternativ har vi/kan vi hitta förutom den traditionella salstentan.

Kursplanering och utförande

En utmärkt bok när det gäller kursplanering och utförande är McKeachie's Teaching Tips: Strategies, Research, and Theory for College and University Teachers. Marilla Svinicki och Wilbert J. McKeachie. Cengage Learning: Wadsworth, 2011.

Presentationsteknik

Vill du ha fler användbara råd och tips om hur du kan planera och genomföra din undervisning?Centrum för lärande och utbildning (CLU) har tagit fram fyra filmer som behandlar olika aspekter av föreläsning som undervisningsstrategi, gruppundervisning, handledning och seminariet som undervisningsform.
Klicka på respektive länk nedan för att se filmerna.

Föreläsning som undervisningsstrategi
Längd: 9:09 minuter

Gruppundervisning
Längd: 5:06 minuter

Handledning
Längd: 4:15 minuter

Seminariet
Längd: 3:04 minuter 

 

 

Redigera

Banner med text Lärarlärdom 15/8

Boka en bibliotekarie

Chatt

Share Dela