BTH i Karlskrona sedan 2010

Bild på nya campus med husen utmärkta

BTH:s styrelse har efter flera år av diskussioner och överväganden beslutat att samla huvuddelen av verksamheten i Karlskrona. Detta kan anses innebära den största enskilda förändringen i Högskolans korta historia.

 

Antalet studenter och personal på samma plats kommer i det närmaste att fördubblas om man beaktar de ambitioner som uttrycks i högskolans utvecklingsplan. Möjligheterna till samverkan mellan olika delar av verksamheten kommer att öka. Studentkåren ser fram emot en större kritisk massa som bör stimulera studentlivets fria aktiviteter och öka uppslutningen kring gemensamma arrangemang. Lärarkåren kan få lättare att samlas för gemensamma överläggningar. Administrationen underlättas också genom koncentrationen. Gemensamma funktioner får större underlag för sitt serviceutbud.

På många sätt står vi inför en unik möjlighet att manifestera vad BTH står för när Campus förändras och nya byggnader uppförs. Viktiga avvägningar när det gäller dimensionering och avvägning mellan olika önskemål står framför oss. BTH:s arbete ska kläs i ny kostym och nya synsätt på utbildningsmiljön kan vinna insteg. Rektor har tillsatt en liten Visionsgrupp för att bl.a. fånga upp de krav studenter och anställda i framtiden kan förväntas att ställa på sitt högskolecampus.

 


bild på skyltar husc

Information om pågående skyltning i och med ombyggnaden av campus Gräsvik

Ombygganden av campus Gräsvik pågår för fullt för att stå färdigt som BTH:s huvudcampus inför ht-10. I och med ombyggnationen kommer också helt ny skyltning inuti och utanför byggnaderna att göras. På den nya skyltningen kommer byggnaderna att få bokstavsbenämningar istället för sifferbenämningar (enligt förvaltningsbeslut F055/10). Eftersom skyltningen i och utanför byggnaden sker löpande allteftersom ombyggnationerna blir färdigställda vill vi redan nu informera om de förändringar som sker.

 

I och med att husen ska ha bokstavsbenämningar på all skyltning innebär det att sifferbenämningen för byggnaden kommer att bytas mot den nya bokstavsbenämningen på de nya skyltarna. I praktiken innebär det t.ex. att en föreläsningssal som tidigare hette 3348 kommer att heta C348 istället. I och med detta ändras även benämningen för salen i bokningssystemet. Den nya skyltningen har redan börjat ske för byggnad C, dvs den byggnad vi idag kallar för östra flygeln. Även viss skyltning i byggnad H har börjat sättas upp. I och med att rum och salar får ny skyltning kommer även bokningssystemen att behöva uppdateras för att överensstämma med varandra.

Byggnaderna på huvudcampus kommer att få följande bokstavsbenämningar på den skyltning som görs:

A  nya receptionsbyggnaden (byggnad 7 på byggritning)

B  nuvarande kanslihuset (byggnad 1 på byggritning)

C  nuvarande östra flygeln (byggnad 3 på byggritning)

D   nuvarande länken (byggnad 4 på byggritning)

E   nuvarande EXR/International Office (byggnad 30 på byggritning)

F   nuvarande EXR (byggnad 28 på byggritning)

G   nuvarande norra flygeln (byggnad 2 på byggritning)

H   nuvarande biblioteket (byggnad 5 på byggritning)

J   nya huset (byggnad 6 på byggritning)

 

 


 

Bild på parkeringsskylt

 

Parkeringstillstånd nödvändigt på Campus Gräsvik

Det är pekuniärt kännbart att parkera utan tillstånd. Parkeringstillstånd finns att hämta i receptionen.

Redigera
Share Dela