Professor Jürgen Börstler

Jürgen Börstler, professor i programvaruteknik vid BTH sedan 1 juli 2011, installeras vid den akademiska högtiden.

I sin forskning jobbar Jürgen Börstler främst med frågor som rör olika sätt att förbättra metoder, verktyg och språk för att utveckla och hantera stora programvarusystem. Utöver detta är han engagerad i forskning inom datavetenskaplig didaktik.

Sin doktorsexamen i datavetenskap tog Jürgen Börstler vid RWTH Aachen i Tyskland. Jürgen Börstler anställdes vid BTH den 1 september 2010.

Tiden som forskare vid BTH har resulterat i nya samarbeten med BAE Systems Hägglunds AB.

Jürgen Börstler är vid sidan av sin forskning dessutom engagerad som ledamot i fakultetsnämnden och arbetar dessutom som ordförande i lärarförslagsnämnden vid BTH.

Jürgen Börstlers forskning inom programvaruteknik har lett till en del förbättringar i programvaruutvecklingsprocesser. Eftersom programvara är en viktig del i många vanliga produkter såsom telefoner och fordon, har forskningsresultaten stor betydelse för i stort sett alla branscher. Tanken med produktlinjer som har gemensamma fysiska komponenter har t ex överförts till programvarukomponenter som är gemensamma för en "familj" av olika fordon.


Professor Tony Gorschek

Tony Gorschek, professor i programvaruteknik vid BTH, sedan 1 juli 2011, installeras vid den akademiska högtiden.

Programvara genomsyrar alla delar av dagens samhälle. Alla produkter som vi köper eller använder har antingen en betydande del programvara inbyggt, eller så är produkters design och tillverkning beroende av programvara. Tony Gorschek har fokuserat sin forskning i programvaruteknik på att ta fram empiriskt grundade modeller, ramverk, metoder och verktyg för att hjälpa ingenjörer och företag att på ett kostnadseffektivt sätt välja rätt krav för realisering i sina produkter, något som är helt avgörande för både kommersiell framgång, men även för att skapa värde.

Sin doktorsexamen i programvaruteknik tog Tony Gorschek 2006 vid BTH.

Tiden vid BTH har resulterat i 70 vetenskapliga artiklar, varav en majoritet i ledande vetenskapliga tidskrifter, flera hedersuppdrag som granskning och organisation av vetenskapliga konferenser samt flera industrinära forskningsprojekt i samarbete med till exempel ABB, Ericsson, IBM, Qtema, Volvo PV och Daimler AG. Vidare har ett aktivt engagemang i högre utbildning lett till att de senaste forskningsresultaten kunnat förmedlas till studenter genom en kontinuerlig evolution av utbildningen inom programvaruteknik vid BTH. Tony Gorschek är även en eftertraktad och aktiv föreläsare och konsult i näringslivet.

Tony Gorscheks forskning har lett till radikalt förbättrad produktledning och kravhantering hos företag, vilket hjälper dem välja rätt krav och rätt aspekter att realisera i sina produkter. Detta inkluderar även kvalitetssäkring och praktiska innovationsprocesser. Forskningen har hittills lett till applikationer i fler än 15 företag världen över.


Professor Markus Fiedler

Markus Fiedler, professor i teletrafiksystem vid BTH sedan 1 september 2011, installeras vid den akademiska högtiden.

I sin forskning tittar Markus Fiedler på prestanda i datanätverk, hur detta upplevs av användaren, hur man upptäcker kvalitetsproblem samt löser sådana i god tid innan användaren tappar tålamodet. För detta krävs mätningar, modellering, analys och byggande av konfidens i resultaten; det läggs vikt på enkla men kraftfulla modeller. Datanätens leveranskvaliteter kopplas till hållbarhets- och kostnadsfrågor, vilket innebär letande efter kompromisser mellan resursåtgång och leveranskvalitet vad gäller dataförlust och/ eller fördröjningar. Även användarreaktioner, återkoppling och beteende som funktion och följd av den upplevda kvaliteten samt prissättningsstrategin blir allt mer av intresse. Speciella applikationsområden är datasäkerhet, e-hälsa och logistik.

Sin doktorsexamen i elektroteknik med inriktning mot informations- och kommunikationsteknologi tog Markus Fiedler 1998 vid Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Tyskland. Markus Fiedler anställdes vid BTH den 1 april 1998.

Tiden vid BTH har resulterat i mer än 150 publikationer, ett populärt magisterprogram med internationell dragkraft, en stark position inom nätverksprestanda och kvalitetsforskningen inom Europa, flera forskarnätverk och goda kontakter med den Europeiska kommissionen.

Markus Fiedlers forskning har resulterat i praktiska tillämpningar såsom kommunikationstjänster med en mätbar bättre balans mellan kvalitet, kostnad och hållbarhet; nöjdare kunder, ökad användning av kommunikationstjänster med högre energieffektivitet.


Professor Jana Revedin

Jana Revedin, konstnärlig professor i arkitektur och gestaltning vid BTH sedan 1 maj 2012, installeras vid den akademiska högtiden.

Sin utbildning inom arkitektur påbörjade Jana Revedin 1991 vid universiteten i Buenos Aires, Princeton samt vid Politecnico di Milano. Efter examen fortsatte hon sina studier inom arkitektur som Aldo Rossis assistent på IUAV Venice (Istituto Universitario di Architettura di Venezia). Jana Revedin fick där behörighet som lärare och lade också fram sin doktorsavhandling
”Monument and Modernity: Hallenbauten as the
Elements of Construction of the Democratic Town”.

År 2006 blev Jana Revedin utnämnd till curator för gau:di European Student Competetion on Sustainable Architecture och hon har skapat dess pedagogiska begrepp.

År 2007 grundade hon den internationellt erkända Global Award for Sustainable Architecture. Jana Revedin grundade 2010 den UNESCO-stödda LO- CUS- stiftelsen som stödjer bland annat forskning och publicering om innovationer för informella bosättningar (slumområden).

Jana Revedin är vetenskaplig representant i International Union of Architects Education Commission i UNESCO. Hon är också medlem i GDF Suez Urban Strategy Board, en tankesmedja för hållbar stadsinfrastruktur och utveckling som står under beskydd av franska departementet för infrastruktur, transport och bostäder.


Professor Emilia Mendes

Emilia Mendes, professor i programvaruteknik sedan 1 september 2012, install- eras vid den akademiska högtiden.

Emilia Mendes tog sin doktorsexamen i datavetenskap från University of Southampton, Storbritannien 1999 och inledde sedan sin akademiska karriär på heltid i datavetenskap vid University of Auckland, Nya Zeeland, där hon arbetade i 12 år.

Efter att ha lämnat Nya Zeeland, var Emilia Mendes docent vid Zayed University, Förenade Arabemiraten i ett år.

Emilia Mendes forskning är tvärvetenskaplig, det vill säga omfattar olika discipliner – webbutveckling och mätningar relaterat till programvara, empirisk programvaruforskning och webbutveckling och datavetenskap och utbildning.

Hittills har hon publicerat över 170 citerade publikationer, inklusive två böcker.

Emilia Mendes arbetade tidigare inom IKT-branschen i tio år som programvaruingenjör och projektledare innan hon flyttade till Storbritannien i slutet av 1995 då hon kom att inleda sina doktorandstudier.

Redigera
Share Dela