Teknologie doktor Emil Numminen

Teknologie Doktor Emil Numminen disputerade i ämnet industriell ekonomi och management den 6 december 2010 med avhandlingen On the Economic Return of a Software Investment - Managing Cost, Benefit and Uncertainty.

Avhandlingen beskriver hur avkastningen på en mjukvaruinvestering kan bestämmas och hur de ekonomiska riskerna i investeringen kan hanteras. Forskning visar att företag under de senaste decennierna i allt större utsträckning väljer att investera i IT. Detta trots att empiriska studier visat att det är svårt att fastställa om IT-investeringar lönar sig eller inte. För företag är det essentiellt att kunna bedöma om en IT-investering lönar sig eller inte. I avhandlingen analyseras orsakerna till varför det är svårt att bestämma avkastningen på en IT-investering. Baserat på denna analys, föreslås hur man vid beslutstillfället kan bestämma investeringens avkastning. Det visas också hur osäkerheten för en IT-investering kan minimeras samt hur man kan maximera den ekonomiska avkastningen på investeringen.

Emil Numminen tog sin magisterexamen i ekonomi vid BTH. Doktorandstudierna vid BTH inleddes 2003.

Tiden vid BTH har resulterat i presentation av forskningen vid internationella konferenser. Vidare har Emil Numminen utvecklat och undervisat flertalet av kurserna inom finansiell ekonomi vid sektionen för management.

Emil Numminens avhandling bidrar genom att visa hur avkastningen av en IT-investering kan fastställas och hur osäkerheten i investeringen kan hanteras. Genom dessa metoder kan företag därmed fatta mer rationella beslut kring IT-investeringar


Teknologie doktor Maria Bäcke   

Maria BäckeTeknologie doktor Maria Bäcke disputerade i ämnet teknovetenskapliga studier den 27 maj 2011 med avhandlingen Power Games: Rules and Roles in Second Life.

Avhandlingen undersöker hur maktförhållanden i fyra olika rollspelsgrupper i Second Life skapas och upprätthålls i och med att medlemmarna spelar/tar på sig sociala och dramatiska roller. Fokus ligger på rollspelarens relation till sin (låtsas)roll, vilken är avskild från ”verkligheten”, och att agera utanför den dramatiska rollen, vilket belyser den ”verkliga” sociala och ofta politiska roll en gruppmedlem kan ta på sig. Genom att destabilisera och problematisera dikotomin mellan idén om online som overkligt och offline som verkligt, såväl som idén om att allt är verkligt oavsett kontext, försöker Maria Bäcke förstå och beskriva rollspel i en digital miljö på ett nytt sätt.

Sin grundexamen i engelska, tyska och medie- och kommunikationsvetenskap tog Maria Bäcke vid Karlstads universitet. Doktorandstudierna på BTH inleddes 2006.

Tiden vid BTH har genererat i undervisning på kurserna Gender and Technology, Digital Cultures, Media Labs, Language & Communication 2, The Time Machine, samt 3D-byggande i Second Life. Vid sidan om avhandlingen har Maria Bäcke publicerat ett antal papers inom samma ämne som avhandlingen.

Maria Bäckes avhandling kan ge spelkreatörer en större förståelse för den dynamik som skapas mellan användarna i en globaliserad social spelvärld online, men är även en studie i gruppdynamik med fokus på såväl sociala som dramatiska roller.


Teknologie doktor Andreas Josefsson

Teknologie doktor Andreas Josefsson disputerade i ämnet maskinteknik den 28 september 2011 med avhandlingen Identification and Simulation Methods for Nonlinear Mechanical Systems Subjected to Stochastic Excitation.

Avhandlingen beskriver metoder och verktyg för att genomföra teoretiska och experimentella undersökningar av mekaniska strukturer som uppvisar ett så kallat icke-linjärt dynamiskt beteende. En kombination av teoretiska beräkningar och tester med fysiska prototyper utnyttjas för att vidareutveckla och validera analysverktyg för simulering, experimentell testning och systemidentifiering av icke-linjära mekaniska system. Metoderna tillämpas även i ett industriprojekt där ett nytt koncept för vågkraftteknik utvärderats med lovande resultat.

Andreas Josefsson tog sin magisterexamen i maskinteknik vid BTH. Doktorandstudierna på BTH inleddes 2005.

Tiden vid BTH har resulterat i undervisning i strukturdynamik och materialteknik samt handlett flera examensarbeten som varit relaterade till avhandling- en. Andreas Josefsson har dessutom publicerat elva konferenspapper och fyra journalartiklar.

För att effektivt kunna utveckla nya produkter, och förbättra befintliga produkter, krävs metoder som är ingenjörsmässigt tillämpbara. De framtagna analysverktygen i Andreas Josefsssons avhandling möjliggör en effektiv studie av mer mekaniska system vilket i sin tur lägger en grund för effektivare produktutveckling.


Teknologie doktor Martin Larsson

Teknologie doktor Martin Larsson disputerade i ämnet tillämpad signalbehandling 19 oktober 2011 med avhandlingen Active Control of Noise in Ventilation Systems
- Analysis and Experiments.

Avhandlingen handlar om aktiv bullerdämpning, vilket betyder att oönskat buller dämpas med buller. Martin har speciellt intresserat sig för bullerdämpning i ventilationssystem. I många byggnader utgör ventilationssystemet en välkänd bullerkälla. Detta betyder att vi kan utsättas för lågfrekvent bakgrundsbuller en stor del av dagen. Ventilationsbuller dämpas vanligtvis med passiva dämpare bestående av ljudabsorberande material, vilka tenderar att bli stora skrymmande och dyra om de konstrueras för dämpning av låga frekvenser. Aktiv bullerdämpning ger effekt i lågfrekvensområdet med ett relativt litet aktivt bullerdämpningssystem. Martin Larssons arbete har utförts i samarbete med industrin och ett mål har varit att utveckla en prototyp på en hybrid aktiv/passiv dämpare som uppfyller industrins krav på prestanda, storlek och systemunderhåll. Resultaten visar att hög dämpning av ventilationsbuller kan uppnås med ett sådant system.

Martin Larsson tog sin magisterexamen i elektroteknik vid BTH. Doktorandstudierna på BTH inleddes 2005.

Avhandlingens resultat kan komma till praktiskt nytta genom att man på sikt kommer att kunna dämpa lågfrekvent buller i ventilationssystem både mer effektivt och kostnadseffektivt vilket till exempel leder till bättre arbetsmiljö.


Teknologie doktor Mahvish Khurum disputerade i ämnet programvaruteknik

Teknologie doktor Mahvish Khurum disputerade i ämnet programvaruteknik 27 november 2011 med avhandlingen Decision support for Product Management of Software Intensive Products.

Syftet med denna avhandling är att erbjuda mjukvaruproduktledning stöd för strategiskt beslutsfattande. Ett antal empiriska studier inom både akademi och industri har utförts. De forskningsmetoder som används spänner från systematiska litteraturöversikter, fallstudier och experiment. De empiriska studierna är alla inriktade på att identifiera möjligheter till förbättringar, hitta lösningar samt att validera dessa lösningar i flera steg.

De metoder som presenteras i denna avhandling kan användas för att utvärdera hur olika roller ser på och resonerar om ett företags strategier samt för att kunna identifiera möjliga bakomliggande orsaker till avvikelser. Metoder och resultat i avhandlingen kan användas av produktchefer för att ta effektiva strategiska beslut om produktportföljer och enskilda produkter, enligt en systematiskt och inriktad process, för att skapa och stärka gemensam syn på företagets strategier.

Mahvish Khurum tog sin magisterexamen vid BTH och började sina forskarstudier 2007. Tiden på BTH har resulterat i 11 artiklar och undervisning i och vidareutveckling av ett flertal kurser.

Marknadsdriven programvaruintensiv produktutveckling är ett område med unika utmaningar. De utvecklade lösningarna baseras på industrifallstudier för att omfatta såväl de senaste forskningsresultaten som de faktiska utmaningar som industrin hanterar. Lösningarna omfattar modeller och metoder som stödjer ledning och styrning av programvaruutvecklingen i linje med företagsstrategier, sållning bland stora mängder krav, och beslut om produktutbud.


Teknologie doktor Vu Viet Thuy

Teknologie doktor Vu Viet Thuy disputerade i ämnet tillämpad signalbehand- ling den 8 december 2011 med avhandlingen Ultra- wideband-ultrawidebeam Synthetic Aperture Radar
– Signal Processing and Applications.

Avhandlingen beskriver signalbehandlingslösningar för ultrabredbandig (UWB )Syntetisk Apertur Radar (SAR) och viktiga tillämpningar därav. Forskningsresultaten i avhandlingen är uppdelade i två delar: signalbehandling och tillämpning. I signalbehandlingsdelen presenteras design och metoder för utvärdering samt metoder för processning för UWB SAR. I tillämpningsdelen har indikation av rörliga markmål (GMTI) valts på grund av både militära och civila intressen.

Vu Viet Thuy tog sin masterexamen i elektroteknik med inriktning mot kommunikation vid Duisburg Essen University. Doktorandstudierna vid BTH påbörjades 2006.

Tiden vid BTH har resulterat i undervisning i delar av kurser och Vu Viet Thuy har dessutom publicerat 29 artiklar varav 7 i tidskrifter för högt rankade Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Vu Viet Thus forskningsresultat kan användas för de nuvarande svenska SAR systemen, till exempel CARABAS-II och LORA, men kan även användas i andra SAR system, framför allt i de system som utvecklas i framtiden.


Teknologie doktor Muhamad Gufran Khan

Teknologie doktor Muhamad Gufran Khan disputerad i ämnet telekommunikation den 6 december 2011 med avhandlingen On Modulation and Detection Schemes for Low-Complexity Impulse Radio UWB Communications.

Avhandlingen fokuserar på att designa olika UWB mottagare, som har låg komplexitet vad gäller numeriska beräkningar och antalet komponenter och ändå kan garantera en tillräckligt bra överföring av data. Låg komplexitet är särskilt värdefullt då man ofta endast har mottagare som drivs med begränsningar vad gäller kraftförsörjning, såsom vid batteridrift.

Även om mottagarstrukturerna har låg komplexitet, så måste överföringskvaliteten vara tillräckligt bra, det vill säga bitfelssannolikheten måste vara tillräckligt låg. För att vara säker på att hitta en bra kompromiss mellan låg komplexitet och tillräckligt låg bitfelssan- nolikhet, så jämförs de framtagna metoderna med två olika extremfall, dels en mottagare med extremt låg komplexitet men med högre bitfelssannolikhet, den så kallade Transmitted Referencemottagaren (TR), samt mot den beräkningsintensiva koherenta RAKE-mottagaren som har extremt bra bitfelssannolikhet.

Sex nya metoder behandlas i avhandlingen:

a) Transmitted Reference, b) Viktad Kod-Multiplexe- rad Transmitted Reference, c) Icke Koherent Energi- detektor d) Robust Viktad Energidetektor e) Icke Koherent Kurtosis detektor samt f) Fjärde Ordningens detektor. De två sista mottagarna använder även fjärde momentet av den mottagna signalen för att återvinna den ursprungliga översända signalen.

De föreslagna mottagarstrukturerna som utvärderats, både genom teoretiska analyser och genom simuleringar, visar att de är bättre än den traditionella Transmitted Reference-mottagaren vad gäller bitfelssannolikhet, energi effektivitet och/eller implementations komplexitet.


Teknologie doktor Kerstin Ådahl

Teknologie doktor Kerstin Ådahl disputerade i ämnet tillämpad hälsoteknik den 10 januari 2012 med avhandlingen On Decision Support in Participatory Medicine Supporting Health Care Empowerment.

Avhandlingen beskriver subtila informationsflöden i hälso- och sjukvården vid två svåra autentiska patientfall. Missad eller tappad information under vårdprocesserna har i båda patientfallen identifierats som avgörande för utgången; en iakttagelse vars betydelse förankras och bekräftas genom både patientsäkerhetsrapporter från Socialstyrelsen och litteratur. Rätt diagnos är beroende av korrekt informationshantering och är en grundförutsättning för rätt vård i rätt tid. I avhandlingen finns därför ett förslag till en applika- tion, Visual Incidence Anamneses (VIA), vilken syftar till att stödja diagnosprocessen genom mer korrekt och komplett patientspecifik data; för input till befintliga beslutstödssystem.

Kerstin Ådahl tog sin magisterexamen i datavetenskap med inriktning mot arbetsvetenskap vid BTH 1999. Sedan 1983 är hon också legitimerad sjuksköterska. Doktorandstudierna på BTH inleddes 2001. År 2007 resulterade dessa i en licentiatexamen i datavetenskap.

Tiden vid BTH har också resulterat i bland annat kursutveckling av tvärvetenskapliga kurser inom hälsa/datavetenskap, undervisning i hälsoteknik samt datavetenskap, papers och konferensdeltagande inom forskningsämnet.

Sedan 18 januari 2012 är Kerstin universitetslektor i informatik på Högskolan Kristianstad, avdelningen för design och datavetenskap. Hon kommer där att fortsätta sin forskning kring informationshantering i hälso- och sjukvården, bland annat med prototyputveckling av VIA-verktyget.

 

 

Redigera
Share Dela