Bolognaprocessen innebär förändringar för bth

Förändringar i vår utbildning som följd av bolognaprocessen har vi hört talas om en tid nu. men vad innebär detta? vad innebär det specifikt för bth? vad är nuvarande status? möjligheter? utmaningar?

Bolognaprocessen startade genom att 29 länder år 1999 undertecknade en deklaration i Bologna i syfte att utveckla och öka det europeiska samarbetet inom högre utbildning. Antal länder som deltar har nu ökat till 45.

Processen har tre övergripande mål, som är viktiga att hålla i minnet för att inte enbart se detaljer kring kursplaner och examina:

• främja mobilitet

• främja anställningsbarhet

• göra Europa attraktivt att studera i för studenter från hela världen.

Nuläget nationellt

Sveriges regering lade i juni 2005 fram propositionen Ny värld – ny högskola som till stor del handlar om Bolognaprocessen. Därefter har beslut fattats i riksdagen den 23 februari 2006. Beslutet följde huvudsakligen propositionen men en del viktiga förändringar gjordes, bland annat när det gäller krav på fördjupning, övergång till forskarutbildning, längden på civilingenjörsutbildningen och införande av civilekonomexamen. Den nya förordningen ska tillämpas från och med 1 juli 2007, med vissa övergångsregler.

Bologna-arbetet vid bth

Förändringarna som Bolognaprocessen leder till består av såväl obligatoriska anpassningar till det nya regelverket som delar som vi av olika anledningar själva kan välja att göra. Arbetet involverar de flesta delar av BTH. Det är viktigt att förändringarna utarbetas och görs där de ”hör hemma” i nämnder, på sektioner, hos rektor, hos den enskilde läraren eller administratören. För att samordna detta arbete har en Bolognagrupp bildats vid BTH.

Bland de förändringarna som berör oss på BTH ser jag dessa som de viktigaste:

• Det blir tre utbildningsnivåer (grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå).

• En ny tvåårig master införs och magisterexamen blir ettårig.

• Kravet på fördjupning i kandidat- och magisterexamen bibehålls, men ämnesbegreppet breddas till kunskapsområde.

• Civilingenjörsexamen förlängs till 5 år.

• Civilekonomexamen införs, som yrkesexamen om 4 år.

• Yrkeshögskolexamen (YH) och yrkesteknisk högskoleexamen (YTH) utgår.

• För samtliga kurser anges mål som beskriver studentens förväntade studieresultat (learning outcomes) efter avslutad kurs.

• Tillstånd att utfärda masterexamen ges till statliga universitet och statliga högskolor med vetenskapsområde, dvs. vi på BTH får rätt ge masterexamen inom teknikområdet.

• Kravet på grundläggande behörighet för studier på forskarnivå uppfylls av den som har avlagt en examen på avancerad nivå eller har avklarat minst 160 poäng, varav minst 40 poäng på avancerad nivå.

• Ett nytt poängsystem införs där ett studieår motsvaras av 60 högskolepoäng (vi måste alltså från och med nu skilja på poäng och högskolepoäng).

• Regeringen avser inte förändra nuvarande regler om betygsskalan. Det betyder att ett lärosäte kan själv besluta om att använda till exempel ECTS sjugradiga skala.

Lyfta strukturella och pedagogiska frågor

Samtidigt som arbetet syftar till att anpassa oss till nytt regelverk och nytt synsätt är detta ett utmärkt tillfälle att se över våra utbildningar och lyfta ett antal frågor, såväl strukturella som pedagogiska.

Några hålltider är:

Maj: Examensordning fastställs

September: Nya program inför ht 2007 inrättas

Oktober: Utbildningsplaner för nya och kraftigt ändrade program fastställs

Februari 2007: Alla kursplaner och utbildningsplaner för ht2007 fastställs

Hösten 2007: Utbildning enligt det nya systemet startar

Eftersom propositionen och riksdagsbeslutet lämnar en del frågor öppna för egna val och för flera tolkningar är det viktigt att vi inte gör detta arbete isolerade, och vi har nationella och internationella utblickar och kontakter under arbetet. Speciellt har vi i Akademi Sydost beslutat oss för att samordna Bolognaarbetet, och har en gemensam Bolognagrupp med 2-3 representanter för varje lärosäte.

Klicka här för mer information om Bolognaprocessen

Se bilden nedan i större format (pdf-dokument)

Text: Benny Lövström

ordförande i Bolognagruppen vid BTH

Examensstruktur i Bolognamodellen

tillbaka

Redigera
Share Dela