Nytt kvalitetssäkerhetssystem på gång

Högskoleverket har nu färdigställt förslaget till nationellt kvalitetssäkringssystem för perioden 2007–2012. i korthet kommer det nya systemet att byggas upp kring fem olika komponenter: granskningar av lärosätenas kvalitetsarbete, ämnes- och programutvärderingar, examensrättsprövningar, tematiska studier och utmärkelser till framstående utbildningsmiljöer.

I förslaget ges mer utförliga beskrivningar av de olika komponenterna och hur de är relaterade till varandra. Förslaget innehåller också en beskrivning av hur systemet kommer att implementeras. I bilagor presenteras de aspekter och kriterier som kommer att tillämpas vid granskningarna, liksom de förslag till sexårsplaner som utarbetats.

Ingen formell remiss

Eftersom förslaget redan är känt, och synpunkter från viktiga intressegrupper har hämtats in, kommer förslaget inte att gå ut på någon formell remiss. Däremot kommer det att fi nnas möjligheter att lämna synpunkter på förslaget. Tidplanen ser ut så här: förslaget skickas ut till rektorer, kvalitetssamordnare, studentkårer och SFS under vecka 37. Synpunkter ska ha inkommit senast den 9 oktober. Formellt beslut tas i slutet av oktober.

Diskussioner med intressenter

Som ett led i förankringsprocessen kommer förslaget att behandlas i ytterligare några grupperingar under hösten. Den 28 september presenteras förslaget för SUHF:s styrelse.

Kvalitetsansvariga inbjuds till ett seminarium den 2 oktober. Förslaget kommer också att presenteras och diskuteras med studenter på den årliga informationsdag som Högskoleverket anordnar för studentkårer den 4 oktober. Synpunkter på förslaget kan med fördel kanaliseras till dessa möten.

Källa: Högskoleverket

tillbaka

Redigera
Share Dela