Friluftsliv i förändring - forskningspengar till bth

Blekinge tekniska högskola har tillsammans med sex andra lärosäten beviljats ett stort sexårigt forskningsprogram om friluftsliv och naturturism. under den första treårsperioden satsar naturvårdsverket årligen 5,7 miljoner kronor.

– Tillfället är unikt, det är första gången i Sverige som det skapas ett nationellt, samlat forskningsprogram om friluftsliv och naturturism, säger Lars Emmelin, professor vid enheten för fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola.

”Friluftsliv i förändring”, som programmet ska heta, utgör ett nätverk där forskare från Mittuniversitetet, Karlstads-, Göteborgs-, Stockholms- och Umeå universitet, Blekinge Tekniska Högskola samt SLU ingår. Ett femtontal forskare från de sju lärosätena deltar.

– Detta är en samlad större forskningssatsning från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag och vi hoppas att det får stor betydelse för friluftsliv som forskningsområde, säger Erik Fellenius, direktör vid Naturvårdsverkets forskningssekretariat.

Vid BTH fokuserar forskarna på fysisk planering för friluftsliv. Man ska studera vilka metoder som används för fysisk planering för friluftsliv och naturturism.

– Vi kommer bland annat att titta på samspelet mellan den kommunala planeringen och naturvården. Medlen finansierar en doktorandtjänst i fysisk planering. Detta program är för övrigt det andra stora forskningsprogram från Naturvårdsverket som BTH har del i. Vi är sedan tidigare programansvarig institution för programmet ”Miljöstrategiska verktyg”, säger Lars Emmelin.

Forskningen i programmet bedrivs i sex projekt som är inriktade på friluftslivets utövande och mönster, tätortsnära friluftsliv, fysisk planering, friluftsliv och naturvård samt naturbaserad turism. Programmet kommer också att bidra till att utveckla förbättrade metoder för att mäta friluftsliv.

– I Sverige finns goda möjligheter till aktivt friluftsliv i omväxlande miljö och med hög tillgänglighet. Men vem som verkligen ägnar sig åt friluftsliv, varför och vilka effekter detta medför – det vet vi inte tillräckligt om. Vi ska ta fram kunskap som bidrar till att friluftslivet bättre kan planeras, förvaltas och utvecklas, säger Peter Fredman, forskningsledare för programmet.

Text Lars Emmelin

Redigera
Share Dela