Ung kommunikation ska ge digital kompetens till lärarstudenter

Vi befinner oss just nu mitt i en digital revolution med en mängd nya medier. medier som dagens ungdomar hanterar som den självklaraste sak i världen. skolvärlden och lärarna har dock inte hängt med lika bra i denna utveckling. akademi sydost har därför startat ett nytt utvecklingsprojekt, ung kommunikation.

Ung Kommunikation syftar till att förbättra lärarstudenternas kunskaper kring nya medier och teknik. För att detta ska lyckas krävs omfattande kompetensutveckling hos lärare på universitet och högskola och hos lärare i verksamhetsförlagd utbildning på skolor i regionen.

Utveckla kompetenser

Projektet löper över 5 år och omfattar 23 miljoner kronor. Det ska utveckla nya kompetenser genom att ta utgångspunkt i de förändringar som nu sker på informations- och kommunikationsteknikens område. Det finns en snabbt växande digital ungdomskultur som yttrar sig i användning av SMS, bloggar, communities, chat, bild- och videokommunikation och fildelning. Dessa påverkar samhällslivet i form av nya tjänster och produkter men skapar också helt nya förutsättningar för undervisning och lärande.

Centralt i projektet är att skapa förutsättningar för möten mellan högskoleförlagd och verksamhetsförlagd utbildning. Dessa förutsättningar skapas i temagrupper som bygger på initiativ från lärare, studenter eller externa samarbetspartners.

Centrala frågeställningar

Tre frågeställningar står i fokus under projekttiden:

– Den digitala ungdomskulturens påverkan på skola och lärande

– Hur forskning och examensarbeten kan stödja kunskapsutvecklingen

– Utbildningsplattformarnas möjligheter för lärande och kommunikation

KK-stiftelsen står bakom

Projektet Ung Kommunikation startade 1 april i år och avslutas 31 mars 2011. Stiftelsen för Kunskap och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, stöder projektet med 11,5 miljoner. KK-stiftelsen stöder även lärarutbildningen i Skövde och lärarutbildningarna i Stockholm med 10 respektive 13 miljoner. Under de kommande fem åren ska ytterligare 65 miljoner satsas i svensk lärarutbildning från KK-stiftelsen.

Överenskommelse i sydost

En överenskommelse finns mellan de tre lärosätena i Akademi sydost, underskriven av rektorerna på respektive lärosäte om huvudansvar och fördelning av projektmedel. Huvudägare till projektet är Växjö universitet som ansvarar för 55% av projektet. Högskolan i Kalmar ansvarar för 35% av projektet och BTH för 10%. Fördelningen grundar sig i princip på storleken av de lärarutbildningar som finns i sydost.

Huvudprojektledare för Ung Kommunikation är Lennart Axelsson. Projektledare i Kalmar är Tom Gagner och Mats Nordänger. Ansvarig för projektet på BTH är Rose-Marie Olsson. Ledningsgruppen består av Lars Wennerström, VXU, Margareta Havung, HiK och Heléne Ivarsson, BTH. Informationsansvarig är Stina Sunesson, BTH.

Läs mer på webben

Projektet kan följas på webbplatsen www.ungkommunikation.se och bloggen http://ungkommunikation.blogg.se.

Där finnns också information om våra samarbetspartners.

Läs mer om den strategiska alliansen Akademi sydost, där Högskolan i Kalmar, Växjö universitet och BTH ingår, på

www.akademisydost.se

Text: Lennart Axelsson

Foto: Stina Sunesson

tillbaka

Redigera
Share Dela