Slutrapport teknik/it

Projektgruppen för Teknik/IT inom Akademi Sydost har fått i uppdrag att lämna förslag till en framtida struktur och organisation av Teknik/IT-utbildningar och forskning, samt analysera förutsättningarna för gemensam utbildning. Målet är att stärka utbildning och forskning inom området Teknik/IT genom fördjupad samverkan och tydligare profilering. Förstärkningen ska ske inom befintliga starka områden, men även genom tillkomsten av nya områden där lärosätena kan komplettera varandra.

Syftet med uppdraget är att fördjupa analysen av hur samverkan inom området Teknik/IT vid Akademi Sydost kan ske och att skapa en tydlig målbild för ett djupare och närmare samarbete.

Projektgruppen har bestått av en extern projektledare från Luleå Tekniska Universitet samt en arbetsgrupp bestående av två representanter från respektive lärosäte som har utsetts av ledningarna vid lärosätena.

I arbetet har projektgruppen valt att i huvudsak fokusera på utbildning och forskning inom de ämnesområden som finns representerade vid samtliga tre lärosäten. Det rör sig om maskinteknik, datavetenskap, elektroteknik och industriell ekonomi. De bedöms även ha förutsättningar att öka konkurrenskraften genom samarbete och koordinering. De fyra ämnesområdena representerar samtidigt den överväldigande delen av studenterna inom Teknik/IT-området vid de tre lärosätena.

Styrgruppen tackar för en välskriven, väl genomtänkt och intressant rapport. Bedömningen är att det är angeläget att den påbörjade samverkansprocessen inte avstannar i och med att slutrapportering av delprojektet ägt rum. Lärosätena ska vardera utse två samordningsansvariga, en för utbildningsfrågor och en för forskningsfrågor, som bildar en samordningsgrupp för den fortsatta processen. Institutionerna föreslås själva lämna namnförslag, att underställas respektive rektor för beslut, på samordningsansvariga. Studenterna skall erbjudas möjlighet att delta i den fortsatta processen.

Samordningsgruppen uppmanas själva att identifiera och utveckla relevanta punkter för samverkan utifrån slutrapporten från Teknik/IT-projektet. Arbetet sker i avvaktan på dispensansökan till regeringen om att få bilda gemensamma organ mellan lärosätena.

Text: Lennarth Förberg

Redigera
Share Dela