Intranytt

NOTISER FRÅN OMVÄRLDEN

Utbildnings- och kulturdepartementet

Bättre svensk organisation för EU-forskning

Förslag till nytt resurstilldelningssystem för högskolans grundutbildning

Skärpta krav på lärarutbildningen

Viktiga reformer för universitet och högskolor

Särskild utbildning av lärare i yrkesämnen

Högskoleutbildning som bättre möter arbetsmarknadens behov

Regeringen uppdrar åt CSN att förbättra servicen

Fler högskoleplatser redan i höst

Kerstin Thoursie utreder kårobligatoriet

Nya namn

På nya poster

Vetenskap & allmänhet

Nyttig forskning mest angelägen

Européer vill satsa mer på forskning

Vetenskapsrådet

Rekordsatsning på de starkaste forskningsmiljöerna

Tvärvetenskap - svenskt styrkeområde som ökar

Sulf

SULFs Universitetslärarstämma 20 oktober

Högskoleverket

Stora brister i mattekunskaper hos nybörjarstudenter

Plagiat vanligaste orsak till att student stängs av

Datainspektionen

Personuppgifter i forskningen — vilka regler gäller?

BÄTTRE SVENSK ORGANISATION FÖR EU-FORSKNING

(Utbildnings- och kulturdepartementet) Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att inordna Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU (EU/FoU-rådet) som ett sekretariat i Verket för innovationssystem (Vinnova). Den nya organisationen skall träda i kraft den 1 januari 2006.

Till pressmeddelandet från 2005-05-26

Till sidans topp

FÖRSLAG TILL NYTT RESURSTILLDELNINGSSYSTEM FÖR HÖGSKOLANS GRUNDUTBILDNING

(Utbildnings- och kulturdepartementet) Nya krav på framtidens styr- och resurstilldelningssystem för högskolans grundutbildning behandlas i Resursutredningens delbetänkande "Ett utvecklat resurstilldelningssystem för högskolans grundutbildning" som överlämnades till Utbildnings- och kulturdepartementet den 1 juni 2005.

Till pressmeddelandet från 2005-06-01

Till utredningen om resurstilldelningssystemet

Till sidans topp

SKÄRPTA KRAV PÅ LÄRARUTBILDNINGEN

(Utbildnings- och kulturdepartementet) Regeringen har beslutat om skärpta krav på lärarutbildningen. Det är examensordningen i högskoleförordningen som förändras. Regeringens beslut innebär att det nu ställs striktare krav på lärarstudenterna när det gäller kunskaper i betygssättning.

Till pressmedelandet från 2005-06-01

Till sidans topp

VIKTIGA REFORMER FÖR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

(Utbildnings- och kulturdepartementet) Regeringens mål är att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. I propositionen Ny värld - ny högskola presenterar regeringen förslag för att öka den högre utbildningens internationalisering och attraktivitet.

Till propositionens hemsida

Till sidans topp

SÄRSKILD UTBILDNING AV LÄRARE I YRKESÄMNEN

(Utbildnings- och kulturdepartementet) Regeringen har beslutat om en ökad satsning på särskild lärarutbildning inriktad mot yrkesverksamma, obehöriga yrkeslärare. Satsningen innebär att ca 1 000 obehöriga yrkeslärare ges möjlighet att studera till en lärarexamen på halvfart kombinerat med anställning på en skola. Satsningen riktar sig till såväl kommunala som fristående skolor och pågår under tiden augusti 2005 till december 2008.

Till pressmeddelandet från 2005-06-23

Till sidans topp

HÖGSKOLEUTBILDNING SOM BÄTTRE MÖTER ARBETSMARKNADENS BEHOV

(Utbildnings- och kulturdepartementet) Regeringen har givit Högskoleverket ett fortsatt uppdrag att analysera utbudet av högskoleutbildning i förhållande till arbetsmarknadens behov. Högskoleverket ska redovisa uppdraget senast den 15 maj 2006 i en särskild rapport till regeringen och lärosätena.

Till sidans topp

REGERINGEN UPPDRAR ÅT CSN ATT FÖRBÄTTRA SERVICEN

(Utbildnings- och kulturdepartementet) Trots resurstillskott och reformer inom studiestödsområdet som syftat till förenklingar har CSN haft svårt att klara servicen via telefon under en längre period. Regeringen uppdrar därför åt CSN att skyndsamt förbättra effektiviteten, kvalitén, tillgängligheten och servicen via telefon. Regeringen uppdrar också åt CSN att vidta åtgärder för att öka effektiviteten i återkravsadministrationen så att handläggningen av enskilda ärenden sker skyndsamt och så att den utestående fordran inbetalas till staten.

Till pressmeddelandet från 2005-07-14

Till sidans topp

FLER HÖGSKOLEPLATSER REDAN I HÖST

(Utbildnings- och kulturdepartementet) Regeringen har kommit överens med Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet om att avsätta ytterligare 175 miljoner kronor för att öka antalet högskoleplatser. Tillskottet som innebär en nivåhöjning ska utgå redan hösten 2005 till lärosäten som under flera år haft en stor tillströmning av studenter.

Till pressmeddelandet från 2005-07-21

Till sidans topp

KERSTIN THOURSIE UTREDER KÅROBLIGATORIET

(Utbildnings- och kulturdepartementet)Utbildnings- och kulturdepartementet har givit Kerstin Thoursie i uppdrag att vara särskild utredare i utredningen om modernisering av kårobligatoriet. Förordnandet gäller från och med den 15 augusti.

Till pressmeddelandet från 2005-08-17

Till sidans topp

NYA NAMN

(Utbildnings- och kulturdepartementet) Högskolan i Trollhättan/Uddevalla ska benämnas Högskolan Väst från och med den 1 januari 2006. Idrottshögskolan i Stockholm ska byta namn till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Namnbytet kommer att träda i kraft den 1 oktober i år.

Till sidans topp

PÅ NYA POSTER

(Utbildnings- och kulturdepartementet)

  • Regeringen har utsett Kerstin Borg Wallin till ny generaldirektör och chef för Centrala studiestödsnämnden, CSN.
  • Göran Sandberg blir ny rektor vid Umeå universitet. Göran Sandberg är professor i skoglig växtfysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
  • Regeringen har beslutat att anställa Birgitta Svendén som rektor vid Operahögskolan från och med den 1 augusti 2005. Birgitta Svendén är hovsångerska och ordinarie ledamot av styrelsen för Musikaliska akademien.
  • Regeringen har också beslutat att anställa Efva Lilja som rektor vid Danshögskolan från och med den 16 januari 2006. Efva Lilja är dansare och koreograf, professor i koreografisk komposition vid Danshögskolan och sedan 20 år tillbaka konstnärlig ledare för Efva Lilja Dansproduktion.

Till sidans topp

NYTTIG FORSKNING MEST ANGELÄGEN

(Vetenskap & Allmänhet) Ju högre utbildning och ju mer kunskap, desto större förtroende för forskning. Personer med högt förtroende vill också satsa mest på spetsforskning. Det visar en omfattande opinionsundersökning som Vetenskap & Allmänhet, VA låtit genomföra.

Till pressmeddelandet från 2005-06-20

Till sidans topp

EUROPÉER VILL SATSA MER PÅ FORSKNING

(Vetenskap & Allmänhet) Sju av tio européer menar att gemensam forskning på EU-nivå blir allt viktigare. Sex av tio anser att EU borde satsa mer pengar på forskning. Det visar två nya Eurobarometrar där medborgare i 32 europeiska länder har tillfrågats.

Till en sammanfattning av undersökningen

Till sidans topp

REKORDSATSNING PÅ DE STARKASTE FORSKNINGSMILJÖERNA

(Vetenskapsrådet) Cirka tre miljarder kronor utlyses nu till starka forskningsmiljöer. Stödet kommer att betalas ut under tio år framåt. Bakom satsningen står de statliga finansiärerna Vetenskapsrådet, VINNOVA, Formas och FAS. Samtliga forskningsmiljöer ska ligga i framkant och kunna konkurrera på den internationella forskningsfronten.

Till pressmeddelandet från 2005-06-21

Till sidans topp

TVÄRVETENSKAP - SVENSKT STYRKEOMRÅDE SOM ÖKAR

(Vetenskapsrådet) Svenska forskare är starka inom tvärvetenskapen. I allt större utsträckning samarbetar man inom tvärvetenskapliga projekt som också får stöd av forskningsfinansiärerna. I Vetenskapsrådets rapport "Tvärvetenskap - en analys" analyseras dels varför forskningen utvecklas på detta sätt, dels hur forskningsfinansiärer arbetar för att understödja tvärvetenskapliga initiativ.

Till publikationen om tvärvetenskap

Till sidans topp

SULFS UNIVERSITETSLÄRARSTÄMMA 20 OKTOBER

(SULF) Bolognaprocessen - utmaning, möjlighet eller hot? SULF arrangerar sin tredje Universitetslärarstämma den 20 oktober. Medverkar gör både Sveriges och Norges utbildningsministrar. Syftet med stämman är att etablera ett forum för universitetslärare att få kunskap om och diskutera viktiga professionsfrågor.

Mer information om universitetslärarstämman

Till sidans topp

STORA BRISTER I MATTEKUNSKAPER HOS NYBÖRJARSTUDENTER

(Högskoleverket) Intresset för matematik blir allt mindre och studenternas förkunskaper allt sämre. För att råda bot på studenternas allt sämre förkunskaper föreslår Högskoleverket att samverkan mellan lärare i högskolan och gymnasieskolan bör fördjupas.

Till rapporten om matematikkunskaper

Till sidans topp

PLAGIAT VANLIGASTE ORSAK TILL ATT STUDENT STÄNGS AV

(Högskoleverket) Förra året stängdes 215 högskolestudenter av från sin utbildning eller varnades för att de plagierat texter från till exempel internet. Totalt fick 368 studenter en disciplinär åtgärd under 2004 - en ökning med 59 procent jämfört med 2003. Det visar en sammanställning som Högskoleverket har gjort.

Till pressmeddelandet från 2005-06-07

Till sidans topp

PERSONUPPGIFTER I FORSKNINGEN — VILKA REGLER GÄLLER?

Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning? När kan en forskare få ut uppgifter från en myndighet? Det är frågor som Datainspektionen ofta får från forskare och forskningshuvudmän. Hos Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen finns stora uppgiftssamlingar som används för forskning, så där ställs liknande frågor.De tre myndigheterna har därför gemensamt tagit fram en skrift med sin syn på hur personuppgifter i forskningen ska hanteras och hur de kan lämnas ut.

Ladda hem eller beställ skriften från Datainspektionen

Till sidans topp

Sammanställning: Jenny Gustavsson

tillbaka

Redigera
Share Dela