Intranytt

Ledaren

Gymnasieskolan utbildar för få naturvetare

Lars HaikolaJag har annonserat fyra strategiska frågor som måste bearbetas detta år. Två av dem är intimt förknippade med varandra - Övervintringsstrategins hållbarhet och översynen av utvecklingsplanen. Vi har nu startat diskussionen om BTH:s nya profil – ty vi måste göra en kursändring.

32 personer hade omprioriterat hårt i sina almanackor för att den 25 maj, under Metaplans ledning, bidra till en genomgripande diskussion om BTH:s verksamhetsidé. Problemmedvetenheten är hög – trots att marknaden vänt så kommer studenterna inte tillbaka till våra tunga utbildningar inom IT och telekommunikation. Men det är där vi har den stabila forskningstyngden och en stor del av profilen. Det räcker inte med våra hittillsvarande lösningar med samläsning, nya program inom tillämpningsområden, framför allt i magisterprogram och ökad internationell rekrytering. På den starka grund vi besitter inom ett flertal områden måste något nytt byggas.

Ung men regional

Diskussionen måste ta sin utgångspunkt i aktuella fakta. Vi har över 6000 studenter idag (3130 hst) vilket är fler än någonsin, men en stor del är distansstudenter och bidrar inte till campusmiljön. Inom teknikområdet utnyttjar vi kvinnogruppen dåligt, bara 28 procent är kvinnor. BTH är en ung högskola – hälften av studenterna är under 24 år och ytterligare en tredjedel är under 35 år. Studenter inom teknik och naturvetenskap har de senaste åren minskat från 65 procent till 57 procent och därmed har också den nationella rekryteringen sjunkit till under 50 procent.

Ökad teknikanvändning

Jobben för IT-studenter har egentligen aldrig varit få, de har stadigt ökat också efter 2001, men nu har också den mediala bilden av en god arbetsmarknad svängt. 86 procent av våra studenter har jobb inom ett år efter examen vilket ger oss en tätposition nationellt tillsammans med Chalmers och KTH. Ett flertal aktuella framtidsstudier som Teknisk Framsyn, Morgondagens ingenjör, IT-kommissionen och analyser av Kairos Future, talar också entydigt om ökad teknikanvändning i hela samhället och att IT kommer att infiltrera ännu fler samhälls- och arbetsområden. Sannolikt är inte arbetsmarknad och efterfrågan vårt huvudproblem.

Den demografiska utvecklingen innebär att årskullarna ökar fram till 2009 men detta motverkas av att allt färre ungdomar väljer naturvetenskapligt eller tekniskt program på gymnasiet. Framför allt är tjejerna få. Det viktiga underlaget från gymnasieskolan minskar alltså de närmaste åren!

Webben viktig

Informationsavdelningen undersöker varje år varför studenter väljer BTH. Undersökningen är inte helt representativ då den bygger enbart på nyantagna programstudenter, men huvuddragen är intressanta. Den viktigaste informationskanalen är från och med 2004 webben! Nästan alla har någon gång varit inne på vår hemsida före utbildningens start. Katalogen är fortfarande viktig, näst viktigast informationskanal för dagens studenter och studenterna känner sig välinformerade. 20 procent av höstens nybörjare hade läst vid högskola tidigare och 85 procent sökte till ordinarie tid, 15 april. Tre fjärdedelar av nya studenter anger att utbildningens inriktning varit en avgörande faktor för valet. Detta är mycket starkare än sociala skäl, studiemiljön, högskolans IT-profil, närhet till hemmet med mera. Förutom att våra studenter är unga så kommer en hög andel ur arbetarfamilj.

Så ser vår verklighet ut idag. Det är enkelt att konstatera att gymnasieskolan inte räcker ens till hälften av högskolans behov av 80 000 nybörjare. Detta gäller i ännu högre grad om vi begränsar vårt intag till det ena könet. En breddad målgrupp är kanske en, men bara en, del av lösningen.

Diskussionen om vad den nya våren – efter en fåfäng övervintring – innebär, har just börjat. Nu råder en tid för idéer och förslag.

Text: Lars Haikola

Bild: Ola Andersson

tillbaka

Redigera
Share Dela