Visionsprojekt i akademi sydost

Rektor Lars HaikolaAkademi sydost utgör ett av våra viktigaste utvecklingsprojekt. Det startade för två och ett halvt år sedan som, i första hand, ett rationaliserings- och effektiviseringsprojekt – naturligtvis för att skapa utrymme för högre kvalitet. Idag är målet högre.

Omvärldstrycket har under projekttiden ökat betydligt. Konkurrensen om studenter blir ännu högre när söktrycket minskar i hela landet. Ropen på stora, starka och excellenta forskningsmiljöer hörs allt oftare. Kraven på profilering har ökat och internationellt finns en trend till sammanslagningar. Regeringen har uttalat att det finns för många lärosäten.

Akademi sydost styrs av en styrgrupp med tre rektorer, tre förvaltningschefer och tre studentkårsordföranden, och drivs med hjälp av ett stort antal delprojekt som engagerat hundratals personer vid våra tre lärosäten. Både bottom up och top – down nyttjas.

Delprojekten är ekonomi, socialt arbete, lärarutbildning, yrkeslärarutbildning, design, teknik och IT, matematik, forskarutbildning, bolognaprocess, innovationsstöd, IT-organisation, informationsstrategi, och sedan tidigare drivs gemensamt personalutveckling, ledarskapsutbildning och handledarutbildning.

Några konkreta resultat består i gemensam

• Forskarskola i Matematik och modellering

• Yrkeslärarutbildning

• Vinnovas nyckelaktörsprogram

• Flytt av verksamheter från ett lärosäte till ett annat

• Bolognagrepp

• Utbildning av specialistsjuksköterskor

• Etisk nämnd

• Ung kommunikation, KK-projekt

• Ansökan Kronan

• Stöd från regeringen (4 milj kr 2006).

Det är värt understryka att några resultat inte varit planerade - de har bara inträffat under resans gång.

Sammantaget sju delprojekt är slutrapporterade. De två senaste är Teknik – IT resp. en gemensam IT-stödsorganisation. Teknik – IT-gruppen gör en analys av gemensamma områden i sydost , identifierar våra styrkeområden och föreslår en gemensam fakultet. IT-stödsgruppen föreslår en organisation med en IT-strateg nära lärosätets ledning och en utförarorganisation med drift – support – utveckling. Därtill föreslår man helt enkelt en fusion av våra tre enheter som motsvarar Datorenheten. Tidigare har Ekonomiprojektet slutredovisat och föreslagit gemensam fakultet och gemensamma examina under en ny hatt - Ekonomihögskola BKV.

Nya delprojekt inom naturvetenskap, humaniora- samhällsvetenskap och bibliotek är under uppstart och inom

vårdvetenskap ökar samarbetet. Med dessa projekt blir hela spektrat vid en högskola analyserat.

Därtill startas ett projekt för att undersöka möjligheterna att involvera Högskolan Gotland. Högskolan Gotland – som är en liten högskola – söker samarbetspartners och i projektet skall vi förutsättningslöst undersöka möjligheterna för detta utan att störa vår nuvarande vision. Projektledare är Ursula Hass vilket ger BTHs nya rektor en snabbstart in i sydostprojektet.

Således - de stora projektgrupperna föreslår gemensamma nämnder och (ekonomi) gemensamma examina. Det finns också förslag om gemensam infrastruktur. Vi har börjat flytta verksamhet, medel och personal mellan lärosätena. Vi har ansökt om utvecklingsmedel från regeringen samtidigt som vi poolar våra resurser. Vi har ansökt om dispenser för att kunna fortsätta samarbetet.

Efterhand som samarbetet utvecklas måste man ställa frågan:

• Hur många samarbetsprojekt kan genomföras utan att de egentligen utgör en sammanslagning?

Vi kan också konstatera att det är krångligt med dispenser, undantag och tillfälliga samverkansorgan.

Därför har vi beslutat om ett nytt delprojekt: Akademi sydost - Organisatoriska samarbetsformer. I detta delprojekt ska vi undersöka vad en sammanslagning egentligen innebär och om det finns alternativa former för detta?

Emellertid, när vi försökte teckna ett rent organisatoriskt projekt fann vi att organisation måste tecknas givet en verksamhetsidé. Därför sjösätter vi också ett annat delprojekt: Akademi sydost – En utvecklad vision och en samlad strategi.

Detta visionsprojekt har fler skäl för sig. Som jag inledningsvis nämnde så startade Akademi sydost som en effektiviserings- o rationaliseringsövning med kvalitetshöjning som mål. Det finns en risk att detta slutar i ytterligare ett bredduniversitet – av vilka det redan finns för många i Sverige. Färre, större och mer rationella lärosäten kan vara rationellt och uppskattas i omvärlden, men det ger inte det stora lyftet om det inte kombineras med en ny och djärv verksamhetsidé. Detta delprojekt – att hitta en universitetsidé unik för Akademi sydost - är det viktigare av de två nystartade.

Denna diskussion startar nu!

Lars Haikola

Redigera
Share Dela