Gemensam it-verksamhet

Jonas Everbrand (HiK) redovisade en preliminär version av slutrapporten från delprojektet Gemensam IT-verksamhet som startade sitt arbete den 16 februari 2006. Bakom rapporten står också Johnny Fyrman (Vxu) och Sören Hollander (BTH). Till materialet är fogat en rapport från IT-konsulten Transcendent Group vars innehåll stöder delprojektgruppens förslag.

Projektgruppen föreslår en sammanslagning av IT-verksamheterna under en gemensam ledning som stöd för uppbyggnaden av Akademi sydost.

Man föreslår att arbetet ska börja med att en gemensam organisation skapas, med uppgift att därefter bygga gemensam infrastruktur och system. Inriktningen är att skapa dels en beställarorganisation och dels en leverantörorganisation som innehåller funktionerna utveckling, drift och support.

Delprojektets vision är att den gemensamma IT-organisationen skall utvecklas utifrån en samsyn om att IT-organisation Sydost kan erbjuda effektiva IT-funktioner i en föränderlig värld. IT-organisationen i Akademi Sydost skall sätta studenter och personal i centrum och vara internationellt konkurrenskraftig samt möjliggöra ett oberoende av tid och rum.

Rapporten visar på ett antal områden där förbättringar av IT-verksamheten kan ske genom en sammanslagning av de tre organisationerna. Även exempel på åtgärder som förbättrar IT-miljön för lärosätena och varje användare presenteras.

Delprojektgruppen föreslår också en tydlig nystart där samtliga rutiner och system ses ska ses över av den gemensamma IT-verksamheten och anpassas till den framtida situationen.

Den beräknade kostnaden för förändringen uppgår till cirka 10 miljoner kronor under loppet av ett par år, varefter den nya organisationen förutsätts vara ekonomiskt fördelaktigare än den nuvarande.

Styrgruppen påtalade betydelsen av att behoven hos IT-organisationens kunder undersöks och att behovsuppfyllelsen fortlöpande mäts. Den ökade nyttan för användarna bör tydliggöras liksom den nya IT-organisationens stöd för flexibelt lärande. Rapporten bör kompletteras med detta samt ett resonemang kring frågan om outsourcing.

Redigera
Share Dela