Myndighetsinfo

Från...

Högskoleverket

KK-stiftelsen

Rådet för högre utbildning

Stiftelsen för strategisk forskning

Sveriges universitets- och högskoleförbund

Utbildningsdepartementet

Verket för högskoleservice

HÖGSKOLEVERKET

Sammanställning av disciplinärenden

För tredje året i rad kommer Högskoleverket att sammanställa beslut i disciplinärenden vid universitet och högskolor. Sammanställningen beräknas vara klar under våren 2004. Tendensen är att antalet disciplinärenden i varje fall inte har minskat sedan 2002, utan snarare ökat. En stor del av ärendena rör plagiat. Internet har ökat möjligheterna till fusk, men även ökat högskolornas möjlighet att upptäcka fusk. Flera universitet och högskolor uppger att de använder olika söktjänster för att kontrollera om det inlämnade materialet finns på Internet.

Universitet och högskolor bör själva få tillsätta rektorer

I dag är det regeringen som utnämner rektorer på förslag från universitet och högskolor, men enligt Högskoleverket är det en ordning som innebär problem, exempelvis när det gäller att förhandla med en intresserad kandidat om löne- och anställningsvillkor. Nu föreslår Högskoleverket i en rapport att styrelserna vid universitet och högskolor själva får bestämma vem som ska bli rektor.

Läs mer...

DRYGT 70 PROCENT GÅR VIDARE EFTER BASÅRET

Både basåret och collegeåret är lyckade satsningar för att få andra än de traditionella grupperna att gå vidare till högskolestudier, men få universitet och högskolor har tagit de chanser som basåret innebär. Basåret lockar 3 500 per år. Övergången till högskolan är hög, mellan 70 och 80 procent. Collegeutbildning finns vid ungefär hälften av landets universitet och högskolor. Av de totalt 400 personer som började en collegeutbildning hösten 2002 har 60 procent fortsatt att studera i någon form inom högskolan.

Läs mer...

Många it-utbildningar men brist på studenter

Det finns många IT-utbildningar på högskolenivå i Sverige men för få studenter som vill gå dem. Forskarutbildningen drivs i för många och små miljöer och det är stor brist på disputerade lärare. Detta går ut över kvaliteten. Högskolorna måste profilera utbildningarna mer för att bättre kunna rekrytera studenter. Detta konstaterar Högskoleverket efter att ha utvärderat grund- och forskarutbildningen i data- och systemvetenskap/informatik.

Läs mer...

Snart möjligt testa teknikkunskaper inför högskolestudier

Högskoleverket håller på att ta fram ett datoriserat prov som ska testa kunskaper inom teknikområdet. Testet ska kunna användas av universitet och högskolor för att bedöma de sökandes reella kompetens och i urvalet. Personer som funderar på en teknisk utbildning ska också kunna göra testet. Tanken är att ett färdigt prov ska finnas klart till antagningen hösten 2005. Högskolorna ska själva avgöra om de vill använda provet eller inte.

Läs mer...

KK-STIFTELSEN

Fortsatt stöd till unga spekulerar

KK-stiftelsen ger ytterligare nio miljoner i stöd till Unga spekulerar. Syftet med projektet är att få ungdomar att intressera sig för naturvetenskap och teknik. Nu utökas verksamheten till att omfatta sex science center och museer mot tidigare fyra. De två nya är Kreativum i Karlshamn och Framtidsmuseet i Borlänge. De tidigare science center som ingått i projektet är Universeum i Göteborg, Malmö museer, Tekniska museet i Stockholm och Teknikens hus i Luleå.

Läs mer...

Stärk forskning som ger ökad tillväxt

Nu behövs en omläggning av den statliga forskningspolitiken - satsa mer på forskning som stödjer ekonomisk tillväxt. Det framhåller nio organisationer från näringslivet, facket och forskningsvärlden i en skrivelse som överlämnats till statsminister Göran Persson, meddelar KK-stiftelsen i ett pressmeddelande. Undertecknarna vill utifrån sina respektive roller delta i en dialog med regeringen om förverkligandet av en stärkt behovsmotiverad forskning.

Läs mer...

Delfinansiering av industridoktorand

KK-stiftelsen inbjuder små och medelstora företag att söka bidrag för delfinansiering av en industridoktorand. Ansökan ska ske i samarbete med något av de nya universiteten och högskolorna. Sista ansökningsdag är 20 augusti 2004.

Läs mer på www.kks.se

RÅDET FÖR HÖGRE UTBILDNING

Tydlig pedagogisk idé och aktiv studentmedverkan

Rådet för högre utbildning vill satsa på en bredare och mer systematisk kunskapsbildning inom avgränsade ämnesområden när det gäller innehåll och former för pedagogisk utveckling, samt spridning av sådana kunskaper. Därför inbjuder rådet väl kvalificerade universitetslärare att ansöka om medel till ett begränsat antal treåriga strategiska utvecklingsprogram inom följande områden: teknik, inkl. skog- och jordbruk, matematik/naturvetenskap, vård/medicin, humaniora, samhällsvetenskap, lärarutbildning och konstnärliga ämnen. Sista ansökningsdag är 3 maj.

Läs mer på www.hgur.se

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING

Anslag för strategiska forskningscentra

Stiftelsen för Strategisk Forskning avser finansiera ett antal Strategiska Forskningscentra inom en totalram av maximalt 600 milj kr i stöd från stiftelsen och inbjuder härmed intressenter att inkomma med föransökan. Stiftelsens bidrag till ett centrum utgår i form av ett femårigt anslag inom en ram av 6 till 12 milj kr/år. Syftet bakom utlysningen är bland annat att etablera ett antal Strategiska Forskningscentra där man bedriver nyskapande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet med internationell slagkraft och där problemställningen kräver större koncentrerade och koordinerade insatser än vad som är möjligt att uppnå inom ramen för mindre projekt.

Läs mer på www.stratresearch.se

SVERIGES UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEFÖRBUND (SUHF)

Perspektiv på europeisk forskning

För att höja profilen i Bryssel på svensk forskning och innovation satsar 15 myndigheter och forskningsfinansiärer på nio seminarier som knyts ihop under namnet ”Views on Research and Innovation”. Målgruppen är främst beslutsfattare i EU. Under hösten fortsätter serien med teman som ledarskap, arbetsmarknad och integration, klimatsystem, digital utbildning och entreprenörskap/innovation. Eftersom EU nu diskuterar det sjunde ramprogrammet för forskning är seminarieserien en chans för Sverige att påverka utformningen av programmet, skriver SUHF.

Läs mer på www.views.se

Vem äger forskningsresultaten - forskarna eller marknaden?

Nya tekniska möjligheter har satt forskarsamhällets publiceringsvanor och meritvärderingssystem under luppen. För att bevaka allt som i snabb takt händer på den vetenskapliga kommunikationsmarknaden lanseras e-tidskriften ScieCom info av Svenskt resurscentrum för vetenskaplig kommunikation. ScieCom info kommer att innehålla nyskrivna originalartiklar, intervjuer, rapporter, nyheter och länkar inom området vetenskaplig kommunikation, skriver SUHF.

Läs mer på www.sciecom.org/sciecominfo/

Seminarium om universitets och högskolors lokalhantering

Hösten 2002 tillsattes en parlamentarisk kommitté ”Ändamålsfastighetskommittén” med uppdrag att utreda frågor om hyressättning av ändamålsfastigheter inom kulturområdet och samt inom universitets- och högskoleområdet”. Kommitténs rapport lämnades den 14 april och är av central betydelse för universitet och högskolor, inte minst mot bakgrund av att kostnaderna för lokaler finansieras inom ramen för ordinarie anslag och spelar en allt viktigare roll i den strategiska planeringen. SUHF kommer att anordna ett seminarium den 10 maj för att belysa och diskutera de förslag som lämnats av kommittén.

Läs mer på www.regeringen.se

UTBILDNINGSDEPARTEMENTET

Studenter med barn får extra tillägg

Regeringen föreslår i vårpropositionen att studerande med barn från och med 2006 kommer att få ett extra tillägg per studiemånad. Reformen beräknas kosta 450 miljoner kronor per år.

Under de senaste åren har ett flertal insatser gjorts för att förbättra situationen för barnfamiljer. Barnbidraget och flerbarnstillägget har höjts. Grundnivån i föräldraförsäkringen har höjts för de föräldrar som saknar eller har låg inkomst. Maxtaxan i barnomsorgen har införts. Det har sammantaget förbättrat situationen för studerande med barn, men många studerande med barn har trots detta knappa marginaler.

Studenternas rättsäkerhet stärks

Regeringen har fattat beslut om åtgärder som stärker rättsäkerheten för studenter inom högskolan. Ändringarna kommer att träda i kraft den 1 januari 2005. Några av de beslutade åtgärderna är:

  • Studenter får i princip rätt till byte av examinator efter att ha gjort två prov utan godkänt resultat.
  • Studenter kommer att kunna få ett betyg omprövat av examinator om det är uppenbart oriktigt och ändringen kan göras snabbt och enkelt. En ändring får inte innebära att ett betyg sänks.
  • Studenter får rätt att överklaga beslut då studenten fått avslag på en begäran om anstånd att börja studierna eller att göra studieuppehåll.
  • Studenter får rätt till ett minsta antal prov- och praktiktillfällen i de fall en högskola beslutat om att begränsa antalet prövningstillfällen som en student får genomgå med underkänt resultat.

VERKET FÖR HÖGSKOLESERVICE (VHS)

Vhs förvaltar högskolesektorns verksamhetskritiska system ladok

VHS tar från och med den 1 april 2004 över ansvaret för den tekniska förvaltningen av Ladoksystemet på uppdrag av universitet och högskolors sammanslutning - Ladokkonsortiet. Förvaltningsuppdraget omfattar en femårsperiod med möjlighet till förlängning.

Läs mer på www.vhs.se/pressmedd_antag.asp

Nationella exjobb-poolen – ett verktyg för arbetsgivare och studenter

VHS tar den 1 april 2004 över förvaltningen av den Nationella Exjobb-poolen, exjobb.sunet.se. Nationella Exjobb-poolen förvaltades tidigare av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Läs mer på www.vhs.se/pressmedd_antag.asp

tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela