Hälsa och hopp inom omvårdnad

Ania WillmanMitt intresse för att veta mer om begreppen hälsa och hopp inom omvårdnad har växt fram under min tid som sjuksköterska inom långtidsvård och geriatrik. I min avhandling har jag visat att det går att undervisa om hälsa på olika sätt. Traditionellt har undervisningen i omvårdnad haft ett medicinskt perspektiv, men i ett vetenskapsteoretiskt perspektiv kan begreppet hälsa också förstås som ett filosofiskt begrepp, och detta ger underlag för att i omvårdnad utgå från patientens egen uppfattning och upplevelse av mening.

Enligt min mening är det mycket viktigt att behandla patienter och deras anhöriga individuellt och att respektera deras vanor. För mig handlar omvårdnad bland annat om värdighet och integritet. Mot bakgrund av min forskning definierar jag hälsa som att leva, att leva sina värderingar, och detta kan man ju göra fast man har flera sjukdomar. Det betyder att hälsa är något annat än frihet från sjukdom. Begreppet hopp är också något som intresserar mig och jag har hittills haft tillfälle att genomföra en studie, i ett internationellt samarbete, och den är publicerad i en bok i USA.

Mitt andra stora forskningsintresse handlar om evidensbaserad omvårdnad. Jag definierar evidensbaserad omvårdnad dels som ett förhållningssätt, en vilja att tillämpa vetenskaplig kunskap, och dels som en process att sammanställa och granska vetenskaplig kunskap och forskningsresultat. Jag har arbetat för SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering (www.sbu.se), under flera år både i dess vetenskapliga råd och i olika projektgrupper. Senast deltog jag i en arbetsgrupp på SBU som utvärderade metoder för behandling av långvarig smärta. Mitt bidrag, tillsammans med professor Björn Sjöström, handlade om att sammanställa och granska studier med kvalitativ metod.

Jag är också ordförande för Svensk sjuksköterskeförening (www.swenurse.se) och har arbetar med ett State-of-the-Art dokument om omvårdad vid stroke/slaganfall publicerat på Gothia förlag. Detta mitt intresse för evidens och utvärderingsforskning kan ses om en bakgrund till att jag är handledare till två doktorander vid Malmö högskola som arbetar med implementering av forskningsresultat respektive kliniskt beslutsfattande. Jag också medarbetare i forskningsstudien “Utvärdering av didaktisk modell för utbildning i transkulturell omvårdnad i sjuksköterskeprogrammet efter intervention” som genomförts vid Hälsa och samhälle, Malmö högskola sedan oktober 1999.

Text: Ania Willman

Redigera
Share Dela