Tema: samverkan i sydost

Kalmar:

Samarbete gör oss starkare

Vi pratar mycket om nedskärningar på högskolan i kalmar i höst, men vi pratar också om en möjlighet, något nytt och spännande: sydostsamarbetet. samverkan i sydost ska ge oss en starkare utbildningsmiljö i regionen, högre kvalitet och bättre konkurrenskraft.

– Vi behöver stärka vår konkurrenskraft, såväl i Sverige som internationellt, säger Agneta Bladh, rektor på högskolan i Kalmar, om grundtanken med samarbetet. Jag hoppas att en samverkan mellan våra tre lärosäten bidrar till att göra lärosätena starkare, kvalitativt och ekonomiskt - och därigenom också stärker hela sydöstra Sverige.

– Förstärkt kvalitet måste stå i fokus men också att vi ger studenterna ett bredare utbildningsutbud, fortsätter Agneta Bladh. Projektet följs av rektorer och förvaltningschefer i en styrgrupp stött av en projektgrupp. Prefekter och chefer kommer fortlöpande att få information och de har in sin tur ansvaret att informera sin personal. Det är också värdefullt att idéer och åsikter från personalen om samarbete kommer fram.

Biblioteket, Högskolan i Kalmar

Agneta bladh:

Sydostsamarbetet fortskrider

Vid senaste sammanträdet med Högskolestyrelsen den 1 december presenterade jag de överenskommelser som jag gjort med kollegorna vid Växjö universitet och Blekinge Tekniska Högskola. Det föll som väntat väl ut, eftersom styrelsen vid sitt beslut om strategisk plan för Högskolan i december 2003 också markerade att ett sydostsamarbete är en lämplig väg att förverkliga vissa av Högskolans ambitioner. Styrelsen beslutade också att skjuta på en ansökan om att bli profiluniversitet till dess vi ser hur det kommande året med sydost-projektet faller ut och vi dessutom har underlag från de olika strategigrupperna att utgå ifrån. De tre styrelserna från de olika lärosätena kommer att ha ett gemensamt seminarium under våren 2005 för att mer kunna sätta sig in i samverkansfrågorna.

Styrgrupp för sydost-projektet är de tre rektorerna samt de tre förvaltningscheferna. Som projektgrupp vid sidan av projektledaren Hasse Odenö kommer tre ledamöter från varje lärosäte att finnas. Från Högskolan i Kalmar blir det professor Peter Brodelius, universitetslektor Ingrid Runeson samt studentkårens ordförande Kim Hortlund. Det finns naturligtvis en hel del frågor att ta ställning till. De olika delprojekten kommer att stramas upp något i förhållande till nuläget – för naturligtvis är ju redan arbete igång! Det har också anmält sig nya projekt vid sidan av de annonserade. För min del vill jag inte lägga locket på. Vitsen med samarbetet är ju att förslagen ska komma från de verksamma. Så när sådana förslag kommer, så kommer de att prövas seriöst.

Artikel 1:

Text: Karin Alvelid, för Högskolan i Kalmars personaltidning Lilla Nyckelen

Redigerad av Jenny Gustavsson för att passa med övriga artiklar om samarbetet i Intranytt

Artikel 2:

Text: Agneta Bladh för Högskolan i Kalmars personaltidning Lilla Nyckelen

Redigerad av Jenny Gustavsson för att passa med övriga artiklar om samarbetet i Intranytt

Foto: Högskolan i Kalmar

bakåt | till löpsedeln | nästa

Redigera
Share Dela