Intranytt

Tre av fyra miljömål uppnådda första året

Blekinge tekniska högskola fick 2001 i uppdrag av regeringen att införa ett miljöledningssystem. miljöutredningen som genomfördes 2003 visar att högskolans viktigaste uppgift är att integrera perspektivet hållbar utveckling där det är relevant i grundutbildning och forskning. näst viktigast är att se över utsläppen från tjänsteresor.

Miljövänligare upphandlingar

I februari 2004 antog högskolestyrelsen en miljöpolicy och de första miljömålen och handlingsplanerna antogs för år 2004. Miljömålen har omfattats av fyra olika områden för högskolan. För sektionernas del var målet främst att förklara och integrera perspektivet hållbar utveckling i valda delar av grundutbildningen. För förvaltningen behandlade miljömålen inköp/upphandling, användning av resurser (energi, avfall) samt tjänsteresor.

Tre av fyra miljömål nåddes under 2004. Ett av målen som uppnåddes var att ställa miljökrav vid upphandlingar. Under året genomfördes åtta upphandlingar varav sex hade miljökrav.

Högt koldioxidutsläpp

Under 2002 har ungefär sex miljoner personkilometer åkts med olika transportsätt, vilket motsvarar 150 varv runt jorden eller ungefär 1500 mil per person och år. Utsläpp från dessa tjänsteresor motsvarar cirka 900 ton koldioxid per år och utslaget per anställd och år blir det ungefär 2500 kg koldioxid. Som jämförelse ligger Växjö universitets motsvarande resmängd per person och år på 1000 mil och koldioxidutsläppet var 750 kg per person och år under 2003. Under år 2005 kommer mer uppdaterade exakta värden på tjänsteresorna för BTH med hjälp av upphandlingen av bokning av tjänsteresor.

Utvärdering av utbildning och forskning

I nio procent av kursutbudet som gavs under läsåret 2003/2004 behandlas perspektivet hållbar utveckling som inslag av moment i kursen eller som stor del kursen. Resultatet bygger på en undersökning av kursplanerna som gjordes av dåvarande institutioners miljökontaktpersoner samt miljösamordnaren i samband med miljöutredningen under 2003.

Fakultetsnämnden gjorde 2003 en självvärdering för att fastställa antalet forskningsprojekt som innehåller hållbar utveckling. Fysisk planering beskriver i sin värdering att ”såväl hållbarhetsbegreppet som samhällsperspektivet är själva kärnan i planeringsprofessionen och den forskning som är kopplad till denna oavsett om man ser det ur ett fysiskt, ekologiskt eller socialt hållbarhetsperspektiv”.

Maskinteknik skriver i sin värdering ”Forskningen är inriktad mot framtagning av metoder/verktyg för förutsägelse och beskrivning av system-, komponent-, och materialkaraktäristik, med fokus på hållbarhet och mekanisk funktionalitet, för beslutsstöd vid produktutveckling. Integrationen av hållbarhet inom produktutveckling och vår helhetssyn ”coordinated approach” är unik i Sverige och internationellt.” Datavetenskap skriver vidare att ”inom flera pågående forskningsprojekt är miljöaspekterna central, till exempel optimering av fjärrvärmesystem och transportsystem”.

Vill du veta mer?

Totalt är det nu cirka 240 statliga svenska myndigheter som arbetar med att införa miljöledningssystem. Bland dessa 240 myndigheter ingår samtliga lärosäten i Sverige samt flera statliga forskningsorgan och finansiärer. Varje år ska myndigheterna redovisa resultatet av sitt miljöledningssystem till respektive sakdepartement samt till Naturvårdsverket. Två lärosäten har hittills certifierats enligt ISO 14 001 och flera lärosäten arbetar med detta.

Läs mer om miljöarbetet på BTH

Text: Pär Wallin, miljösamordnare

tillbaka

Redigera
Share Dela