Inte som andra

Alla har en ganska klar bild över vad en personalchef ska göra och vad man kan förvänta sig av denne. men att vara personalchef på högskolan är annorlunda. intranytt har pratat med bth:s personalchef ulla johansson som berättar vad som ingår i hennes ansvarsområde.

I en nyligen fastställd chefsinstruktion (rektorsbeslut R058/04) framgår att sektions- och enhetschefer på BTH:

”ansvarar för att personalen nyttjas på bästa sätt för sektionens/enhetens uppgifter och ges bästa möjliga arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter. Detta sker genom god arbetsledning, effektiv personalplanering och regelbunden kompetensutveckling. Chefen är arbetsgivarens representant på sektionen/enheten och skall härvidlag tillämpa BTH:s policies. Chefen är ansvarig för att gällande lagar, förordningar och avtal, fr a samverkansavtalet, samt föreskrifter och anvisningar i personalhandboken följes.”

Ulla Johansson

Lite längre fram i dokumentet kan man även läsa att sektions- och enhetscheferna också ansvarar för arbetsmiljön.

– Personalansvaret och arbetsmiljöansvaret har varit delegerat till cheferna under lång tid, men det är först nu som det blir riktigt tydligt dokumenterat vilket det egentliga ansvaret är, menar Ulla Johansson.

Hur ser din roll som personalchef ut?

– Jag ska ha en helhetssyn på personalsituationen på högskolan. På sektioner och enheter har man ofta ett smalare perspektiv. Det är den egna sektionen eller enheten som är viktigast, och så ska det vara också. Jag anser mig ha ett ansvar att ibland gå in och ifrågasätta vissa beslut eller handlingar och att ta vara på personalens intressen, så att ingen kommer i kläm, säger Ulla.

Hon jämför sig med de andra cheferna på förvaltningen. Ekonomichefen till exempel är chef över den personal som är anställd direkt under henne. Hon har ett helhetsansvar för högskolans ekonomi och ett ansvar för att lagar och regler efterlevs. Men över sektionernas och enheternas ekonomi bestämmer hon inte.

– Så är det för mig också, säger Ulla. Jag går inte in och tar ett större ansvar i pressade situationer, till exempel den nyligen upplevda omorganisationen, det har jag inte befogenheter till, och det är inte meningen att jag ska göra det heller. Däremot ger jag råd och stöd till dem som behöver, och det arbetet ökar under sådana situationer. Man kan se oss på personalavdelningen som en serviceenhet. Visst finns det de som vänder sig direkt till oss när de behöver råd och stöd. Vi försöker alltid upprätta en kommunikation med den närmsta chefen i första hand. Om det inte går, hjälper vi så klart till med de problem som finns.

Finns det en personalpolicy på högskolan?

Ulla Johansson berättar att det inte finns någon nedskriven personalpolicy. Ett underlag finns och Ulla planerar att uppdatera det. Förhoppningsvis kan en personalpolicy gå till beslut i höst.

– På sätt och vis har vi redan en fungerande policy. Mycket av det innehåll som skulle finnas i en personalpolicy finns i dag på spridda platser som i personalhandboken och inom olika nämnder och grupper, säger Ulla.

Vad anser du vara ditt viktigaste ansvarsområde?

– Det skiftar, men just nu är det rehabiliteringsfrågor. Det ansvaret ligger egentligen på cheferna i organisationen, men det har inte varit så tydligt formulerat. Dessutom finns det brister i erfarenhet och utbildning inom området.

Ulla är sammanhållande för rehabiliteringsarbetet och den som sköter arbetsgivarens kontakt med Previa (företagshälsovården).

– Det är viktigt att närmsta chefen är med i rehabiliteringssamtalen, men det är inte alltid den sjukskrivne klarar av att ha chefen med. Då tar jag över, berättar hon. Sjukskrivningar har inte varit något problem för oss på högskolan tidigare, men de senaste två åren har de ökat markant. Previa är då ett bra stöd för alla inblandade. De sköter kontakten med den sjukskrivne, det är ofta saker som måste redas ut för att man ska kunna komma vidare i rehabiliteringen och de samtalen sköts bättre om man har en utomstående människa att samtala med, avslutar Ulla Johansson.

Text: Jenny Gustavsson

Bild: Jenny Gustavsson

tillbaka till löpsedeln

Redigera
Share Dela