TEMA: OFFENTLIGHET OCH IT

Testa dig själv: bryter du mot lagen?

Nedan har vi gjort en sammanställning av några vanliga frågeställningar du som personal på högskolan kan ställas inför. frågorna berör i huvudsak personuppgiftslagen och publicering på internet.

Fundera gärna på hur du skulle ha agerat i varje enskilt fall innan du tittar på svaren. Svaren på frågorna får dock inte uppfattas som rådgivning i något enskilt fall.

1. Företaget Telefonförsäljning AB vill att BTH skickar dem en Excel-fil med alla aktiva studenter, och deras personnummer, namn och telefonnummer. Bör vi lämna ut filen?

pil Till svaret

2. Blekinge studentkår (BSK) vill ha en fil med alla aktiva studenter. Filen ska innehålla personnummer, namn, adress, e-postadress samt hur många poäng studenterna är registrerade på. Bör vi lämna ut filen?

Till svaret

3. Får vi fråga vad information som efterfrågas (till exempel telefonnummer till aktiva studenter) ska användas till? Det vill säga får vi efterfråga syftet och spelar ändamålet någon roll?

Till svaret

4. En privatperson har sett ett exjobb som en Mediteknikstudent gjort och vill nu ha ett exemplar av den med Flashanimeringar, video och allt. Bör vi lämna ut materialet?

Till svaret

5. En lärare vill använda en students projektrapport i sin egen undervisning av nästa årskurs. Kan han göra det utan att fråga studenten om lov?

Till svaret

6. En lärare har slutat på BTH. När hans efterträdare vid BTH börjar använda hans material säger han att det är olagligt. Han har copyright till materialet och vill BTH använda det så får det köpa det. Har läraren rätt?

Till svaret

7. Måste BTH, enligt PUL, inhämta samtycke för att registrera personuppgifter om studenter?

Till svaret

8. Får vi sätta upp en papperslista med tentamensresultat, där personnummer finns med, på en anslagstavla?

Till svaret

9. En lärare på BTH har distansstudenter. För att han ska slippa skicka kopior på utdrag ur böcker så scannar han in sidorna och skickar de med e-post som pdf-filer. Är det tillåtet?

Till svaret

Svar:

1. PERSONNUMMER BÖR INTE LÄMNAS UT

Utgångspunkten är att uppgifterna om studenterna är allmän handling och sådana skall alltid lämnas ut till den som begär det, om uppgiften inte är sekretessbelagd enligt sekretesslagen. Det finns däremot (normalt) inte någon skyldighet att lämna ut offentliga uppgifter just i elektroniskt format.

I sekretesslagen 7 kapitlet 16 § finns en regel som säger att sekretess gäller för en personuppgift om det kan antas att uppgiften, om den lämnas ut, kommer att behandlas i strid mot personuppgiftslagen, PUL. Eftersom företaget vill ha en datafil med uppgifter kan man utgå från att PUL är tillämplig.

Man hamnar därför i en bedömning enligt PUL, 9-11+22 §§. För att bedöma om behandlingen strider mot PUL måste företaget tala om både hur uppgifterna skall användas och ändamålet med behandlingen. Om vi antar att ändamålet är telefonförsäljning/marknadsföring av något som kan antas vara av intresse för studenterna, så är min bedömning att namn och telefonnummer skulle kunna lämnas ut. Det finns möjligheter att slippa direktmarknadsföring enligt 11 § PUL.

Däremot bör inte personnumret lämnas ut, eftersom det inte kan anses nödvändigt för ändamålet och eftersom PUL säger att man endast får använda personnummer om det finns starka skäl för det.

upp

2. ÄR UPPGIFTERNA NÖDVÄNDIGA FÖR ÄNDAMÅLET?

Svaret anknyter till förra frågan och det måste göras en bedömning enligt PUL. För att kunna svara måste man veta ändamålet med behandlingen och hur uppgifterna skall behandlas. Eftersom studenten (antagligen) inte har lämnat något samtycke måste man först konstatera om behandlingen är ”nödvändig” för något skäl som anges i 10 § PUL (till exempel en arbetsuppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning). Det kan bli nödvändigt att göra en intresseavvägning, det vill säga väga individens intresse av integritetsskydd mot BSK:s intresse att behandla uppgifterna. Om behandlingen passerar detta första steg måste man också bedöma om den begärda informationen är nödvändig för det angivna ändamålet.

upp

3. DET ÄR INTE TILLÅTET ATT EFTERFRÅGA SYFTET

När någon ber en myndighet att få ta del av en allmän handling får man normalt inte efterforska vem personen är eller syftet med begäran och liknande. Undantaget är om man måste veta detta för att kunna bedöma om uppgiften skall lämnas ut eller inte, som i PUL-fallen ovan.

upp

4. UPPHOVSRÄTTEN GÄLLER, MEN ALLMÄNNA HANDLINGAR MÅSTE VARA TILLGÄNGLIGA

Man kan utgå från att studenten har skapat något som skyddas av upphovsrätten. Studenten har därför som utgångspunkt ensamrätt till sitt alster. Enligt upphovsrättslagen skall dock allmänna handlingar tillhandahållas oavsett upphovsrätten. Det innebär till exempel att den som vill ta del av material normalt ska få göra det kostnadsfritt på plats, till exempel genom att titta på en videofilm eller flash-animation på högskolan. Det innebär också att skolan inte gör något olagligt om man låter den som begär handlingen kopiera den eller om skolan själv framställer en kopia. Upphovsrätten finns dock kvar i verket, så den som har fått kopian kan inte använda den i strid mot upphovsrättslagens bestämmelser.

När det gäller utlämning av digitalt material (upptagningar för automatisk behandling) så är myndigheter normalt sett endast skyldiga att lämna ut sådana i utskrift. Andra typer av material, till exempel en analog videofilm, bör kunna kopieras och lämnas ut.

upp

5. ICKE-KOMMERSIELL UNDERVISNING, ETT UNDANTAG FRÅN UPPHOVSRÄTTEN

Studenten har upphovsrätt till sin rapport och har som utgångspunkt rätt att bestämma om hur den får användas. Det finns dock en del undantag när det gäller icke-kommersiell undervisning. Exempelvis får utgivna verk ”framföras”, till exempel läsas upp eller spelas upp fritt i sådan undervisning. Man kan dock inte utgå från att en studentrapport är ”utgiven” i upphovsrättslig mening. Mitt råd är därför att be studenten om lov. (För utgivna verk kan det också finnas möjlighet att framställa papperskopior, men det krävs i så fall att det finns ett tillämpligt avtal, till exempel det så kallade ”Bonusavtalet”.)

upp

6. KAN BLI FRÅGA OM AVTALSTOLKNING

Detta är inte någon helt lätt fråga att svara på. Läraren är upphovsman till materialet och har i princip ensamrätt till det. Å andra sidan har han eller hon kanske tagit fram materialet som anställd på BTH, inom ramen för sina arbetsuppgifter och därmed fått åtminstone viss betalning. Men som parallell kan nämnas att en doktorand har upphovsrätten till sin avhandling.

Om det inte står något i lärarens anställningsavtal (eller kollektivavtal) så blir det i sista hand en fråga om avtalstolkning eller snarare utfyllnad i en domstol. Om läraren har tagit fram allt materialet i sitt jobb på BTH så skulle BTH sannolikt få lov att använda materialet utan ersättning.

upp

7. STUDENTERS PERSONUPPGIFTER NÖDVÄNDIGA FÖR VERKSAMHETEN

Nej, inte uppgifter som BTH behöver för att administrera verksamheten. Det är då fråga om ”nödvändig” behandling, som är tillåten enligt 10 § PUL. En annan sak är att det måste finnas på förhand bestämda ändamål med all behandling som görs och att man inte sedan får använda uppgifterna för ”främmande ändamål”.

upp

8. ANVÄND HELLRE FÖDELSEDATUM

Detta bör undvikas om inte studenterna själva har samtyckt till det, eftersom personnummer enligt PUL skall behandlas restriktivt. Tänk på att det går att använda exempelvis födelsedatum utan de fyra sista siffrorna. (Skulle flera studenter ha samma födelsedatum kan man till exempel lägga till dessas initialer för att särskilja dem.)

Det är dock tveksamt om en sådan lista egentligen kan strida mot PUL, eftersom lagen tar sikte på datorbehandlingar (men normalt inte på manuell hantering eller papperslistor).

upp

9. EXEMPLARFRAMSTÄLLNING ÄR OLAGLIGT

Nej, detta förfarande är med all sannolikhet olagligt, om inte upphovsmannen har samtyckt till det. Upphovsrättsligt är det dels fråga om ”exemplarframställning”, dels om ”offentligt framförande” när filen skickas vidare.

upp

Frågor: Leif Lagebrand

Svar: Johan Förander, jurist och lärare i IT-juridik

pil Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela