Intranytt

Ledaren

Slutsummeringen positiv

Lars HaikolaÅrsberättelsen för 2004 antogs av styrelsen den 11 februari och i denna kan många intressanta resultat konstateras.

  • Antalet registrerade studenter uppgår till 6100; fler än någonsin.
  • Antalet helårstudenter uppgår till 3130, vilket alltså är i nivå med 2001 och 2002 men ännu inte lika mycket som rekordåret 2000 då det var över 3300.
  • Proportionerna mellan utbildningsområdena är stabil: teknik/naturvetenskap 57 %, humaniora 6 %, samhällsvetenskap/ekonomi 22 %, vård 15 %.
  • Antalet nyantagna i forskarutbildningen nästan halveras; från 20 till 11 antagna 2004.
  • Antalet examinerade i forskarutbildningen ökar starkt från 6 till 21.
  • Forskningsmedlen ökar svagt till 112 miljoner kr.
  • Antalet anställda minskar från fjolårets 507 (429 personår) till 480 (407 personår).
  • Omslutningen totalt ökar marginellt till 380 miljoner kr.
  • BTH klarar samtliga mål som regeringen ställt upp beträffande antal helårsstudenter (3100 – mål 3000), helårsstudenter med teknisk inriktning (1800 – mål 1700), magisterexamina (628 – mål 430!), sjuksköterskeexamina (379 – mål 380, nåja), tekniska examina (245 – mål 229), forskarexamina (26 – mål 19).

Åter på tillväxt

BTH växer igen vad avser studentantal. Proportionerna mellan registrerade studenter och helårsstudieplatser visar att det går nästan två fysiska studenter på varje utbildningsplats. Detta förklaras av att antalet studenter som läser webbaserade kurser ökat kraftigt och denna typ av studenter är sällan heltidsstudent. Av samma skäl sjunker prestationsgraden kraftigt från 81 % till 75 %. Om webbkurser frånräknas är prestationsgraden 84 %.

Rekonstruktion

Arbetsmarknadsstyrelsen, Ericsson och media börjar alla tala om tillväxt i IT- och telekombranschen vilket rimligen måste leda till ökad rekrytering inom våra kärnutbildningar. Men, vi har fortsatta stora problem med rekrytering till kärnutbildningarna. 2003 var vårt tuffaste år – 2004 var bättre – trenden för 2005 är ännu bättre, men det är alldeles för tidigt att blåsa faran över. Grundproblemet är olöst. Den övervintringsstrategi vi tillämpat måste nu ifrågasättas. Flera av oss tror inte längre att de stora studentkullarna kommer att återvända till de tunga tekniska data-, IT- och telekomutbildningarna, och då måste vi foga vårt utbildningsutbud efter denna verklighet. 2005 blir ett rekonstruktionens år.

Svagare forskarutbildning

Forskarutbildning är en långsiktig verksamhet och därför är det oroande att nytillflödet är så svagt. 2002 antogs 30 forskarstudenter, 2003 antogs 20 styck och förra året bara 11. Samtidigt ”tappade vi ur” systemet rekordmånga 21 stycken. Vi måste bevaka återväxten inom forskarutbildningen!

Att antalet anställda minskar måste ses som en sund åtstramning. Betänk att 2003 var vårt svåraste år vad avser studenttillströmning. Trots detta ökade vi det året antalet anställda. Nu har vi lyckats hämma denna utveckling och istället minskat personalkostnaderna.

Besparingar gav effekter

Omslutningen ser ut att ha en mycket svag ökning, men här finns en missvisning i att BTH 2003 tilldelades vi 20 miljoner kr i extra anslag för att klara IT-krisen medan vi 2004 endast erhöll 5 miljoner, varför här finns en dold äkta ökning på ytterligare 15 miljoner kr från 2003 till 2004.

Vi startade 2004 med en tuff besparingsövning. Akutkommandot granskade alla anställningar, resekostnader sågs över, etc. Ganska tidigt på året såg vi effekter av dessa åtgärder och vid bokslutet kan vi till och med visa upp ett svagt plus om 2,5 miljoner. Detta resultat har åstadkommits tack vare att alla anställda accepterat situationens allvar och bidragit genom hårt arbete till att fler studenter utbildats med färre anställda och mer forskning och forskarutbildning genomförts till samma kostnad. Jag tackar för dessa insatser och spår att 2005 blir ett år med större utrymme för utveckling och nya ansatser.

linje

Text: Lars Haikola

Foto: Ola Andersson

piltillbaka

Redigera
Share Dela