Kurs om mänskliga rättigheter, fred, säkerhet och nedrustning

Svenska FN-förbundet välkomnar den 13 april personal och studenter vid BTH att lära sig mer om frågor som rör FN.

Kursen behandlar delar av FN:s och FN-förbundets arbete inom områdena ”mänskliga rättigheter” respektive ”fred, säkerhet och nedrustning”.

Kursdagen är indelad i fyra föreläsningspass och en slutdiskussion. Kursen genomförs i samverkan med Blekinge Tekniska Högskola och är öppen för såväl FN-förbundets medlemmar som allmänheten och för BTH:s personal och studenter. Kursen är kostnadsfri för BTH:s studenter och personal.

Föranmälan är obligatorisk eftersom antalet platser är begränsat. Något sista anmälningsdatum finns inte utan ”först till kvarn”-principen gäller. Man anmäler sig genom att kontakta Jens Petersson på FN-förbundet.

Anmälan görs till Jens Petersson:

e-post: jens.petersson@fn.se

brev: FN-förbundet, att Jens, Box 15115, 104 65 STOCKHOLM

Klicka här för hela programmet för kursen

Nadège Nicolet

Fakta om mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation.

De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor. De utgör en begränsning av statens makt över individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen.

I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna främst genom tre grundlagar; regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Tryckfriheten har varit grundlagsskyddad allt sedan 1700-talet och denna rättighet har äldst anor i landet

Vad är en rättighet?

De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv. De syftar till att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv, och inkluderar därför regler om människors möjlighet att överleva, inbegripet föda och husrum, om människors rätt till sina innersta tankar och trosuppfattningar, om skydd för familjen, frihet från tortyr och slaveri, om rätt till utbildning, yttrandefrihet och att delta i landets styrelse.

Visste du att?:

Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en till utbildning. De är överens om att utbildningen skall syfta till att till fullo utveckla människans personlighet och insikten om dess värde och att stärka respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Konventionsstaterna är vidare överens om att var och en genom utbildning skall kunna delta effektivt i ett fritt samhälle och främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer och alla rasgrupper, etniska grupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för att bevara freden.

Klicka här för att läsa mer om mänskliga rättigheter

Redigera
Share Dela