Intranytt

Ledaren

Lars HaikolaFÖRÄNDRINGENS HÖST

Välkomna till ett nytt läsår! jag hoppas att ni alla kunnat njuta av den sommar som faktiskt erbjudits i ganska gott mått för oss i södra sverige. det nya läsåret kommer att behöva era krafter.

Den nya våren

Under våren startade vi flera förändringsprocesser som ska slutföras under kommande läsår. ”Den nya våren” är arbetsnamnet på den nyinriktning vi står inför inom framför allt utbildningen och som ersätter övervintringsstrategin som vi tillämpat sedan 2001. Den 22 juni hade vi en kick-off för de sex arbetsgrupperna som bearbetar

 • utbildningsstruktur
 • målgruppsanalys
 • utbildningens koppling till arbetslivet
 • studentens situation
 • märkning av utbildningsprogram
 • marknadsföring/information.

Arbetsgrupperna arbetar intensivt under augusti och september för slutredovisning kring månadsskiftet. I dagarna har vi ett gemensamt möte med styrgruppen (rektor, prorektor och vicerektor) och områdesledarna för att synkronisera arbetet. Alla områdena är beroende av varandras resultat. ”Den nya våren” innebär ett viktigt strategiskt arbete som kommer att fortsätta under hela läsåret.

Administrativ utredning i projektform

Den administrativa utredningen har väckt starka känslor hos många. Den 22 augusti avhölls den hearing med utredaren som utlovats före sommaren. Arbetet med att förbättra våra administrativa rutiner kommer att få sin fortsättning i projektform. De funktioner som utreddes var ekonomi, personal, information och studerandeadministration. Respektive avdelningschef kommer att fungera som projektledare för sitt funktionsområde. Till projektgrupperna knyts personal ur sektioner och enheter som arbetar med samma funktion. De funktionsansvariga får i uppdrag att genomföra en processkartläggning och på grundval av denna analys driva ett förändringsarbete inom sin funktion. Arbetsformen är alltså projektets men detta ska drivas genom hela organisationen. En styrgrupp bestående av rektor, vicerektor och förvaltningschef sätts upp och arbetet skall, inklusive utbildningsdelar, vara färdigt den 1 mars 2006.

Utvecklad budgetprocess

Budgetarbetet har detta år påbörjats tidigt och innebär att vi fortsätter att utveckla den nya budgetprocessen. Vi arbetar med sex bakgrundsanalyser parallellt varav den första, verksamhetsdialogen mellan enhetschefer och sektionschefer, ägde rum redan i maj. Övriga områden är

 • lokalkostnader och lokalbokning
 • nyckeltal
 • fördelningsnycklar
 • ekonomisk prognos och analysarbete
 • fakultetens budget.

Samtliga delprocesser ska slutredovisas den 15 september varför jag har goda förhoppningar att årets budgetarbete blir mindre forcerat än fjolårets förstagångsversion.

Sydostredovisning

Detta är tre arbetskrävande förändringsprocesser som löper genom hela BTH. Utöver dessa kommer Sydostprojektet att slutredovisas den 30 september. Vad det kommer att innebära är för tidigt att sia om, men att det skulle leda till resultatet att inga förändringar bör ske är osannolikt. Dessutom pågår, som alltid, en mängd utvecklingsarbete av olika slag inom sektioner och enheter, och därtill ska vi undervisa och forska! Vi kommer således inte att sakna arbete i år – heller. Era krafter behövs.

Text: Lars Haikola

Bild: Ola Andersson

tillbaka

Redigera
Share Dela