Intranytt

Tema: forskningsetik

Hur skulle du själv göra?

Vetenskapsrådets rapport "Vad är god forskningssed?"Nedan följer fyra exempel på situationer där etiska ställningstaganden blir centrala som du som forskare skulle kunna råka ut för.

Exemplen kommer från Vetenskapsrådets rapport ”Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel”, av Bengt Gustafsson, Göran Hermerén och Bo Petersson.

Vad skulle du själv göra i den beskrivna situationen?

Författarens privatliv

En forskare finner att en berömd författare hade ett originellt och speciellt sexualliv. Hans äktenskap var enbart en fasad för att dölja detta för omvärlden. Forskaren relaterar denna upptäckt till några omtvistade passager i författarens verk och menar att de därigenom belyses på ett nytt och originellt sätt. Emellertid lever författarens änka och flera andra släktingar. De blir kränkta över publiceringen och bestrider forskarens upptäckt.

Vilken hänsyn bör forskaren ta till anhörigas känslor i ett fall som detta? Hade det enligt din mening varit annorlunda om forskningsobjektet varit en känd politiker som engagerat sig häftigt för de sexuella minoriteternas sak? Hur ser du på skillnaden mellan de riktlinjer som i sådana situationer gäller för forskare respektive journalister?

Misshandel och missförhållanden

Du har fått Kriminalvårdsstyrelsens tillstånd att studera läsvanor hos interner på fängelser. Du upptäcker två fall av upprörande misshandel inom anstalterna, men båda de misshandlade internerna ber dig att inte ta upp saken med anstaltsledningarna därför att de är rädda för att drabbas av repressalier. Har du som forskare några särskilda skyldigheter i sammanhanget?

Forskare inom vissa områden kan ibland i samband med sin forskning få inblick i interiörer i hem och på dagis som väcker etiska frågor. Hur ska man hantera den konflikt som kan uppstå då man som forskare kommer i kontakt med missförhållanden – å ena sidan har man som forskare fått ett förtroende genom att man till exempel blivit insläppt i en familj, å andra sidan har man som professionell ett ansvar att anmäla missförhållanden som rör vård av äldre, barn etc. Vad skulle du göra i en sådan situation?

Sjukdom

I samband med att man i ett forskningsprojekt analyserar vävnadsprover, upptäcker man i ett prov en typ av cancer där prognosen är mycket god vid tidig diagnostik. Vävnadsprovet har av misstag inte blivit avidentifierat. Hur hanterar du denna information? Kontaktar du personen eller inte?

tillbaka

Redigera
Share Dela