Webben blir tillgänglighetsanpassad

2010 ska alla myndigheter vara anpassade så att de är tillgängliga för alla medborgare. vid bth har nu arbetet med att göra en tillgänglighetsanpassad webbplats påbörjats.

Tillgänglighet handlar om att göra den information som finns på webben åtkomlig för så många människor som möjligt oberoende av funktionshinder. Högskolan bör sträva efter att webbplatsen ska kunna användas av så stor andel av respektive målgrupp som möjligt - oavsett ålder, kön, funktionshinder, förmåga eller kulturell bakgrund.

Rektor tog beslut 2006-02-28 om BTH:s tillgänglighetsplan. Beslutet anger att vår webbplats www.bth.se, de publika sidorna, och vårt webbpubliceringsverktyg anpassas till att fungera i enlighet med riktlinjer framtagna av Web Accessibility Initiative, WAI: Web Content Accessibility Guidelines under 2007. Riktlinjerna anses vara en global de facto standard för hur tillgängliga webbplatser ska byggas. Detta uppdrag har informationschefen fått.

Vi har därför bildat en arbetsgrupp som jobbar med tillgänglighetsfrågorna på webben. Gruppen består av Leif Lagebrand, Per Holmberg och Henrik Törnblom från IT & Nya media samt Sara Persson, Anna Harding och Mia Trahn från Informationsavdelningen.

Vi strävar efter att följa de riktlinjer som den statliga myndigheten e-nämnden rekommenderar. Nu inleder vi ett samarbete med Funka Nu, ett företag specialiserat på området och det innebär att www.bth.se kommer att bli tillgänglighetscertifierade av Funka Nu innan årets slut, helt enligt rektorsbeslut. Certifieringen innebär att webbplatsen uppfyller höga krav på tillgänglighet för personer med funktionshinder. I sin bedömning utgår Funka Nu bland annat från organisationen W3C:s riktlinjer.

Arbetet med att göra webbplatsen så bra som möjligt ur tillgänglighetssynpunkt är en kontinuerlig process. Behov och önskemål varierar i takt med att nya typer av hjälpmedel och mjukvara som exempelvis webbläsare utvecklas och förbättras. Vårt uppdrag handlar om att göra våra publika sidor på www.bth.se tillgänglighetsanpassade. Vi vill att så många som möjligt, helst alla och oavsett funktionshinder, ska kunna ta del av BTH:s informationsmaterial som publiceras på högskolans publika webbsidor. Enligt de tillgänglighetskonsulter som vi arbetar med och som utvärderat våra webbsidor handlar det om en teknisk förändring som kan orsaka förändringar i den grafiska utformningen.

Har du frågor kring tillgänglighetsarbetet på webben är du välkommen att kontakta Mia Trahn, informationsavdelningen 0455- 30 50 51 eller 0768 – 81 31 58

Text: Mia Trahn & Sara Persson

Fakta / tillgänglighet på webben

Sveriges Riksdag antog 2000-05-31 prop. 1999/2000:79 ” Från patient till medborgare- en nationell handlingsplan för handikappolitiken”. I den framgår bland annat att åtgärder ska vidtas för att förbättra tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse eller orieteringsförmåga och att ” att enkelt avhjälpta hinder” ska åtgärdas före utgången av 2010.

Läs mer:

Funka Nu - http://www.funkanu.se/

WAI - http://www.w3.org/WAI/

Verva - http://www.verva.se/

Handisam - http://www.handisam.se/

Redigera
Share Dela